Soundarya Lahari Sloka 30

 

Soundarya Lahari Sloka 30 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 30 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 30

ஸ்வதே³ஹோத்³பூ⁴தாபி⁴ர்க்⁴ருʼணிபி⁴ரணிமாத்³யாபி⁴ரபி⁴தோ

நிஷேவ்யே நித்யே த்வாமஹமிதி ஸதா³ பா⁴வயதி ய꞉ .

கிமாஶ்சர்யம்ʼ தஸ்ய த்ரிநயனஸம்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ த்ருʼணயதோ

மஹாஸம்ʼவர்தாக்³நிர்விரசயதி நிராஜனவிதி⁴ம்

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 30

स्वदेहोद्भूताभिर्घृणिभिरणिमाद्याभिरभितो

निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः ।

किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतो

महासंवर्ताग्निर्विरचयति निराजनविधिम्