ஹ்ருʼத³யம் லலிதா தே³வீ ஹ்யுத³ரே ஶூலதா⁴ரிணீ

நாபிஞ் ச காமினீ ரக்ஷேத்³ கு³ஹ்யம்ʼ கு³ஹ்யேஶ்வரீ ததா² .. 27..

 

பூதநாதா ச மேட்ரஞ் ச குதம் மஹிஷ வாஹினீ

கட்யாம்ʼ ப⁴க³வதீ ரக்ஷேஜ் ஜானுனீ விந்த்யவாஸினி..28..

 

ஜங்கே⁴ மஹாப³லா ரக்ஷேத் ஜானு மத்யே விநாயகீ

கு³ல்ப²யோர்நாரஸிம்ʼஹீ ச பாத³ப்ருʼஷ்டே² மிதௌஜசி..29..

 

பாதா³ங்கு³லீ꞉ ஶ்ரீத⁴ரீ ச பாதா தஸ்தல வாஸினீ

நகா²ன் த³ம்ʼஷ்ட்ரா கராலீ ச கேஶாம்ʼஶ்சைவோர்த்⁴வ கேஶினீ .. 30..

 

ரோமகூபேஷு கௌபேரி த்வசம்ʼ வாகீ³ஶ்வரீ ததா²

ரக்தமஜ்ஜாவஸாமாம்ʼஸான்யஸ்தி²மேதா³ம்ʼஸி பார்வதீ .. 31..

 

அந்த்ராணி காலராத்ரிஶ்ச பித்தம்ʼ ச முகுடேஶ்வரீ

பத்³மாவதீ பத்³மகோஶே கபே² சூடா³மணிஸ்ததா² ..32..

 

ஜ்வாலாமுகீ² நக²ஜ்வாலாமபே⁴த்³யா ஸர்வஸந்தி⁴ஷு

ஶுக்ரம் ப்³ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேச்சா²யாம் ச²த்ரேஶ்வரீ ததா² .. 33..

 

அஹங்காரம்ʼ மனோ பு³த்³தி⁴ம்ʼ ரக்ஷமே த⁴ர்மசாரிணீ

ப்ராணாபானௌ ததா² வ்யான ஸமானோ தான மேவ ச.. 34..

 

யஶ꞉ கீர்திம்ʼ ச லக்ஷ்மீம்ʼ ச ஸதா³ ரக்ஷது சக்ரிணி

கோ³த்ரமிந்த்³ராணீ மே ரக்ஷேத் பஶூன்மே ரக்ஷ சண்டி³கே .. 35..

 

புத்ரான் ரக்ஷேன் மஹாலக்ஷ்மீர் பா⁴ர்யாம்ʼ ரக்ஷது பை⁴ரவீ

மார்க்கம் க்ஷேமங்கரீ ரக்ஷேத் விஜயா ஸர்வத: ஸ்திதா.. 36..

 

ரக்ஷாஹீனம்ʼ து யத் ஸ்தா²னம்ʼ வர்ஜிதம்ʼ கவசேன து

தத்ஸர்வம்ʼ ரக்ஷ மே தே³வி ஜயந்தீ பாபநாஶினீ .. 37..