Soundarya Lahari Sloka 39

 

Soundarya Lahari Sloka 39 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 39 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 39

தவ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னே ஹுதவஹமதி⁴ஷ்டா²ய நிரதம்ʼ

தமீடே³ ஸம்ʼவர்தம்ʼ ஜனனி மஹதீம்ʼ தாம்ʼ ச ஸமயாம் .

யதா³லோகே லோகான் த³ஹதி மஹதி க்ரோத⁴கலிதே

த³யார்த்³ரா யா த்³ருʼஷ்டி꞉ ஶிஶிரமுபசாரம்ʼ ரசயதி

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 39

तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं

तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयाम् ।

यदालोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते

दयार्द्रा या दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति