Shyamala Sathsanga Mandali

From the blog

keelaka stotram

கீலகஸ்தோத்ரம்

 

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீகீலகமந்த்ரஸ்ய ஶிவருʼஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉,

ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ தே³வதா, ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீத்யர்த²ம்ʼ

ஸப்தஶதீபாடா²ங்க³த்வேன ஜபே விநியோக³꞉ .

ௐ நமஶ்சண்டி³காயை .

மார்கண்டே³ய உவாச .

ௐ விஶுத்³த⁴ஜ்ஞானதே³ஹாய த்ரிவேதீ³தி³வ்யசக்ஷுஷே .

ஶ்ரேய꞉ப்ராப்திநிமித்தாய நம꞉ ஸோமார்த⁴தா⁴ரிணே .. 1..

 

ஸர்வமேதத்³விஜானீயான்மந்த்ராணாமபி கீலகம் .

ஸோ(அ)பி க்ஷேமமவாப்னோதி ஸததம்ʼ ஜப்யதத்பர꞉ .. 2..

 

ஸித்³த்⁴யந்த்யுச்சாடநாதீ³னி கர்மாணி ஸகலான்யபி .

ஏதேன ஸ்துவதாம்ʼ தே³வீம்ʼ ஸ்தோத்ரவ்ருʼந்தே³ன ப⁴க்தித꞉ .. 3..

 

ந மந்த்ரோ நௌஷத⁴ம்ʼ தஸ்ய ந கிஞ்சித³பி வித்³யதே .

வினா ஜப்யேன ஸித்³த்⁴யேத்து ஸர்வமுச்சாடநாதி³கம் .. 4..

 

ஸமக்³ராண்யபி ஸேத்ஸ்யந்தி லோகஶங்காமிமாம்ʼ ஹர꞉ .

க்ருʼத்வா நிமந்த்ரயாமாஸ ஸர்வமேவமித³ம்ʼ ஶுப⁴ம் .. 5..

 

ஸ்தோத்ரம்ʼ வை சண்டி³காயாஸ்து தச்ச கு³ஹ்யம்ʼ சகார ஸ꞉ .

ஸமாப்னோதி ஸ புண்யேன தாம்ʼ யதா²வன்னிமந்த்ரணாம் .. 6..

 

ஸோ(அ)பி க்ஷேமமவாப்னோதி ஸர்வமேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ .

க்ருʼஷ்ணாயாம்ʼ வா சதுர்த³ஶ்யாமஷ்டம்யாம்ʼ வா ஸமாஹித꞉ .. 7..

 

த³தா³தி ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணாதி நான்யதை²ஷா ப்ரஸீத³தி .

இத்த²ம்ʼ ரூபேண கீலேன மஹாதே³வேன கீலிதம் .. 8..

 

யோ நிஷ்கீலாம்ʼ விதா⁴யைனாம்ʼ சண்டீ³ம்ʼ ஜபதி நித்யஶ꞉ .

ஸ ஸித்³த⁴꞉ ஸ க³ண꞉ ஸோ(அ)த² க³ந்த⁴ர்வோ ஜாயதே த்⁴ருவம் .. 9..

 

ந சைவாபாடவம்ʼ தஸ்ய ப⁴யம்ʼ க்வாபி ந ஜாயதே .

நாபம்ருʼத்யுவஶம்ʼ யாதி ம்ருʼதே ச மோக்ஷமாப்னுயாத் .. 10..

 

ஜ்ஞாத்வா ப்ராரப்⁴ய குர்வீத ஹ்யகுர்வாணோ வினஶ்யதி .

ததோ ஜ்ஞாத்வைவ ஸம்பூர்ணமித³ம்ʼ ப்ராரப்⁴யதே பு³தை⁴꞉ .. 11..

 

ஸௌபா⁴க்³யாதி³ ச யத்கிஞ்சித்³ த்³ருʼஶ்யதே லலனாஜனே .

தத்ஸர்வம்ʼ தத்ப்ரஸாதே³ன தேன ஜப்யமித³ம்ʼ ஶுப⁴ம் .. 12..

 

ஶனைஸ்து ஜப்யமானே(அ)ஸ்மின் ஸ்தோத்ரே ஸம்பத்திருச்சகை꞉ .

ப⁴வத்யேவ ஸமக்³ராபி தத꞉ ப்ராரப்⁴யமேவ தத் .. 13..

 

ஐஶ்வர்யம்ʼ தத்ப்ரஸாதே³ன ஸௌபா⁴க்³யாரோக்³யமேவ ச .

ஶத்ருஹானி꞉ பரோ மோக்ஷ꞉ ஸ்தூயதே ஸா ந கிம்ʼ ஜனை꞉ .. 14..

 

சண்டி³காம்ʼ ஹ்ருʼத³யேனாபி ய꞉ ஸ்மரேத் ஸததம்ʼ நர꞉ .

ஹ்ருʼத்³யம்ʼ காமமவாப்னோதி ஹ்ருʼதி³ தே³வீ ஸதா³ வஸேத் .. 15..

 

அக்³ரதோ(அ)மும்ʼ மஹாதே³வக்ருʼதம்ʼ கீலகவாரணம் .

நிஷ்கீலஞ்ச ததா² க்ருʼத்வா படி²தவ்யம்ʼ ஸமாஹிதை꞉ .. 16..

 

.. இதி ஶ்ரீப⁴க³வத்யா꞉ கீலகஸ்தோத்ரம்ʼ ஸமாப்தம் ..

 

 

॥ अथ कीलकस्तोत्रम् ॥

 

ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः,

श्रीमहासरस्वती देवता, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं

सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ।

ॐ नमश्चण्डिकायै ।

मार्कण्डेय उवाच ।

ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे ।

श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥ १॥

 

सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामपि कीलकम् ।

सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जप्यतत्परः ॥ २॥

 

सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि ।

एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः ॥ ३॥

 

न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते ।

विना जप्येन सिद्ध्येत्तु सर्वमुच्चाटनादिकम् ॥ ४॥

 

समग्राण्यपि सेत्स्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः ।

कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् ॥ ५॥

 

स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकार सः ।

समाप्नोति स पुण्येन तां यथावन्निमन्त्रणाम् ॥ ६॥

 

सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः ।

कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ॥ ७॥

 

ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति ।

इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ॥ ८॥

 

यो निष्कीलां विधायैनां चण्डीं जपति नित्यशः ।

स सिद्धः स गणः सोऽथ गन्धर्वो जायते ध्रुवम् ॥ ९॥

 

न चैवापाटवं तस्य भयं क्वापि न जायते ।

नापमृत्युवशं याति मृते च मोक्षमाप्नुयात् ॥ १०॥

 

ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ।

ततो ज्ञात्वैव सम्पूर्णमिदं प्रारभ्यते बुधैः ॥ ११॥

 

सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने ।

तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं शुभम् ॥ १२॥

 

शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः ।

भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ॥ १३॥

 

ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यमेव च ।

शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ॥ १४॥

 

चण्डिकां हृदयेनापि यः स्मरेत् सततं नरः ।

हृद्यं काममवाप्नोति हृदि देवी सदा वसेत् ॥ १५॥

 

अग्रतोऽमुं महादेवकृतं कीलकवारणम् ।

निष्कीलञ्च तथा कृत्वा पठितव्यं समाहितैः ॥ १६॥

 

॥ इति श्रीभगवत्याः कीलकस्तोत्रं समाप्तम् ॥

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay up to date!