Soundarya Lahari Sloka 38

 

Soundarya Lahari Sloka 38 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 38 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 38

ஸமுன்மீலத் ஸம்ʼவித் கமலமகரந்தை³கரஸிகம்ʼ

ப⁴ஜே ஹம்ʼஸத்³வந்த்³வம்ʼ கிமபி மஹதாம்ʼ மானஸசரம் .

யதா³லாபாத³ஷ்டாத³ஶகு³ணிதவித்³யாபரிணதி-

ர்யதா³த³த்தே தோ³ஷாத்³ கு³ணமகி²லமத்³ப்⁴ய꞉ பய இவ

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 38

समुन्मीलत् संवित् कमलमकरन्दैकरसिकं

भजे हंसद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् ।

यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणति-

र्यदादत्ते दोषाद् गुणमखिलमद्भ्यः पय इव