Soundarya Lahari Sloka 36

 

Soundarya Lahari Sloka 36 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 36 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 36

தவாஜ்ஞாசக்ரஸ்த²ம்ʼ தபனஶஶிகோடித்³யுதித⁴ரம்ʼ

பரம்ʼ ஶம்பு⁴ம்ʼ வந்தே³ பரிமிலிதபார்ஶ்வம்ʼ பரசிதா .

யமாராத்⁴யன் ப⁴க்த்யா ரவிஶஶிஶுசீநாமவிஷயே

நிராலோகே(அ)லோகே நிவஸதி ஹி பா⁴லோகபு⁴வனே

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 36

तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं

परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता ।

यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये

निरालोकेऽलोके निवसति हि भालोकभवने