Soundarya Lahari Sloka 41

 

Soundarya Lahari Sloka 41 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 41 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 41

தவாதா⁴ரே மூலே ஸஹ ஸமயயா லாஸ்யபரயா

நவாத்மானம்ʼ மன்யே நவரஸமஹாதாண்ட³வனடம் .

உபா⁴ப்⁴யாமேதாப்⁴யாமுத³யவிதி⁴முத்³தி³ஶ்ய த³யயா

ஸநாதா²ப்⁴யாம்ʼ ஜஜ்ஞே ஜனகஜனனீமஜ்ஜக³தி³த³ம்

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 41

तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया

नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् ।

उभाभ्यामेताभ्यामुदयविधिमुद्दिश्य दयया

सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदम्