Soundarya Lahari Sloka 9

 

Soundarya Lahari Sloka 9 meaning

 

Soundarya Lahari Sloka 9 Lyrics

சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 9

மஹீம்ʼ மூலாதா⁴ரே கமபி மணிபூரே ஹுதவஹம்ʼ

ஸ்தி²தம்ʼ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னே ஹ்ருʼதி³ மருதமாகாஶமுபரி .

மனோ(அ)பி ப்⁴ரூமத்⁴யே ஸகலமபி பி⁴த்வா குலபத²ம்ʼ

ஸஹஸ்ராரே பத்³மே ஸஹ ரஹஸி பத்யா விஹரஸே

 

श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 9

महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं

स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि ।

मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथं

सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे