Soundarya Lahari Sloka 34

 

Soundarya Lahari Sloka 34 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 34 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 34

ஶரீரம்ʼ த்வம்ʼ ஶம்போ⁴꞉ ஶஶிமிஹிரவக்ஷோருஹயுக³ம்ʼ

தவாத்மானம்ʼ மன்யே ப⁴க³வதி நவாத்மானமனக⁴ம் .

அதஶ்ஶேஷஶ்ஶேஷீத்யயமுப⁴யஸாதா⁴ரணதயா

ஸ்தி²த꞉ ஸம்ப³ந்தோ⁴ வாம்ʼ ஸமரஸபரானந்த³பரயோ꞉

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 34

शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं

तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् ।

अतश्शेषश्शेषीत्ययमुभयसाधारणतया

स्थितः संबन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः