ப்ரதீச்யாம்ʼ வாருணீ ரக்ஷேத்³வாயவ்யாம்ʼ ம்ருʼக³வாஹினீ .

ரக்ஷேத் உதீ³ச்யாம்ʼ கௌமாரீ ஈஶான்யாம்ʼ ஶூலதா⁴ரிணீ .. 16..

 

ஊர்த்⁴வம்ʼ ப்³ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேத³த⁴ஸ்தாத்³வைஷ்ணவீ ததா² .

ஏவம்ʼ த³ஶ தி³ஶோ ரக்ஷேச்சாமுண்டா³ ஶவவாஹனா .. 17..

 

ஜயாமே சாக்³ரத꞉ ஸ்தாது விஜயா ஸ்தாது ப்ருʼஷ்ட²த꞉ .

அஜிதா வாமபார்ஶ்வே து த³க்ஷிணே சாபராஜிதா .. 18..

 

ஶிகா² முத்³யோதினீ ரக்ஷேது³மா மூர்த்⁴னி வ்யவஸ்தி²தா .

மாலாத⁴ரீ லலாடே ச ப்⁴ருவௌ ரக்ஷேத்³யஶஸ்வினீ .. 19..

 

த்ரிநேத்ரா ச  ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே யமக⁴ண்டாச நாஸிகே

ஶங்கி²னீ சக்ஷுஷோர்மத்⁴யே ஶ்ரோத்ரயோர்த்³வாரவாஸினீ ..20..

 

கபோலௌ காலிகா ரக்ஷேத் கர்ணமூலே து சாங்கரீ

நாஸிகாயாம்ʼ ஸுக³ந்தா⁴ ச உத்தரோஷ்டே² ச சர்சிகா .. 21..

 

அத⁴ரே சாம்ருʼதகலா ஜிஹ்வாயாம்ʼ ச ஸரஸ்வதீ

த³ந்தான் ரக்ஷது கௌமாரீ கண்ட²மத்யே ச சண்டி³கா .. 22.

 

க⁴ண்டிகாம்ʼ சித்ரக⁴ண்டா ச மஹாமாயா ச தாலுகே

காமாக்ஷீ சிபு³கம்ʼ ரக்ஷேத்³வாசம்ʼ மே ஸர்வமங்க³லா .. 23..

 

க்³ரீவாயாம்ʼ ப⁴த்³ரகாலீ ச ப்ருʼஷ்ட²வம்ʼஶே த⁴னுர்த⁴ரீ

நீலக்³ரீவா ப³ஹிஷ் கண்டே² நலிகாம்ʼ நலகூப³ரீ.. 24..

 

கட்க தாரிண் யுபௌ ஸ்கந்தௌ பா³ஹூ மே வஜ்ரதா⁴ரிணீ

ஹஸ்தயோர்த³ண்டி³னீ ரக்ஷேத³ம்பி³கா சாங்கு³லீஷு ச ..25..

 

நகா²ஞ்சூ²லேஶ்வரீ ரக்ஷேத் கக்ஷௌ ரக்ஷேன் நலேஶ்வரீ

ஸ்தனௌ ரக்ஷேன்மஹாதே³வீ மன꞉ஶோகவிநாஶினீ.. 26..