Soundarya Lahari Sloka 6

 

Soundarya Lahari Sloka 6 Meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 6 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 6

த⁴னு꞉ பௌஷ்பம்ʼ மௌர்வீ மது⁴கரமயீ பஞ்ச விஶிகா²꞉

வஸந்த꞉ ஸாமந்தோ மலயமருதா³யோத⁴னரத²꞉ .

ததா²ப்யேக꞉ ஸர்வம்ʼ ஹிமகி³ரிஸுதே காமபி க்ருʼபாம்

அபாங்கா³த்தே லப்³த்⁴வா ஜக³தி³த³-மனங்கோ³ விஜயதே

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 6

धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्च विशिखाः

वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः ।

तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम्

अपाङ्गात्ते लब्ध्वा जगदिद-मनङ्गो विजयते