Soundarya Lahari Sloka 45

 

Soundarya Lahari Sloka 45 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 45 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 45

அராலை꞉ ஸ்வாபா⁴வ்யாத³லிகலப⁴ஸஶ்ரீபி⁴ரலகை꞉

பரீதம்ʼ தே வக்த்ரம்ʼ பரிஹஸதி பங்கேருஹருசிம் .

த³ரஸ்மேரே யஸ்மின் த³ஶனருசிகிஞ்ஜல்கருசிரே

ஸுக³ந்தௌ⁴ மாத்³யந்தி ஸ்மரத³ஹனசக்ஷுர்மது⁴லிஹ꞉

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 45

अरालैः स्वाभाव्यादलिकलभसश्रीभिरलकैः

परीतं ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिम् ।

दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचिकिञ्जल्करुचिरे

सुगन्धौ माद्यन्ति स्मरदहनचक्षुर्मधुलिहः