Soundarya Lahari Sloka 4

 

Soundarya Lahari Sloka 4 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 4 Lyrics

 

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 4

த்வத³ன்ய꞉ பாணிப்⁴யாமப⁴யவரதோ³ தை³வதக³ண꞉

த்வமேகா நைவாஸி ப்ரகடிதவராபீ⁴த்யபி⁴னயா .

ப⁴யாத் த்ராதும்ʼ தா³தும்ʼ ப²லமபி ச வாஞ்சா²ஸமதி⁴கம்ʼ

ஶரண்யே லோகானாம்ʼ தவ ஹி சரணாவேவ நிபுணௌ

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 4

त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणः

त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया ।

भयात् त्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं

   शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ