Soundarya Lahari Sloka 46

 

Soundarya Lahari Sloka 46 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 46 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 46

லலாடம்ʼ லாவண்யத்³யுதிவிமலமாபா⁴தி தவ ய-

த்³த்³விதீயம்ʼ தன்மன்யே மகுடக⁴டிதம்ʼ சந்த்³ரஶகலம் .

விபர்யாஸந்யாஸாது³ப⁴யமபி ஸம்பூ⁴ய ச மித²꞉

ஸுதா⁴லேபஸ்யூதி꞉ பரிணமதி ராகாஹிமகர꞉

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 46

ललाटं लावण्यद्युतिविमलमाभाति तव य-

द्द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलम् ।

विपर्यासन्यासादुभयमपि संभूय च मिथः

सुधालेपस्यूतिः परिणमति राकाहिमकरः