Soundarya Lahari Sloka 32

 

Soundarya Lahari Sloka 32 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 32 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 32

ஶிவ꞉ ஶக்தி꞉ காம꞉ க்ஷிதிரத² ரவி꞉ ஶீதகிரண꞉

ஸ்மரோ ஹம்ʼஸ꞉ ஶக்ரஸ்தத³னு ச பராமாரஹரய꞉ .

அமீ ஹ்ருʼல்லேகா²பி⁴ஸ்திஸ்ருʼபி⁴ரவஸானேஷு க⁴டிதா

ப⁴ஜந்தே வர்ணாஸ்தே தவ ஜனனி நாமாவயவதாம்

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 32

शिवः शक्तिः कामः क्षितिरथ रविः शीतकिरणः

स्मरो हंसः शक्रस्तदनु च परामारहरयः ।

अमी हृल्लेखाभिस्तिसृभिरवसानेषु घटिता

भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम्