Soundarya Lahari Sloka 40

 

Soundarya Lahari Sloka 40 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 40 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 40

தடித்த்வந்தம்ʼ ஶக்த்யா திமிரபரிபந்தி²பு²ரணயா

ஸ்பு²ரன்னாநாரத்நாப⁴ரணபரிணத்³தே⁴ந்த்³ரத⁴னுஷம் .

தவ ஶ்யாமம்ʼ மேக⁴ம்ʼ கமபி மணிபூரைகஶரணம்ʼ

நிஷேவே வர்ஷந்தம்ʼ ஹரமிஹிரதப்தம்ʼ த்ரிபு⁴வனம்

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 40

तटित्त्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिफुरणया

स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम् ।

तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं

निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम्