Kunjika Stothram

 

குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம் அத²வா ஸித்³த⁴குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம꞉ .
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீகுஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஸதா³ஶிவ ருʼஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉,
ஶ்ரீத்ரிகு³ணாத்மிகா தே³வதா, ௐ ஐம்ʼ பீ³ஜம்ʼ, ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஶக்தி꞉, ௐ க்லீம்ʼ கீலகம்,
மம ஸர்வாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ .

ஶிவ உவாச .
ஶ்ருʼணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமுத்தமம் .
யேன மந்த்ரப்ரபா⁴வேண சண்டீ³ஜாப꞉ ஶுபோ⁴ ப⁴வேத் .. 1..

ந கவசம்ʼ நார்க³லாஸ்தோத்ரம்ʼ கீலகம்ʼ ந ரஹஸ்யகம் .
ந ஸூக்தம்ʼ நாபி த்⁴யானம்ʼ ச ந ந்யாஸோ ந ச வார்சனம் .. 2..

குஞ்ஜிகாபாட²மாத்ரேண து³ர்கா³பாட²ப²லம்ʼ லபே⁴த் .
அதி கு³ஹ்யதரம்ʼ தே³வி தே³வாநாமபி து³ர்லப⁴ம் .. 3..

கோ³பனீயம்ʼ ப்ரயத்னேன ஸ்வயோநிரிவ பார்வதி .
மாரணம்ʼ மோஹனம்ʼ வஶ்யம்ʼ ஸ்தம்ப⁴னோச்சாடநாதி³கம் .
பாட²மாத்ரேண ஸம்ʼஸித்³த்⁴யேத் குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமுத்தமம் .. 4..

அத² மந்த்ர꞉ .
ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே .
ௐ க்³லௌம்ʼ ஹும்ʼ க்லீம்ʼ ஜூம்ʼ ஸ꞉ ஜ்வாலய ஜ்வாலய ஜ்வல ஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல
ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே ஜ்வல ஹம்ʼ ஸம்ʼ லம்ʼ க்ஷம்ʼ ப²ட் ஸ்வாஹா .. 5..

இதி மந்த்ர꞉ .
var ஶ்ரூம்ˮ ஶ்ரூம்ˮ ஶ்ரூம்ˮ ஶம்ʼ ப²ட் ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ ஜ்வல உஜ்ஜ்வல ப்ரஜ்வல
ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ ஸ்ராவய ஸ்ராவய ஶாபம்ʼ நாஶய நாஶய
ஶ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஜூம்ʼ ஸ꞉ ஸ்ராவய ஆத³ய ஸ்வாஹா .
ௐ ஶ்லீம்ʼ ஹூம்ˮ க்லீம்ʼ க்³லாம்ʼ ஜூம்ʼ ஸ꞉ ஜ்வல உஜ்ஜ்வல மந்த்ரம்ʼ
ப்ரஜ்வல ஹம்ʼ ஸம்ʼ லம்ʼ க்ஷம்ʼ ப²ட் ஸ்வாஹா .

நமஸ்தே ருத்³ரரூபிண்யை நமஸ்தே மது⁴மர்தி³னி .
நம꞉ கைடப⁴ஹாரிண்யை நமஸ்தே மஹிஷார்தி³னி .. 6..

நமஸ்தே ஶும்ப⁴ஹந்த்ர்யை ச நிஶும்பா⁴ஸுரகா⁴தினி .
ஜாக்³ரதம்ʼ ஹி மஹாதே³வி ஜபம்ʼ ஸித்³த⁴ம்ʼ குரூஷ்வ மே .. 7..

ஐங்காரீ ஸ்ருʼஷ்டிரூபாயை ஹ்ரீங்காரீ ப்ரதிபாலிகா .
க்லீங்காரீ காமரூபிண்யை பீ³ஜரூபே நமோ(அ)ஸ்து தே .. 8..

சாமுண்டா³ சண்ட³கா⁴தீ ச யைகாரீ வரதா³யினீ .
விச்சே சாப⁴யதா³ நித்யம்ʼ நமஸ்தே மந்த்ரரூபிணி .. 9..

தா⁴ம்ʼ தீ⁴ம்ʼ தூ⁴ம்ʼ தூ⁴ர்ஜடே꞉ பத்னீ வாம்ʼ வீம்ʼ வூம்ʼ வாக³தீ⁴ஶ்வரீ .
க்ராம்ʼ க்ரீம்ʼ க்ரூம்ʼ குஞ்ஜிகா தே³வி ஶாம்ʼ ஶீம்ʼ ஶூம்ʼ மே ஶுப⁴ம்ʼ குரு .. 10..

காலிகா தே³வி
ஹும்ʼ ஹும்ʼ ஹுங்காரரூபிண்யை ஜம்ʼ ஜம்ʼ ஜம்ʼ ஜம்ப⁴நாதி³னீ .
ஜ்ராம்ʼ ஜ்ரீம்ʼ ஜ்ரூம்ʼ பா⁴லநாதி³னீ .
ப்⁴ராம்ʼ ப்⁴ரீம்ʼ ப்⁴ரூம்ʼ பை⁴ரவீ ப⁴த்³ரே ப⁴வான்யை தே நமோ நம꞉ .. 11..

அம்ʼ கம்ʼ சம்ʼ டம்ʼ தம்ʼ பம்ʼ யம்ʼ ஶம்ʼ வீம்ʼ து³ம்ʼ ஐம்ʼ வீம்ʼ ஹம்ʼ க்ஷம்ʼ .
தி⁴ஜாக்³ரம் தி⁴ஜாக்³ரம்ʼ த்ரோடய த்ரோடய தீ³ப்தம்ʼ குரு குரு ஸ்வாஹா .. 12..

ௐ அம்ʼ கம்ʼ சம்ʼ டம்ʼ தம்ʼ பம்ʼ ஸாம்ʼ விது³ராம்ʼ விது³ராம்ʼ விமர்த³ய விமர்த³ய
ஹ்ரீம்ʼ க்ஷாம்ʼ க்ஷீம்ʼ ஸ்ரீம்ʼ ஜீவய ஜீவய த்ரோடய த்ரோடய
ஜம்ப⁴ய ஜம்ப⁴ய தீ³பய தீ³பய மோசய மோசய
ஹூம்ʼ ப²ட் ஜ்ராம்ʼ வௌஷட் ஐம்ʼ ஹ்றீம்ʼ க்லீம்ʼ ரஞ்ஜய ரஞ்ஜய
ஸஞ்ஜய ஸஞ்ஜய கு³ஞ்ஜய கு³ஞ்ஜய ப³ந்த⁴ய ப³ந்த⁴ய
ப்⁴ராம்ʼ ப்⁴ரீம்ʼ ப்⁴ரூம்ʼ பை⁴ரவீ ப⁴த்³ரே ஸங்குச ஸங்குச
த்ரோடய த்ரோடய ம்லீம்ʼ ஸ்வாஹா .. 12..

பாம்ʼ பீம்ʼ பூம்ʼ பார்வதீ பூர்ணா கா²ம்ʼ கீ²ம்ʼ கூ²ம்ʼ கே²சரீ ததா² .
ம்லாம்ʼ ம்லீம்ʼ ம்லூம்ʼ மூலவிஸ்தீர்ணா குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ர ஹேதவே .
ஸாம்ʼ ஸீம்ʼ ஸூம்ʼ ஸப்தஶதீ தே³வ்யா மந்த்ரஸித்³தி⁴ம்ʼ குரூஷ்வ மே .. 13..

குஞ்ஜிகாயை நமோ நம꞉ .
இத³ம்ʼ து குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம்ʼ மந்த்ரஜாக³ர்திஹேதவே .
அப⁴க்தே நைவ தா³தவ்யம்ʼ கோ³பிதம்ʼ ரக்ஷ பார்வதி .. 14..

யஸ்து குஞ்ஜிகயா தே³வி ஹீனாம்ʼ ஸப்தஶதீம்ʼ படே²த் .
ந தஸ்ய ஜாயதே ஸித்³தி⁴ரரண்யே ரோத³னம்ʼ யதா² .. 15..

. இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே கௌ³ரீதந்த்ரே ஶிவபார்வதீஸம்ʼவாதே³
குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம் .

இதி ஶ்ரீ டா³மரதந்த்ரே ஈஶ்வரபார்வதீஸம்ʼவாதே³ குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம் .

कुञ्जिकास्तोत्रम् अथवा सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम्

श्री गणेशाय नमः ।
ॐ अस्य श्रीकुञ्जिकास्तोत्रमन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः,
श्रीत्रिगुणात्मिका देवता, ॐ ऐं बीजं, ॐ ह्रीं शक्तिः, ॐ क्लीं कीलकम्,
मम सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ।

शिव उवाच ।
श‍ृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ।
येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत् ॥ १॥

न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् ।
न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम् ॥ २॥

कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् ।
अति गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम् ॥ ३॥

गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति ।
मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम् ।
पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॥ ४॥

अथ मन्त्रः ।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ।
ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा ॥ ५॥

इति मंत्रः ।
var श्रूँ श्रूँ श्रूँ शं फट् ऐं ह्रीं क्लीं ज्वल उज्ज्वल प्रज्वल
ह्रीं ह्रीं क्लीं स्रावय स्रावय शापं नाशय नाशय
श्रीं श्रीं श्रीं जूं सः स्रावय आदय स्वाहा ।
ॐ श्लीं हूँ क्लीं ग्लां जूं सः ज्वल उज्ज्वल मन्त्रं
प्रज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा ।

नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि ।
नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि ॥ ६॥

नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनि ।
जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरूष्व मे ॥ ७॥

ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका ।
क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते ॥ ८॥

चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी ।
विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि ॥ ९॥

धां धीं धूं धूर्जटेः पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी ।
क्रां क्रीं क्रूं कुञ्जिका देवि शां शीं शूं मे शुभं कुरु ॥ १०॥

कालिका देवि
हुं हुं हुङ्काररूपिण्यै जं जं जं जम्भनादिनी ।
ज्रां ज्रीं ज्रूं भालनादिनी ।
भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः ॥ ११॥

अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं क्षं ।
धिजाग्रम् धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा ॥ १२॥

ॐ अं कं चं टं तं पं सां विदुरां विदुरां विमर्दय विमर्दय
ह्रीं क्षां क्षीं स्रीं जीवय जीवय त्रोटय त्रोटय
जम्भय जंभय दीपय दीपय मोचय मोचय
हूं फट् ज्रां वौषट् ऐं ह्ऱीं क्लीं रञ्जय रञ्जय
सञ्जय सञ्जय गुञ्जय गुञ्जय बन्धय बन्धय
भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे सङ्कुच सङ्कुच
त्रोटय त्रोटय म्लीं स्वाहा ॥ १२॥

पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा ।
म्लां म्लीं म्लूं मूलविस्तीर्णा कुञ्जिकास्तोत्र हेतवे ।
सां सीं सूं सप्तशती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरूष्व मे ॥ १३॥

कुञ्जिकायै नमो नमः ।
इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्तिहेतवे ।
अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वति ॥ १४॥

यस्तु कुञ्जिकया देवि हीनां सप्तशतीं पठेत् ।
न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा ॥ १५॥

। इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे
कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

इति श्री डामरतन्त्रे ईश्वरपार्वतीसंवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।