அர்க³லாஸ்தோத்ரம்

 

அஸ்ய ஶ்ரீஅர்க³லாஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவருʼஷி꞉ அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ சண்டிகா தே³வதா,

அம்  பீஜம் கம் சக்தி: லம்  கீலகம்  ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி சண்டிகா பிரசாத சித்தியர்த்தே ஜபே விநியோக:

 

Argala Sthothram & meaning

மார்கண்டே³ய உவாச .

ஜயந்தீ மங்க³லா காலீ ப⁴த்³ரகாலீ கபாலினீ .
து³ர்கா³ க்ஷமா ஶிவா தா⁴த்ரீ ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ நமோ(அ)ஸ்து தே.1..

 மது⁴கைடப⁴வித்⁴ராவி விதா⁴த்ருʼவரதே³ நம꞉ .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 2..

மஹிஷாஸுரநிர்நாஶ விதாத்ரி வரதே நம:
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 3..

வந்திதாங்கரி யுகே தேவீ தேவ ஸௌபாக்யதாயினி .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 4..

ரக்தபீ³ஜவதே⁴ தே³வி சண்ட³முண்ட³விநாஶினி
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 5..

அசிந்த்யரூபசரிதே ஸர்வஶத்ருவிநாஶினி .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 6..

நதேப்⁴ய꞉ ஸர்வதா³ ப⁴க்த்யா சண்டிகே ப்ரணதாயமே
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 7..

ஸ்துவத்³ப்⁴யோ ப⁴க்திபூர்வம்ʼ த்வாம்ʼ சண்டி³கே வ்யாதி⁴நாஶினி .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 8..

சண்டி³கே ஸததம்ʼ யே த்வா மர்ச்சயந்தீஹ பக்தித: .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 9.. 

தே³ஹி ஸௌபா⁴க்³யமாரோக்³யம்ʼ தே³ஹி தே³வி பரம்ʼ ஸுக²ம் .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 10.. 

விதே⁴ஹி த்³விஷதாம்ʼ நாஶம்ʼ விதே⁴ஹி ப³லமுச்சகை꞉ .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 11..

விதே⁴ஹி தே³வி கல்யாணம்ʼ விதே⁴ஹி விபுலாம்ʼ ஶ்ரியம் .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 12..

வித்³யாவந்தம்ʼ யஶஸ்வந்தம்ʼ லக்ஷ்மீவந்தம் ஜனம் குரு .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 13..

ப்ரசண்ட³தை³த்யத³ர்பக்⁴னே சண்டி³கே ப்ரணதாய மே .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 14..

சதுர்பு⁴ஜே சதுர்வக்த்ர ஸம்ʼஸ்துதே பரமேஶ்வரி .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 15..

க்ருʼஷ்ணேன ஸம்ʼஸ்துதே தே³வி ஶஶ்வத்³ப⁴க்த்யா ததா³ம்பி³கே .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 16..

ஹிமாசலஸுதாநாத² பூஜிதே பரமேஶ்வரி .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 17..

ஸுராஸுர ஶிரோரத்னனிக்⁴ருʼஷ்டசரணே(அ)ம்பி³கே.
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 18..

இந்த்³ராணீபதி ஸத்³பா⁴வ பூஜிதே பரமேஶ்வரி .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 19..

தே³வி ப்ரசண்ட³தோ³ர்த³ண்ட³தை³த்யத³ர்ப்ப விநாசினி
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 20..

தே³வி ப⁴க்தஜனோத்³தா³ம த³த்தானந்தோ³த³யே(அ)ம்பி³கே .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி .. 21..

பத்னீம் மனோரமாம்ʼ தே³ஹி மனோவ்ருʼத்தானுஸாரிணீம் .
தாரிணி து³ர்க³ஸம்ʼஸாரஸாக³ரஸ்ய குலோத்பவாம் ..22..

இத³ம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ படி²த்வா து மஹாஸ்தோத்ரம்ʼ படே²ன்னர꞉ .
ஸ து ஸப்தஶதீம்ʼ ஸங்க்யா வரமாப்னோதி ஸம்பத: .. 23..

இதி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே அர்க³லாஸ்தோத்ரம்ʼ ஸமாப்தம் ..