ஶ்ரீயோக³ மீனாக்ஷீ ஸ்தோத்ரம் 

 1. Sri Yoga Meenkashi Stotram 1 
 2. Sri Yoga Meenakshi Stotram 2
 3. Sri Yoga Meenakshi Stotram 3
 4. Sri Yoga Meenakshi Stotram 4
 5. Sri Yoga Meenakshi Stotram 5
 6. Sri Yoga Meenakshi Stotram 6
 7. Sri Yoga Meenakshi Stotram 7
 8. Sri Yoga Meenakshi Stotram 8
 9. Sri Yoga Meenakshi Stotram 9
 10. Sri Yoga Meenakshi Stotram 10
 11. Sri Yoga Meenakshi Stotram 11
 12. Sri Yoga Meenakshi Stotram 12
 13. Sri Yoga Meenakshi Stotram 13
 14. Sri Yoga Meenakshi Stotram 14
 15. Sri Yoga Meenakshi Stotram 15
 16. Sri Yoga Meenakshi Stotram 16

 

Sri Yoga Meenakshi Sloka 1 with meaning

 

ஶிவானந்த³பீயூஷரத்னாகரஸ்தா²ம்ʼ ஶிவப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாமரேஶாபி⁴வந்த்³யாம் ।
ஶிவத்⁴யானலக்³னாம்ʼ ஶிவஜ்ஞானமூர்திம்ʼ ஶிவாக்²யாமதீதாம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 1 ॥

Sri Yoga Meenakshi Sloka 2 with meaning

 

ஶிவாதி³ஸ்பு²ரத்பஞ்சமஞ்சாதி⁴ரூடா⁴ம்ʼ த⁴னுர்பா³ணபாஶாங்குஶோத்பா⁴ஸிஹஸ்தாம் ।
நவீனார்கவர்ணாம்ʼ நவீனேந்து³சூடா³ம்ʼ பரப்³ரஹ்மபத்னீம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 2 ॥

Sri Yoga Meenakshi Sloka 3 with meaning

 

கிரீடாங்க³தோ³த்³பா⁴ஸிமாங்க³ல்யஸூத்ராம்ʼ ஸ்பு²ரன்மேக²லாஹாரதாடங்க³பூ⁴ஷாம் ।
பராமந்த்ரகாம்ʼ பாண்ட்³யஸிம்ʼஹாஸனஸ்தா²ம்ʼ பரந்தா⁴மரூபாம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 3 ॥

Sri Yoga Meenakshi Sloka 4 with meaning

 

லலாமாஞ்சிதஸ்னிக்³த⁴பா²லேந்து³பா⁴கா³ம்ʼ லஸந்நீரஜோத்பு²ல்லகல்ஹாரஸம்ʼஸ்தா²ம் ।
லலாடேக்ஷணார்தா⁴ங்க³லக்³னோஜ்ஜ்வலாங்கீ³ம்ʼ பரந்தா⁴மரூபாம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 4 ॥

Sri Yoga Meenakshi Sloka 5 with meaning

 

த்ரிக²ண்டா³த்மவித்³யாம்ʼ த்ரிபி³ந்து³ஸ்வரூபாம்ʼ த்ரிகோணே லஸந்தீம்ʼ த்ரிலோகாவனம்ராம் ।
த்ரிபீ³ஜாதி⁴ரூடா⁴ம்ʼ த்ரிமூர்த்யாத்மவித்³யாம்ʼ பரப்³ரஹ்மபத்னீம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 5 ॥

Sri Yoga Meenakshi Sloka 6 with meaning

 

ஸதா³ பி³ந்து³மத்⁴யோல்லஸத்³வேணிரம்யாம்ʼ ஸமுத்துங்க³வக்ஷோஜபா⁴ராவனம்ராம் ।
க்வணந்நூபுரோபேதலாக்ஷாரஸார்த்³ரஸ்புரத்பாத³பத்³மாம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 6 ॥

Sri Yoga Meenakshi Sloka 7 with meaning

 

யமாத்³யஷ்டயோகா³ங்க³ரூபாமரூபாமகாராத்க்ஷகாராந்தவர்ணாமவர்ணாம் ।
அக²ண்டா³மனன்யாமசிந்த்யாமலக்ஷ்யாமமேயாத்மவித்³யாம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 7 ॥

Sri Yoga Meenakshi Sloka 8 with meaning

 

ஸுதா⁴ஸாக³ராந்தே மணித்³வீபமத்⁴யே லஸத்கல்பவ்ருʼக்ஷோஜ்ஜ்வலத்³பி³ந்து³சக்ரே ।
மஹாயோக³பீடே² ஶிவாகாரமஞ்சே ஸதா³ ஸந்நிஷண்ணாம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 8 ॥

Sri Yoga Meenakshi Sloka 9 with meaning

 

ஸுஷும்னாந்தரந்த்⁴ரே ஸஹஸ்ராரபத்³மே ரவீந்த்³வக்³நிஸம்யுக்தசிச்சக்ரமத்⁴யே ।
ஸுதா⁴மண்ட³லஸ்தே² ஸுநிர்வாணாபீடே² ஸதா³ ஸஞ்சரந்தீம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 9 ॥

Sri Yoga Meenakshi Sloka 10 with meaning

 

ஷட³ந்தே நவாந்தே லஸத்³த்³வாத³ஶாந்தே மஹாபி³ந்து³மத்⁴யே ஸுநாதா³ந்தராளே ।
ஶிவாக்²யே கலாதீதநிஶ்ஶப்³த³தே³ஶே ஸதா³ ஸஞ்சரந்தீம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 10 ॥

Sri Yoga Meenakshi Sloka 11 with meaning

 

சதுர்மார்க³மத்⁴யே ஸுகோணாந்தரங்கே³ க²ரந்த்⁴ரே ஸுதா⁴காரகூபாந்தராளே ।
நிராலம்ப³பத்³மே கலாஷோட³ஶாந்தே ஸதா³ ஸஞ்சரந்தீம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 11 ॥

Sri Yoga Meenakshi Sloka 12 with meaning

 

புடத்³வந்த்³வநிர்முக்தவாயுப்ரலீனப்ரகாஶாந்தராலே த்⁴ருவோபேதரம்யே ।
மஹாஷோட³ஶாந்தே மனோநாஶதே³ஶே ஸதா³ ஸஞ்சரந்தீம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 12 ॥

Sri Yoga Meenakshi Sloka 13 with meaning

 

சதுஷ்பத்ரமத்⁴யே ஸுகோணத்ரயாந்தே த்ரிமூர்த்யாதி⁴வாஸே த்ரிமார்கா³ந்தராளே ।
ஸஹஸ்ராரபத்³மோசிதாம்ʼ சித்ப்ரகாஶப்ரவாஹப்ரலீனாம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 13 ॥

Sri Yoga Meenakshi Sloka 14 with meaning

 

லஸத்³த்³வாத³ஶாந்தேந்து³பீயூஷதா⁴ராவ்ருʼதாம்ʼ மூர்திமானந்த³மக்³னாந்தரங்கா³ம் ।
பராம்ʼ த்ரிஸ்தனீம்ʼ தாம்ʼ சதுஷ்கூடமத்⁴யே பரந்தா⁴மரூபாம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 14 ॥

Sri Yoga Meenakshi Sloka 15 with meaning

 

ஸஹஸ்ராரபத்³மே ஸுஷும்னாந்தமார்கே³ ஸ்பு²ரச்சந்த்³ரபீயூஷதா⁴ராம்ʼ பிப³ந்தீம் ।
ஸதா³ ஸ்ராவயந்தீம்ʼ ஸுதா⁴மூர்திமம்பா³ம்ʼ பரஞ்ஜ்யோதிரூபாம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 15 ॥

Sri Yoga Meenakshi Sloka 16 with meaning

 

நமஸ்தே ஸதா³ பாண்ட்³யராஜேந்த்³ரகன்யே நமஸ்தே ஸதா³ ஸுந்த³ரேஶாங்கவாஸே ।
நமஸ்தே நமஸ்தே ஸுமீனாக்ஷி தே³வி நமஸ்தே நமஸ்தே புனஸ்தே நமோ(அ)ஸ்து ॥ 16 ॥

இதி ஶ்ரீயோக³மீனாக்ஷீஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ।