Soundarya Lahari Sloka 3

 

Soundarya Lahari Sloka 3 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 3 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 3

அவித்³யாநாமந்த-ஸ்திமிர-மிஹிரத்³வீபநக³ரீ

ஜடா³னாம்ʼ சைதன்ய-ஸ்தப³க-மகரந்த³-ஸ்ருதிஜ²ரீ .

த³ரித்³ராணாம்ʼ சிந்தாமணிகு³ணனிகா ஜன்மஜலதௌ⁴

நிமக்³னானாம்ʼ த³ம்ʼஷ்ட்ரா முரரிபு-வராஹஸ்ய ப⁴வதி

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 3

अविद्यानामन्त-स्तिमिर-मिहिरद्वीपनगरी

जडानां चैतन्य-स्तबक-मकरन्द-स्रुतिझरी ।

दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ

निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपु-वराहस्य भवति