ஸ்ரீ சண்டி நவாக்ஷரிமஹா மந்த்ரம்

Devi Suktam & Navakshari Nyasam Meaning

 

Navakshari Nyasam

 

Devi Suktam

 

அஸ்ய ஸ்ரீ சண்டி நவாக்ஷரி மஹா மந்த்ரஸ்ய

மார்க்கண்டேய ருஷி:

ஜகதீச் சந்த:

ஸ்ரீ துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி தேவதா

 

ஹ்ராம் பீஜம்

ஹ்ரீம் சக்தி:

ஹ்ரூம் கீலகம்

 

ஸ்ரீ துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி பிரசாத ஸித்யர்த்தே  ஜபே விநியோக:

 

கர ந்யாஸம்

ஹ்ராம் அங்குஷ்டப்யாம்  நம:

ஹ்ரீம் தர்ஜனீப்யாம் நம:

ஹ்ரூம் மத்யாமப்யாம் நம:

ஹ்ரைம் அனாமிகாப்யாம் நம:

ஹ்ரௌம் கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:

ஹ்ர: கர தல கர ப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

 

ஹ்ருதயாதி ந்யாஸம் 

ஹ்ராம் ஹ்ருதயாய   நம:

ஹ்ரீம் சிரசே  நம:

ஹ்ரூம் சிகாய வஷட்

ஹ்ரைம் கவசாய ஹும்

ஹ்ரௌம் நேத்ர த்ரயாய வௌஷட்

ஹ்ர: அஸ்த்ராய பட்

பூர்புவஸ்வரோம் இதி திக் பந்த:

 

த்யானம்

மாதர்மே மதுகைடபக்னி மஹிஷ ப்ராணாபஹாராத்யமே

ஹேலா நிர்மித தூம்ரலோசனவதே ஹே சண்டமுண்டார்த்தினி

நிச்சேஷிக்ருத ரக்த பீஜ தனுஜே நித்யே நிசும்பாபஹே

சும்பத்வம்ஸினீ சம்ஹராக துரிதம் துர்க்கே நமஸ்தேம்பிகே

 

லம் இத்யாதி பஞ்ச பூஜா

 

ஸ்ரீ  சண்டி நவாக்ஷரி மஹா மந்த்ர ஜபம்

ஓம் நம சண்டிகாயை

ஹ்ருதயாதி ந்யாஸம்

ஹ்ராம் ஹ்ருதயாய   நம:

ஹ்ரீம் சிரசே  நம:

ஹ்ரூம் சிகாய வஷட்

ஹ்ரைம் கவசாய ஹும்

ஹ்ரௌம் நேத்ர த்ரயாய வௌஷட்

ஹ்ர: அஸ்த்ராய பட்

பூர்புவஸுவரோம் இதி திக் விமோக:

 

த்யானம்

மாதர்மே மதுகைடபக்னி மஹிஷ ப்ராணாபஹாராத்யமே

ஹேலா நிர்மித தூம்ரலோசனவதே ஹே சண்டமுண்டார்த்தினி

நிச்சேஷிக்ருத ரக்த பீஜ தனுஜே நித்யே நிசும்பாபஹே

சும்பத்வம்ஸினீ சம்ஹராக துரிதம் துர்க்கே நமஸ்தேம்பிகே

 

லம் இத்யாதி பஞ்ச பூஜா

 

श्री चंडी नवाक्षरी  महा मन्थरं

 

ॐ अस्य श्री चंडी नवाक्षरी महामन्थ्रस्य

मार्कण्डेय ऋषि:

जगतीच चन्द:

श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती देवता

 

श्रीं बीजं

ह्रीं सक्थि:

क्लीं कीलकं

श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती प्रसाद सिध्यर्थे जपे विनियोक:

 

कर न्यासं

ह्रां अन्गुष्टभ्यं नम:

ह्रीं दर्जनीभ्यं नम:

ह्रूँ मध्यमाभ्यां नम:

ह्रैं अनामिकाभ्यां नम:

ह्रौम कनिष्टिकाभ्यां नम:

ह्र: कर दल कर प्रुष्टाभ्यं नम:

 

हृदयादि  न्यासं

ह्रां हृदयाय नम:

ह्रीं सिरसे स्वाहा

ह्रूँ शिकायै वषट्

ह्रैं कवचाय हुं

ह्रौम नेत्रत्रयाय वोउषट्

ह्र: अस्थ्राय पट

भूर्बुवस्वरूम इथि दिग् बन्ध:

 

ध्यानम्

माधर्मे मधुकैड़पग्नि महिष प्राणाभहारात्यमे

हेला निर्मित दूमरलोचन वधे हे चण्डमुण्डार्थिनी

निचेशीकृत रक्त बीज तनुजे नित्ये निशुमपापहे

सुमबत्वमसिनी संहराग तुरिथम दुर्गे नमस्तेमभिके

 

श्री चंडी नवाक्षरी महा मन्थरं

ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे

 

हृदयादि न्यासं

ह्रां हृदयाय नम:

ह्रीं सिरसे स्वाहा

ह्रूँ शिकायै वषट्

ह्रैं कवचाय हुं

ह्रौम नेत्रत्रयाय वोउषट्

ह्र: अस्थ्राय पट

बूर्बुवस्वरों इथि दिग् विमोक:

 

ध्यानम्

माधर्मे मधुकैड़पग्नि महिष प्राणाभहारात्यमे

हेला निर्मित दूमरलोचन वधे हे चण्डमुण्डार्थिनी

निचेशीकृत रक्त बीज तनुजे नित्ये निशुमपापहे

सुमबत्वमसिनी संहराग तुरिथम दुर्गे नमस्तेमभिके

 

लं इत्यादि पञ्च पूजा

 

தே³வீஸூக்தம்

ந்யாஸம்

அஸ்ய ஸ்ரீ அஹமித்யஷ்டர்ச்சஸ்ய ஸூக்தஸ்ய வாகாம்ப்ருணி ருஷி: ஸச்சித்ஸுகாத்மக ஸர்வகத: பரமாத்மா தேவதா. த்விதீயாயா ருசோ ஜகதீ. சிஷ்டானாம் த்ரிஷ்டுப் ச்சந்த: தேவீ மஹாத்ம்ய பாடே விநியோக:

ௐ அஹம்ʼ ருத்³ரேபி⁴ர்வஸுபி⁴ஶ்சராம்யஹ-
மாதி³த்யைருத விஶ்வதே³வை꞉ .
அஹம்ʼ மித்ராவருணோபா⁴ பி³ப⁴ர்ம்யஹ-
மிந்த்³ராக்³னீ அஹமஶ்வினோபா⁴ .. 1..

அஹம்ʼ ஸோமமாஹனஸம்ʼ பி³ப⁴ர்ம்யஹம்ʼ
த்வஷ்டாரமுத பூஷணம்ʼ ப⁴க³ம் .
அஹம்ʼ த³தா⁴மி த்³ரவிணம்ʼ ஹவிஷ்மதே
ஸுப்ராவ்யே யஜமானாய ஸுன்வதே .. 2..

அஹம்ʼ ராஷ்ட்ரீ ஸங்க³மனீ வஸூனாம்ʼ
சிகிதுஷீ ப்ரத²மா யஜ்ஞியானாம் .
தாம்ʼ பா⁴ தே³வா வ்யத³து⁴꞉ புருத்ரா
பூ⁴ரிஸ்தா²த்ராம்ʼ பூ⁴ர்யாவேஶயந்தீம் .. 3..

மயா ஸோ அன்னமத்தி யோ விபஶ்யதி
ய꞉ ப்ராணிதி ய ஈம்ʼ ஶ்ருʼணோத்யுக்தம் .
அமந்தவோ மாம்ʼ த உபக்ஷியந்தி
ஶ்ருதி⁴ ஶ்ருத ஶ்ரத்³தி⁴வம்ʼ தே வதா³மி .. 4..

அஹமேவ ஸ்வயமித³ம்ʼ வதா³மி ஜுஷ்டம்ʼ
தே³வேபி⁴ருத மானுஷேபி⁴꞉ .
யம்ʼ காமயே தம்ʼ தமுக்³ரம்ʼ க்ருʼணோமி
தம்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ தம்ருʼஷிம்ʼ தம்ʼ ஸுமேதா⁴ம் .. 5..

அஹம்ʼ ருத்³ராய த⁴னுரா தனோமி
ப்³ரஹ்மத்³விஷே ஶரவே ஹந்தவா உ .
அஹம்ʼ ஜனாய ஸமத³ம்ʼ க்ருʼணோம்யஹம்ʼ
த்³யாவாப்ருʼதி²வீ ஆ விவேஶ .. 6..

அஹம்ʼ ஸுவே பிதரமஸ்ய மூர்த⁴ன்
மம யோநிரப்ஸ்வந்த꞉ ஸமுத்³ரே .
ததோ வி திஷ்டே² பு⁴வனானு விஶ்வோ-
தாமூம்ʼ த்³யாம்ʼ வர்ஷ்மணோப ஸ்ப்ருʼஶாமி .. 7..

அஹமேவ வாத இவ ப்ர வாம்யா-
ரப⁴மாணா பு⁴வனானி விஶ்வா .
பரோ தி³வா பர ஏனா ப்ருʼதி²வ்யை-
தாவதீ மஹினா ஸம்ʼ ப³பூ⁴வ .. 8..

.. இதி ருʼக்³வேதோ³க்தம்ʼ தே³வீஸூக்தம்ʼ ஸமாப்தம் ..