Soundarya Lahari Sloka 7

 

Soundarya Lahari Sloka 7 Meaning Part 1

 

Soundarya Lahari Sloka 7 Meaning Part 2

 

Soundarya Lahari Sloka 7 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 7

க்வணத்காஞ்சீதா³மா கரிகலப⁴கும்ப⁴ஸ்தனனதா

பரிக்ஷீணா மத்⁴யே பரிணதஶரச்சந்த்³ரவத³னா .

த⁴னுர்பா³ணான் பாஶம்ʼ ஸ்ருʼணிமபி த³தா⁴னா கரதலை꞉

புரஸ்தாதா³ஸ்தாம்ʼ ந꞉ புரமதி²துராஹோபுருஷிகா

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 7

क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता

परिक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना ।

धनुर्बाणान् पाशं सृणिमपि दधाना करतलैः

पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुराहोपुरुषिका