Soundarya Lahari Sloka 50

 

Soundarya Lahari Sloka 50 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 50 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 50

கவீனாம்ʼ ஸந்த³ர்ப⁴ஸ்தப³கமகரந்தை³கரஸிகம்ʼ

கடாக்ஷவ்யாக்ஷேபப்⁴ரமரகலபௌ⁴ கர்ணயுக³லம் .

அமுஞ்சந்தௌ த்³ருʼஷ்ட்வா தவ நவரஸாஸ்வாத³தரலா-

வஸூயாஸம்ʼஸர்கா³த³லிகநயனம்ʼ கிஞ்சித³ருணம்

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 50

कवीनां संदर्भस्तबकमकरन्दैकरसिकं

कटाक्षव्याक्षेपभ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् ।

अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला-

वसूयासंसर्गादलिकनयनं किंचिदरुणम्