Soundarya Lahari Sloka 42

 

Soundarya Lahari Sloka 42 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 42 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 42

க³தைர்மாணிக்யத்வம்ʼ க³க³னமணிபி⁴꞉ ஸாந்த்³ரக⁴டிதம்ʼ

கிரீடம்ʼ தே ஹைமம்ʼ ஹிமகி³ரிஸுதே கீர்தயதி ய꞉ .

ஸ நீடே³யச்சா²யாச்சு²ரணஶப³லம்ʼ சந்த்³ரஶகலம்ʼ

த⁴னு꞉ ஶௌனாஸீரம்ʼ கிமிதி ந நிப³த்⁴னாதி தி⁴ஷணாம்

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 42

गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं

किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः ।

स नीडेयच्छायाच्छुरणशबलं चन्द्रशकलं

धनुः शौनासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणाम्