Soundarya Lahari Sloka 37

 

Soundarya Lahari Sloka 37 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 37 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 37

விஶுத்³தௌ⁴ தே ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகவிஶத³ம்ʼ வ்யோமஜனகம்ʼ

ஶிவம்ʼ ஸேவே தே³வீமபி ஶிவஸமாநவ்யவஸிதாம் .

யயோ꞉ காந்த்யா யாந்த்யா꞉ ஶஶிகிரணஸாரூப்யஸரணே-

விதூ⁴தாந்தர்த்⁴வாந்தா விலஸதி சகோரீவ ஜக³தீ

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 37

विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं

शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसिताम् ।

ययोः कान्त्या यान्त्याः शशिकिरणसारूप्यसरणे-

विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगती