Shyamala Sathsanga Mandali

Devi Mahatmyam

Devi Mahatmyam Chapter 1

தே³வீ மாஹாத்ம்யம்  ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ Devi Mahatmyam Chapter 1 (1 -10) Slokas Meaning   Devi Mahatmyam Chapter 1 (1-10) Slokas   அஸ்ய ஶ்ரீ ப்ரத²மசரித்ரஸ்ய . ப்³ரஹ்மா ருʼஷி꞉ . கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ மஹாகாளீ தே³வதா . நந்தா³ ஶக்தி꞉ . ரக்தத³ந்திகா பீ³ஜம் . அக்³னிஸ்தத்த்வம் . ருʼக்³வேத³꞉ ஸ்வரூபம் . ஶ்ரீமஹாகாளீ ப்ரீத்யர்த்தே² ஜபே விநியோக³꞉ . த்⁴யானம் . க²ட்³க³ம்ʼ[…]

Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 11-25

Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 11-25 Meaning   Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 11-25   தஸ்தௌ² கஞ்சித்ஸ காலம்ʼ ச முனினா தேன ஸத்க்ருʼத꞉ . இதஶ்சேதஶ்ச விசரம்ʼஸ்தஸ்மின் முனிவராஶ்ரமே .. 11.. ஸோ(அ)சிந்தயத் ததா³ தத்ர மமத்வாக்ருʼஷ்டசேதன:. மத்பூர்வை꞉ பாலிதம்ʼ பூர்வம்ʼ மயா ஹீனம்ʼ புரம்ʼ ஹி தத் .. 12.. மத்³ப்⁴ருʼத்யைஸ்தை ரஸத்³வ்ருʼத்தைர் த⁴ர்மத꞉ பால்யதே ந வா . ந[…]

Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 26-45

Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 26-45 Meaning   Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 26-45   ராஜோவாச .. 26.. யைர்நிரஸ்தோ ப⁴வாம்ˮல்லுப்³தை⁴꞉ புத்ரதா³ராதி³பி⁴ர்த⁴னை꞉ .. 27.. தேஷு கிம்ʼ ப⁴வத꞉ ஸ்னேஹமனுப³த்⁴னாதி மானஸம் .. 28.. வைஶ்ய உவாச .. 29.. ஏவமேதத்³யதா² ப்ராஹ ப⁴வானஸ்மத்³க³தம்ʼ வச꞉ .. 30.. கிம்ʼ கரோமி ந ப³த்⁴னாதி மம நிஷ்டு²ரதாம்ʼ மன꞉ . யை꞉ ஸந்த்யஜ்ய[…]

Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 46-58

Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 46-58 Meaning   Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 46-58   ருʼஷிருவாச .. 46.. ஜ்ஞாநமஸ்தி ஸமஸ்தஸ்ய ஜந்தோர்விஷயகோ³சரே .. 47.. விஷயஶ்ச மஹாபா⁴க³ யாதி சைவம்ʼ ப்ருʼத²க்ப்ருʼத²க் . தி³வாந்தா⁴꞉ ப்ராணின꞉ கேசித்³ராத்ராவந்தா⁴ஸ்ததா²பரே .. 48.. கேசித்³தி³வா ததா² ராத்ரௌ ப்ராணினஸ்துல்யத்³ருʼஷ்டய꞉ . ஜ்ஞானினோ மனுஜா꞉ ஸத்யம்ʼ கிம்ʼ து தே ந ஹி கேவலம் .. 49..[…]

Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 59-71

Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 59-71 Meaning   Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 59-71   ராஜோவாச .. 59.. ப⁴க³வன் கா ஹி ஸா தே³வீ மஹாமாயேதி யாம்ʼ ப⁴வான் .. 60.. ப்³ரவீதி கத²முத்பன்னா ஸா கர்மாஸ்யாஶ்ச கிம்ʼ த்³விஜ . யத்ப்ரபா⁴வா ச ஸா தே³வீ யத்ஸ்வரூபா யது³த்³ப⁴வா .. 61.. தத்ஸர்வம்ʼ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி த்வத்தோ ப்³ரஹ்மவிதா³ம்ʼ வர .. 62..[…]

Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 72-81

Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 72-81 Meaning   Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 72-81   ப்³ரஹ்மோவாச .. 72.. த்வம்ʼ ஸ்வாஹா த்வம்ʼ ஸ்வதா⁴ த்வம்ʼ ஹி வஷட்கார꞉ ஸ்வராத்மிகா .. 73.. ஸுதா⁴ த்வமக்ஷரே நித்யே த்ரிதா⁴ மாத்ராத்மிகா ஸ்தி²தா . அர்த⁴மாத்ரா ஸ்தி²தா நித்யா யானுச்சார்யாவிஶேஷத꞉ .. 74.. த்வமேவ ஸந்த்⁴யா ஸாவித்ரீ த்வம்ʼ தே³வி ஜனனீ பரா . த்வயைதத்³தா⁴ர்யதே[…]

Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 82-95

Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 82-95 Meaning   Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 82-95   பராபராணாம்ʼ பரமா த்வமேவ பரமேஶ்வரீ . யச்ச கிஞ்சித்க்வசித்³வஸ்து ஸத³ஸத்³வாகி²லாத்மிகே .. 82.. தஸ்ய ஸர்வஸ்ய யா ஶக்தி꞉ ஸா த்வம்ʼ கிம்ʼ ஸ்தூயஸே ததா. யயா த்வயா ஜக³த்ஸ்ரஷ்டா ஜக³த்பாதாத்தி யோ ஜக³த் .. 83.. ஸோ(அ)பி நித்³ராவஶம்ʼ நீத꞉ கஸ்த்வாம்ʼ ஸ்தோதுமிஹேஶ்வர꞉ . விஷ்ணு꞉ ஶரீரக்³ரஹணமஹமீஶான[…]

Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 96-104

Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 96-104 Meaning   Devi Mahatmyam Chapter 1 Slokas 96-104   ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச .. 96.. ப⁴வேதாமத்³ய மே துஷ்டௌ மம வத்⁴யாவுபா⁴வபி .. 97.. கிமன்யேன வரேணாத்ர ஏதாவத்³தி⁴ வ்ருʼதம்ʼ மம .. 98.. ருʼஷிருவாச .. 99.. வஞ்சிதாப்⁴யாமிதி ததா³ ஸர்வமாபோமயம்ʼ ஜக³த் .. 100.. விலோக்ய தாப்⁴யாம்ʼ க³தி³தோ ப⁴க³வான் கமலேக்ஷண꞉ . ஆவாம்ʼ ஜஹி ந[…]

Devi Mahatmyam Chapter 2 Slokas 1-13

Devi Mahatmyam Chapter 2 Slokas 1-13  த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ மத்யம சரித்திரம் ந்யாஸம் ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ மத்⁴யமசரித்ரஸ்ய விஷ்ணுர்ருʼஷி꞉ உஷ்ணிக் ச²ந்த³꞉ மஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா . ஶாகம்ப⁴ரீ ஶக்தி꞉ . து³ர்கா³ பீ³ஜம் வாயுஸ்தத்த்வம் . யஜுர்வேத³꞉ ஸ்வரூபம் . ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ த்⁴யானம் ௐ அக்ஷஸ்ரக்பரஶூம் க³தே³ஷுகுலிஶம்ʼ பத்³மம்ʼ த⁴னு꞉ குண்டி³காம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ ஶக்திமஸிம்ʼ ச சர்ம ஜலஜம்ʼ க⁴ண்டாம்ʼ ஸுராபா⁴ஜனம் ஶூலம்ʼ பாஶஸுத³ர்ஶனே ச த³த⁴தீம்ʼ[…]

Devi Mahatmyam Chapter 2 Slokas 14-19

Devi Mahatmyam Chapter 2 Slokas 14-19 Meaning   Devi Mahatmyam Chapter 2 Slokas 14-19   யத³பூ⁴ச்சா²ம்ப⁴வம்ʼ தேஜஸ்தேனாஜாயத தன்முக²ம் . யாம்யேன சாப⁴வன் கேஶா பா³ஹவோ விஷ்ணுதேஜஸா .. 14.. ஸௌம்யேன ஸ்தனயோர்யுக்³மம்ʼ மத்⁴யம்ʼ சைந்த்³ரேண சாப⁴வத் வாருணேன ச ஜங்கோ⁴ரூ நிதம்ப³ஸ்தேஜஸா பு⁴வ꞉ .. 15.. ப்³ரஹ்மணஸ்தேஜஸா பாதௌ³ தத³ங்கு³ல்யோ(அ)ர்கதேஜஸா . வஸூனாம்ʼ ச கராங்கு³ல்ய꞉ கௌபே³ரேண ச நாஸிகா .. 16..[…]

Stay up to date!