Soundarya Lahari Sloka 5

 

Soundarya Lahari Sloka 5 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 5 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 5

ஹரிஸ்த்வாமாராத்⁴ய ப்ரணதஜனஸௌபா⁴க்³யஜனனீம்ʼ

புரா நாரீ பூ⁴த்வா புரரிபுமபி க்ஷோப⁴மனயத் .

ஸ்மரோ(அ)பி த்வாம்ʼ நத்வா ரதிநயனலேஹ்யேன வபுஷா

முனீநாமப்யந்த꞉ ப்ரப⁴வதி ஹி மோஹாய மஹதாம்

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 5

हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं

पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् ।

स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा

मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्