Soundarya Lahari Sloka 31

 

Soundarya Lahari Sloka 31 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 31 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 31

சதுஷ்ஷஷ்ட்யா தந்த்ரை꞉ ஸகலமதிஸந்தா⁴ய பு⁴வனம்ʼ

ஸ்தி²தஸ்தத்தத்ஸித்³தி⁴ப்ரஸவபரதந்த்ரை꞉ பஶுபதி꞉ .

புனஸ்த்வந்நிர்ப³ந்தா⁴த³கி²லபுருஷார்தை²கக⁴டனா-

ஸ்வதந்த்ரம்ʼ தே தந்த்ரம்ʼ க்ஷிதிதலமவாதீதரதி³த³ம்

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 31

चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसंधाय भुवनं

स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः ।

पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिलपुरुषार्थैकघटना-

स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम्