Soundarya Lahari Sloka 49

 

Soundarya Lahari Sloka 49 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 49 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 49

விஶாலா கல்யாணீ ஸ்பு²டருசிரயோத்⁴யா குவலயை꞉

க்ருʼபாதா⁴ராதா⁴ரா கிமபி மது⁴ராபோ⁴க³வதிகா .

அவந்தீ த்³ருʼஷ்டிஸ்தே ப³ஹுநக³ரவிஸ்தாரவிஜயா

த்⁴ருவம்ʼ தத்தந்நாமவ்யவஹரணயோக்³யா விஜயதே

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 49

विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलयैः

कृपाधाराधारा किमपि मधुराभोगवतिका ।

अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगरविस्तारविजया

ध्रुवं तत्तन्नामव्यवहरणयोग्या विजयते