Soundarya Lahari Sloka 48

 

Soundarya Lahari Sloka 48 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 48 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 48

அஹ꞉ ஸூதே ஸவ்யம்ʼ தவ நயனமர்காத்மகதயா

த்ரியாமாம்ʼ வாமம்ʼ தே ஸ்ருʼஜதி ரஜனீநாயகதயா .

த்ருʼதீயா தே த்³ருʼஷ்டிர்த³ரத³லிதஹேமாம்பு³ஜருசி꞉

ஸமாத⁴த்தே ஸந்த்⁴யாம்ʼ தி³வஸநிஶயோரந்தரசரீம்

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 48

अहः सूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया

त्रियामां वामं ते सृजति रजनीनायकतया ।

तृतीया ते दृष्टिर्दरदलितहेमाम्बुजरुचिः

समाधत्ते संध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीम्