த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉

 

Devi Mahatmyam Chapter 3 Slokas 1-10 Meaning

 

Devi Mahatmyam Chapter 3 Slokas 1-10

 

ஓம் உதயத்பானு ஸஹஸ்ரகாந்தி மருண  க்ஷெளமாம் சிரோமாலிகாம்
ரக்தாலிப்த பயோதராம் ஜபவடீம் வித்யா மபீதிம் வரம்
ஹஸ்தாப்ஜைர் தததீம் த்ரிநேத்ர விலஸத் வக்தாரவிந்த ச்ரியம்
தேவீம் பக்த ஹிமாம்சு ரத்ன முகுடாம் வந்தே ரவிந்தஸ்திதாம்

ௐ ருʼஷிருவாச .. 1..

நிஹன்யமானம்ʼ தத்ஸைன்யமவலோக்ய மஹாஸுர꞉ .
ஸேனானீஶ்சிக்ஷுர꞉ கோபாத்³யயௌ யோத்³து⁴மதா²ம்பி³காம் .. 2..

ஸ தே³வீம்ʼ ஶரவர்ஷேண வவர்ஷ ஸ்மரே(அ)ஸுர꞉ .
யதா² மேருகி³ரே꞉ ஶ்ருʼங்க³ம்ʼ தோயவர்ஷேண தோயத³꞉ .. 3..

தஸ்ய சி²த்வா ததோ தே³வீ லீலயைவ ஶரோத்கரான் .
ஜகா⁴ன துரகா³ன்பா³ணைர்யந்தாரம்ʼ சைவ வாஜினாம் .. 4..

சிச்சே²த³ ச த⁴னு꞉ ஸத்³யோ த்⁴வஜம்ʼ சாதிஸமுச்ச்²ரிʼதம் .
விவ்யாத⁴ சைவ கா³த்ரேஷு சி²ன்னத⁴ன்வானமாஶுகை³꞉ .. 5..

ஸச்சி²ன்னத⁴ன்வா விரதோ² ஹதாஶ்வோ ஹதஸாரதி²꞉ .
அப்⁴யதா⁴வத தாம்ʼ தே³வீம்ʼ க²ட்³க³சர்மத⁴ரோ(அ)ஸுர꞉ .. 6..

ஸிம்ʼஹமாஹத்ய க²ட்³கே³ன தீக்ஷ்ணதா⁴ரேண மூர்த⁴னி .
ஆஜகா⁴ன பு⁴ஜே ஸவ்யே தே³வீமப்யதிவேக³வான் .. 7..

தஸ்யா꞉ க²ட்³கோ³ பு⁴ஜம்ʼ ப்ராப்ய பபா²ல ந்ருʼபநந்த³ன .
ததோ ஜக்³ராஹ ஶூலம்ʼ ஸ கோபாத³ருணலோசன꞉ .. 8..

சிக்ஷேப ச ததஸ்தத்து ப⁴த்³ரகால்யாம்ʼ மஹாஸுர꞉ .
ஜாஜ்வல்யமானம்ʼ தேஜோபீ⁴ ரவிபி³ம்ப³மிவாம்ப³ராத் .. 9..

த்³ருʼஷ்ட்வா ததா³பதச்சூ²லம்ʼ தே³வீ ஶூலமமுஞ்சத .
தச்சூலம் சததா தேன நீதம்ʼ ஸ ச மஹாஸுர꞉ .. 10..