Pushpanjali & Samarpanam

 

புஷ்பாஞ்ஜலி

ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே .
ப⁴யேப்⁴யஸ்த்ராஹி நோ தே³வி து³ர்கே³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே

ஏதத்தே வத³னம்ʼ ஸௌம்யம்ʼ லோசனத்ரயபூ⁴ஷிதம் .
பாது ந꞉ ஸர்வபூ⁴தேப்⁴ய꞉ காத்யாயனி நமோ(அ)ஸ்து தே

ஜ்வாலாகராலமத்யுக்³ரமஶேஷாஸுரஸூத³னம் .
த்ரிஶூலம்ʼ பாது நோ பீ⁴தேர்ப⁴த்³ரகாலி நமோ(அ)ஸ்து தே

ஹினஸ்தி தை³த்யதேஜாம்ʼஸி ஸ்வனேனாபூர்ய யா ஜக³த் .
ஸா க⁴ண்டா பாது நோ தே³வி பாபேப்⁴யோ ந꞉ ஸுதானிவ

அஸுராஸ்ருʼக்³வஸாபங்கசர்சிதஸ்தே கரோஜ்ஜ்வல꞉ .
ஶுபா⁴ய க²ட்³கோ³ ப⁴வது சண்டி³கே த்வாம்ʼ நதா வயம்

அத² அபராத⁴க்ஷமாபணஸ்தோத்ரம்

ௐ அபராத⁴ஶதம்ʼ க்ருʼத்வா ஜக³த³ம்பே³தி சோச்சரேத் .
யாம்ʼ க³திம்ʼ ஸமவாப்னோதி ந தாம்ʼ ப்³ரஹ்மாத³ய꞉ ஸுரா꞉ .. 1..

ஸாபராதோ⁴(அ)ஸ்மி ஶரணம்ʼ ப்ராப்தஸ்த்வாம்ʼ ஜக³த³ம்பி³கே .
இதா³னீமனுகம்ப்யோ(அ)ஹம்ʼ யதே²ச்ச²ஸி ததா² குரு .. 2..

அஜ்ஞாநாத்³விஸ்ம்ருʼதேர்ப்⁴ராந்த்யா யந்ந்யூனமதி⁴கம்ʼ க்ருʼதம் .
தத்ஸர்வம்ʼ க்ஷம்யதாம்ʼ தே³வி ப்ரஸீத³ பரமேஶ்வரி .. 3..

காமேஶ்வரி ஜக³ன்மாத꞉ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹே .
க்³ருʼஹாணார்சாமிமாம்ʼ ப்ரீத்யா ப்ரஸீத³ பரமேஶ்வரி .. 4..

ஸர்வரூபமயீ தே³வீ ஸர்வம்ʼ தே³வீமயம்ʼ ஜக³த் .
அதோ(அ)ஹம்ʼ விஶ்வரூபாம்ʼ த்வாம்ʼ நமாமி பரமேஶ்வரீம் .. 5..

யத³க்ஷரம்ʼ பரிப்⁴ரஷ்டம்ʼ மாத்ராஹீனஞ்ச யத்³ப⁴வேத் .
பூர்ணம்ʼ ப⁴வது தத் ஸர்வம்ʼ த்வத்ப்ரஸாதா³ன்மஹேஶ்வரி .. 6..

யத³த்ர பாடே² ஜக³த³ம்பி³கே மயா
விஸர்க³பி³ந்த்³வக்ஷரஹீனமீரிதம் .
தத³ஸ்து ஸம்பூர்ணதமம்ʼ ப்ரஸாத³த꞉
ஸங்கல்பஸித்³தி⁴ஶ்ச ஸதை³வ ஜாயதாம் .. 7..

யன்மாத்ராபி³ந்து³பி³ந்து³த்³விதயபத³பத³த்³வந்த்³வவர்ணாதி³ஹீனம்ʼ
ப⁴க்த்யாப⁴க்த்யானுபூர்வம்ʼ ப்ரஸப⁴க்ருʼதிவஶாத் வ்யக்தமவ்யக்தமம்ப³ .
மோஹாத³ஜ்ஞானதோ வா படி²தமபடி²தம்ʼ ஸாம்ப்ரதம்ʼ தே ஸ்தவே(அ)ஸ்மின் தத் ஸர்வம்ʼ ஸாங்க³மாஸ்தாம்ʼ ப⁴க³வதி வரதே³ த்வத்ப்ரஸாதா³த் ப்ரஸீத³ .. 8..

ப்ரஸீத³ ப⁴க³வத்யம்ப³ ப்ரஸீத³ ப⁴க்தவத்ஸலே .
ப்ரஸாத³ம்ʼ குரு மே தே³வி து³ர்கே³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே .. 9..

ஸமர்ப்பணம்
குஹ்யாதி குஹ்ய கோப்த்ரீ த்வம் க்ருஹாணாஸ்மத் க்ருதம் ஜபம்
ஸித்திர் பவது மே தேவீ த்வத் ப்ரஸாதான் மயீ ஸ்திரா
குமாரி, சுவாசினிகளுக்கு தாம்பூலம் அளித்தல்
போஜனம் செய்வித்தல் அவரவர்கள் வசதிப்படி
சுபமஸ்து

पुष्पांजलि

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते ।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते

एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् ।
पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते

ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् ।
त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते

हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत् ।
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव

असुरासृग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः ।
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्

॥ अथ अपराधक्षमापणस्तोत्रम् ॥

ॐ अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् ।
यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ॥ १॥

सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके ।
इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु ॥ २॥

अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम् ।
तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ ३॥

कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे ।
गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि ॥ ४॥

सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् ।
अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीम् ॥ ५॥

यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनञ्च यद्भवेत् ।
पूर्णं भवतु तत् सर्वं त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥ ६॥

यदत्र पाठे जगदम्बिके मया
विसर्गबिन्द्वक्षरहीनमीरितम् ।
तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रसादतः
सङ्कल्पसिद्धिश्च सदैव जायताम् ॥ ७॥

यन्मात्राबिन्दुबिन्दुद्वितयपदपदद्वन्द्ववर्णादिहीनं
भक्त्याभक्त्यानुपूर्वं प्रसभकृतिवशात् व्यक्तमव्यक्तमम्ब ।

मोहादज्ञानतो वा पठितमपठितं साम्प्रतं ते स्तवेऽस्मिन्
तत् सर्वं साङ्गमास्तां भगवति वरदे त्वत्प्रसादात् प्रसीद ॥ ८॥

प्रसीद भगवत्यम्ब प्रसीद भक्तवत्सले ।
प्रसादं कुरु मे देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ ९॥

समर्पणम
गृह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वप्रसादात्सुरेश्वरि
कुमारी, सुवासिनी ताम्बूलं / भोजनम
शुभमस्तु