Soundarya Lahari Sloka 8

 

Soundarya Lahari Sloka 8 Meaning Part 1

 

Soundarya Lahari Sloka 8 Meaning Part 2

 

Soundarya Lahari Sloka 8 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 8

ஸுதா⁴ஸிந்தோ⁴ர்மத்⁴யே ஸுரவிடபிவாடீபரிவ்ருʼதே

மணித்³வீபே நீபோபவனவதி சிந்தாமணிக்³ருʼஹே .

ஶிவாகாரே மஞ்சே பரமஶிவபர்யங்கநிலயாம்ʼ

ப⁴ஜந்தி த்வாம்ʼ த⁴ன்யா꞉ கதிசன சிதா³னந்த³லஹரீம்

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 8

सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटीपरिवृते

मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे ।

शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां

भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्