தே³வீஸூக்தம்

ந்யாஸம்

அஸ்ய ஸ்ரீ அஹமித்யஷ்டர்ச்சஸ்ய ஸூக்தஸ்ய வாகாம்ப்ருணி ருஷி: ஸச்சித்ஸுகாத்மக ஸர்வகத: பரமாத்மா தேவதா. த்விதீயாயா ருசோ ஜகதீ. சிஷ்டானாம் த்ரிஷ்டுப் ச்சந்த: தேவீ மஹாத்ம்ய பாடே விநியோக:

ௐ அஹம்ʼ ருத்³ரேபி⁴ர்வஸுபி⁴ஶ்சராம்யஹ-
மாதி³த்யைருத விஶ்வதே³வை꞉ .
அஹம்ʼ மித்ராவருணோபா⁴ பி³ப⁴ர்ம்யஹ-
மிந்த்³ராக்³னீ அஹமஶ்வினோபா⁴ .. 1..

அஹம்ʼ ஸோமமாஹனஸம்ʼ பி³ப⁴ர்ம்யஹம்ʼ
த்வஷ்டாரமுத பூஷணம்ʼ ப⁴க³ம் .
அஹம்ʼ த³தா⁴மி த்³ரவிணம்ʼ ஹவிஷ்மதே
ஸுப்ராவ்யே யஜமானாய ஸுன்வதே .. 2..

அஹம்ʼ ராஷ்ட்ரீ ஸங்க³மனீ வஸூனாம்ʼ
சிகிதுஷீ ப்ரத²மா யஜ்ஞியானாம் .
தாம்ʼ பா⁴ தே³வா வ்யத³து⁴꞉ புருத்ரா
பூ⁴ரிஸ்தா²த்ராம்ʼ பூ⁴ர்யாவேஶயந்தீம் .. 3..

மயா ஸோ அன்னமத்தி யோ விபஶ்யதி
ய꞉ ப்ராணிதி ய ஈம்ʼ ஶ்ருʼணோத்யுக்தம் .
அமந்தவோ மாம்ʼ த உபக்ஷியந்தி
ஶ்ருதி⁴ ஶ்ருத ஶ்ரத்³தி⁴வம்ʼ தே வதா³மி .. 4..

அஹமேவ ஸ்வயமித³ம்ʼ வதா³மி ஜுஷ்டம்ʼ
தே³வேபி⁴ருத மானுஷேபி⁴꞉ .
யம்ʼ காமயே தம்ʼ தமுக்³ரம்ʼ க்ருʼணோமி
தம்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ தம்ருʼஷிம்ʼ தம்ʼ ஸுமேதா⁴ம் .. 5..

அஹம்ʼ ருத்³ராய த⁴னுரா தனோமி
ப்³ரஹ்மத்³விஷே ஶரவே ஹந்தவா உ .
அஹம்ʼ ஜனாய ஸமத³ம்ʼ க்ருʼணோம்யஹம்ʼ
த்³யாவாப்ருʼதி²வீ ஆ விவேஶ .. 6..

அஹம்ʼ ஸுவே பிதரமஸ்ய மூர்த⁴ன்
மம யோநிரப்ஸ்வந்த꞉ ஸமுத்³ரே .
ததோ வி திஷ்டே² பு⁴வனானு விஶ்வோ-
தாமூம்ʼ த்³யாம்ʼ வர்ஷ்மணோப ஸ்ப்ருʼஶாமி .. 7..

அஹமேவ வாத இவ ப்ர வாம்யா-
ரப⁴மாணா பு⁴வனானி விஶ்வா .
பரோ தி³வா பர ஏனா ப்ருʼதி²வ்யை-
தாவதீ மஹினா ஸம்ʼ ப³பூ⁴வ .. 8..

.. இதி ருʼக்³வேதோ³க்தம்ʼ தே³வீஸூக்தம்ʼ ஸமாப்தம் ..