कारणपरचिद्रूपा काञ्चीपुरसीम्नि कामपीठगता ।
काचन विहरति करुणा काश्मीरस्तबककोमलाङ्गलता ॥1॥

कञ्चन काञ्चीनिलयं करधृतकोदण्डबाणसृणिपाशम् ।
कठिनस्तनभरनम्रं कैवल्यानन्दकन्दमवलम्बे ॥2॥

चिन्तितफलपरिपोषणचिन्तामणिरेव काञ्चिनिलया मे ।
चिरतरसुचरितसुलभा चित्तं शिशिरयतु चित्सुखाधारा ॥3॥

कुटिलकचं कठिनकुचं कुन्दस्मितकान्ति कुङ्कुमच्छायम् ।
कुरुते विहृतिं काञ्च्यां कुलपर्वतसार्वभौमसर्वस्वम् ॥4॥

காரணபரசித்ரூபா காஞ்சீபுரஸீம்னி காமபீடகதா |
காசன விஹரதி கருணா காஶ்மீரஸ்தபககோமலாங்கலதா ||1||

கஞ்சன காஞ்சீநிலயம் கரத்ருதகோதண்டபாணஸ்ருணிபாஶம் |
கடினஸ்தனபரனம்ரம் கைவல்யானந்தகந்தமவலம்பே ||2||

சிந்திதபலபரிபோஷணசிந்தாமணிரேவ காஞ்சிநிலயா மே |
சிரதரஸுசரிதஸுலபா சித்தம் ஶிஶிரயது சித்ஸுகாதாரா ||3||

குடிலகசம் கடினகுசம் குந்தஸ்மிதகாந்தி குங்குமச்சாயம் |
குருதே விஹ்ருதிம் காஞ்ச்யாம் குலபர்வதஸார்வபௌமஸர்வஸ்வம் ||4||

पञ्चशरशास्त्रबोधनपरमाचार्येण दृष्टिपातेन ।
काञ्चीसीम्नि कुमारी काचन मोहयति कामजेतारम् ॥5॥

परया काञ्चीपुरया पर्वतपर्यायपीनकुचभरया ।
परतन्त्रा वयमनया पङ्कजसब्रह्मचारिलोचनया ॥6॥

ऐश्वर्यमिन्दुमौलेरैकत्म्यप्रकृति काञ्चिमध्यगतम् ।
ऐन्दवकिशोरशेखरमैदम्पर्यं चकास्ति निगमानाम् ॥7॥

श्रितकम्पसीमानं शिथिलितपरमशिवधैर्यमहिमानम् ।
कलये पटलिमानं कञ्चन कञ्चुकितभुवनभूमानम् ॥8॥

பஞ்சஶரஶாஸ்த்ரபோதனபரமாசார்யேண த்ருஷ்டிபாதேன |
காஞ்சீஸீம்னி குமாரீ காசன மோஹயதி காமஜேதாரம் ||5||

பரயா காஞ்சீபுரயா பர்வதபர்யாயபீனகுசபரயா |
பரதந்த்ரா வயமனயா பங்கஜஸப்ரஹ்மசாரிலோசனயா ||6||

ஐஶ்வர்யமிந்துமௌலேரைகத்ம்யப்ரக்ருதி காஞ்சிமத்யகதம் |
ஐந்தவகிஶோரஶேகரமைதம்பர்யம் சகாஸ்தி நிகமானாம் ||7||

ஶ்ரிதகம்பஸீமானம் ஶிதிலிதபரமஶிவதைர்யமஹிமானம் |
கலயே படலிமானம் கஞ்சன கஞ்சுகிதபுவனபூமானம் ||8||

आदृतकाञ्चीनिलयमाद्यामारूढयौवनाटोपाम् ।
आगमवतंसकलिकामानन्दाद्वैतकन्दलीं वन्दे ॥9॥

तुङ्गाभिरामकुचभरशृङ्गारितमाश्रयामि काञ्चिगतम् ।
गङ्गाधरपरतन्त्रं शृङ्गाराद्वैततन्त्रसिद्धान्तम् ॥10॥

काञ्चीरत्नविभूषां कामपि कन्दर्पसूतिकापाङ्गीम् ।
परमां कलामुपासे परशिववामाङ्कपीठिकासीनाम् ॥11॥

कम्पातीचराणां करुणाकोरकितदृष्टिपातानाम् ।
केलीवनं मनो मे केषाञ्चिद्भवतु चिद्विलासानाम् ॥12॥

ஆத்ருதகாஞ்சீநிலயமாத்யாமாரூடயௌவனாடோபாம் |
ஆகமவதம்ஸகலிகாமானந்தாத்வைதகந்தலீம் வந்தே ||9||

துங்காபிராமகுசபரஶ்ருங்காரிதமாஶ்ரயாமி காஞ்சிகதம் |
கங்காதரபரதந்த்ரம் ஶ்ருங்காராத்வைததந்த்ரஸித்தாந்தம் ||10||

காஞ்சீரத்னவிபூஷாம் காமபி கந்தர்பஸூதிகாபாங்கீம் |
பரமாம் கலாமுபாஸே பரஶிவவாமாங்கபீடிகாஸீனாம் ||11||

கம்பாதீசராணாம் கருணாகோரகிதத்ருஷ்டிபாதானாம் |
கேலீவனம் மனோ மே கேஷாம்சித்பவது சித்விலாஸானாம் ||12||

आम्रतरुमूलवसतेरादिमपुरुषस्य नयनपीयूषम् ।
आरब्धयौवनोत्सवमाम्नायरहस्यमन्तरवलम्बे ॥13॥

अधिकाञ्चि परमयोगिभिरादिमपरपीठसीम्नि दृश्येन ।
अनुबद्धं मम मानसमरुणिमसर्वस्वसम्प्रदायेन ॥14॥

अङ्कितशङ्करदेहामङ्कुरितोरोजकङ्कणाश्लेषैः ।
अधिकाञ्चि नित्यतरुणीमद्राक्षं काञ्चिदद्भुतां बालाम् ॥15॥

मधुरधनुषा महीधरजनुषा नन्दामि सुरभिबाणजुषा ।
चिद्वपुषा काञ्चिपुरे केलिजुषा बन्धुजीवकान्तिमुषा ॥16॥

ஆம்ரதருமூலவஸதேராதிமபுருஷஸ்ய நயனபீயூஷம் |
ஆரப்தயௌவனோத்ஸவமாம்னாயரஹஸ்யமந்தரவலம்பே ||13||

அதிகாஞ்சி பரமயோகிபிராதிமபரபீடஸீம்னி த்ருஶ்யேன |
அனுபத்தம் மம மானஸமருணிமஸர்வஸ்வஸம்ப்ரதாயேன ||14||

அங்கிதஶம்கரதேஹாமங்குரிதோரோஜகங்கணாஶ்லேஷை: |
அதிகாஞ்சி நித்யதருணீமத்ராக்ஷம் காம்சிதத்புதாம் பாலாம் ||15||

மதுரதனுஷா மஹீதரஜனுஷா நந்தாமி ஸுரபிபாணஜுஷா |
சித்வபுஷா காஞ்சிபுரே கேலிஜுஷா பந்துஜீவகாந்திமுஷா ||16||

मधुरस्मितेन रमते मांसलकुचभारमन्दगमनेन ।
मध्येकाञ्चि मनो मे मनसिजसाम्राज्यगर्वबीजेन ॥17॥

धरणिमयीं तरणिमयीं पवनमयीं गगनदहनहोतृमयीम् ।
अम्बुमयीमिन्दुमयीमम्बामनुकम्पमादिमामीक्षे ॥18॥

लीनस्थिति मुनिहृदये ध्यानस्तिमितं तपस्यदुपकम्पम् ।
पीनस्तनभरमीडे मीनध्वजतन्त्रपरमतात्पर्यम् ॥19॥

श्वेता मन्थरहसिते शाता मध्ये च वाड्भनो‌உतीता ।
शीता लोचनपाते स्फीता कुचसीम्नि शाश्वती माता ॥20॥

மதுரஸ்மிதேன ரமதே மாம்ஸலகுசபாரமந்தகமனேன |
மத்யேகாஞ்சி மனோ மே மனஸிஜஸாம்ராஜ்யகர்வபீஜேன ||17||

தரணிமயீம் தரணிமயீம் பவனமயீம் ககனதஹனஹோத்ருமயீம் |
அம்புமயீமிந்துமயீமம்பாமனுகம்பமாதிமாமீக்ஷே ||18||

லீனஸ்திதி முனிஹ்ருதயே த்யானஸ்திமிதம் தபஸ்யதுபகம்பம் |
பீனஸ்தனபரமீடே மீனத்வஜதந்த்ரபரமதாத்பர்யம் ||19||

ஶ்வேதா மந்தரஹஸிதே ஶாதா மத்யே ச வாட்பனோ‌உதீதா |
ஶீதா லோசனபாதே ஸ்பீதா குசஸீம்னி ஶாஶ்வதீ மாதா ||20||

पुरतः कदा न करवै पुरवैरिविमर्दपुलकिताङ्गलताम् ।
पुनतीं काञ्चीदेशं पुष्पायुधवीर्यसरसपरिपाटीम् ॥21॥

पुण्या का‌உपि पुरन्ध्री पुङ्खितकन्दर्पसम्पदा वपुषा ।
पुलिनचरी कम्पायाः पुरमथनं पुलकनिचुलितं कुरुते ॥22॥

तनिमाद्वैतवलग्नं तरुणारुणसम्प्रदायतनुलेखम् ।
तटसीमनि कम्पायास्तरुणिमसर्वस्वमाद्यमद्राक्षम् ॥23॥

पौष्टिककर्मविपाकं पौष्पशरं सविधसीम्नि कम्पायाः ।
अद्राक्षमात्तयौवनमभ्युदयं कञ्चिदर्धशशिमौलैः ॥24॥

புரதஃ கதா ன கரவை புரவைரிவிமர்தபுலகிதாங்கலதாம் |
புனதீம் காஞ்சீதேஶம் புஷ்பாயுதவீர்யஸரஸபரிபாடீம் ||21||

புண்யா கா‌உபி புரந்த்ரீ புங்கிதகந்தர்பஸம்பதா வபுஷா |
புலினசரீ கம்பாயாஃ புரமதனம் புலகனிசுலிதம் குருதே ||22||

தனிமாத்வைதவலக்னம் தருணாருணஸம்ப்ரதாயதனுலேகம் |
தடஸீமனி கம்பாயாஸ்தருணிமஸர்வஸ்வமாத்யமத்ராக்ஷம் ||23||

பௌஷ்டிககர்மவிபாகம் பௌஷ்பஶரம் ஸவிதஸீம்னி கம்பாயாஃ |
அத்ராக்ஷமாத்தயௌவனமப்யுதயம் கம்சிதர்தஶஶிமௌலைஃ ||24||

संश्रितकाञ्चीदेशे सरसिजदौर्भाग्यजाग्रदुत्तंसे ।
संविन्मये विलीये सारस्वतपुरुषकारसाम्राज्ये ॥25॥

मोदितमधुकरविशिखं स्वादिमसमुदायसारकोदण्डम् ।
आदृतकाञ्चीखेलनमादिममारुण्यभेदमाकलये ॥26॥

उररीकृतकाञ्चिपुरीमुपनिषदरविन्दकुहरमधुधाराम् ।
उन्नम्रस्तनकलशीमुत्सवलहरीमुपास्महे शम्भोः ॥27॥

एणशिशुदीर्घलोचनमेनःपरिपन्थि सन्ततं भजताम् ।
एकाम्रनाथजीवितमेवम्पददूरमेकमवलम्बे ॥28॥

ஸம்ஶ்ரிதகாஞ்சீதேஶே ஸரஸிஜதௌர்பாக்யஜாக்ரதுத்தம்ஸே |
ஸம்விந்மயே விலீயே ஸாரஸ்வதபுருஷகாரஸாம்ராஜ்யே ||25||

மோதிதமதுகரவிஶிகம் ஸ்வாதிமஸமுதாயஸாரகோதண்டம் |
ஆத்ருதகாஞ்சீகேலனமாதிமமாருண்யபேதமாகலயே ||26||

உரரீக்ருதகாஞ்சிபுரீமுபனிஷதரவிந்தகுஹரமதுதாராம் |
உந்னம்ரஸ்தனகலஶீமுத்ஸவலஹரீமுபாஸ்மஹே ஶம்போ: ||27||

ஏணஶிஶுதீர்கலோசனமேன:பரிபந்தி ஸந்ததம் பஜதாம் |
ஏகாம்ரனாதஜீவிதமேவம்பததூரமேகமவலம்பே ||28||

स्मयमानमुखं काञ्चीभयमानं कमपि देवताभेदम् ।
दयमानं वीक्ष्य मुहुर्वयमानन्दामृताम्बुधौ मग्नाः ॥29॥

कुतुकजुषि काञ्चिदेशे कुमुदतपोराशिपाकशेखरिते ।
कुरुते मनोविहारं कुलगिरिपरिबृढकुलैकमणिदीपे ॥30॥

वीक्षेमहि काञ्चिपुरे विपुलस्तनकलशगरिमपरवशितम् ।
विद्रुमसहचरदेहं विभ्रमसमवायसारसन्नाहम् ॥31॥

कुरुविन्दगोत्रगात्रं कूलचरं कमपि नौमि कम्पायाः ।
कूलङ्कषकुचकुम्भं कुसुमायुधवीर्यसारसंरम्भम् ॥32॥

ஸ்மயமானமுகம் காஞ்சீபயமானம் கமபி தேவதாபேதம் |
தயமானம் வீக்ஷ்ய முஹுர்வயமானந்தாம்ருதாம்புதௌ மக்னா: ||29||

குதுகஜுஷி காஞ்சிதேஶே குமுததபோராஶிபாகஶேகரிதே |
குருதே மனோவிஹாரம் குலகிரிபரிப்ருடகுலைகமணிதீபே ||30||

வீக்ஷேமஹி காஞ்சிபுரே விபுலஸ்தனகலஶகரிமபரவஶிதம் |
வித்ருமஸஹசரதேஹம் விப்ரமஸமவாயஸாரஸந்னாஹம் ||31||

குருவிந்தகோத்ரகாத்ரம் கூலசரம் கமபி னௌமி கம்பாயா: |
கூலம்கஷகுசகும்பம் குஸுமாயுதவீர்யஸாரஸம்ரம்பம் ||32||

कुडूमलितकुचकिशोरैः कुर्वाणैः काञ्चिदेशसौहार्दम् ।
कुङ्कुमशोणैर्निचितं कुशलपथं शम्भुसुकृतसम्भारैः ॥33॥

अङ्कितकचेन केनचिदन्धङ्करणौषधेन कमलानाम् ।
अन्तःपुरेण शम्भोरलङ्क्रिया का‌உपि कल्प्यते काञ्च्याम् ॥34॥

ऊरीकरोमि सन्ततमूष्मलफालेन ललितं पुंसा ।
उपकम्पमुचितखेलनमुर्वीधरवंशसम्पदुन्मेषम् ॥35॥

अङ्कुरितस्तनकोरकमङ्कालङ्कारमेकचूतपतेः ।
आलोकेमहि कोमलमागमसंलापसारयाथार्थ्यम् ॥36॥

குடூமலிதகுசகிஶோரை: குர்வாணை: காஞ்சிதேஶஸௌஹார்தம் |
குங்குமஶோணைர்னிசிதம் குஶலபதம் ஶம்புஸுக்ருதஸம்பாரை: ||33||

அங்கிதகசேன கேனசிதந்தம்கரணௌஷதேன கமலானாம் |
அந்த:புரேண ஶம்போரலம்க்ரியா கா‌உபி கல்ப்யதே காஞ்ச்யாம் ||34||

ஊரீகரோமி ஸந்ததமூஷ்மலபாலேன லலிதம் பும்ஸா |
உபகம்பமுசிதகேலனமுர்வீதரவம்ஶஸம்பதுந்மேஷம் ||35||

அங்குரிதஸ்தனகோரகமங்காலம்காரமேகசூதபதே: |
ஆலோகேமஹி கோமலமாகமஸம்லாபஸாரயாதார்த்யம் ||36||

पुञ्जितकरुणमुदञ्चितशिञ्जितमणिकाञ्चि किमपि काञ्चिपुरे ।
मञ्जरितमृदुलहासं पिञ्जरतनुरुचि पिनाकिमूलधनम् ॥37॥

लोलहृदयो‌உस्ति शम्भोर्लोचनयुगलेन लेह्यमानायाम् ।
ललितपरमशिवायां लावण्यामृततरङ्गमालायाम् ॥38॥

मधुकरसहचरचिकुरैर्मदनागमसमयदीक्षितकटाक्षैः ।
मण्डितकम्पातीरैर्मङ्गलकन्दैर्ममास्तु सारूप्यम् ॥39॥

वदनारविन्दवक्षोवामाङ्कतटीवशंवदीभूता ।
पूरुषत्रितये त्रेधा पुरन्ध्रिरूपा त्वमेव कामाक्षि ॥40॥

புஞ்ஜிதகருணமுதஞ்சிதஶிஞ்ஜிதமணிகாஞ்சி கிமபி காஞ்சிபுரே |
மஞ்ஜரிதம்ருதுலஹாஸம் பிஞ்ஜரதனுருசி பினாகிமூலதனம் ||37||

லோலஹ்ருதயோ‌உஸ்தி ஶம்போர்லோசனயுகலேன லேஹ்யமானாயாம் |
லலிதபரமஶிவாயாம் லாவண்யாம்ருததரங்கமாலாயாம் ||38||

மதுகரஸஹசரசிகுரைர்மதனாகமஸமயதீக்ஷிதகடாக்ஷை: |
மண்டிதகம்பாதீரைர்மங்கலகந்தைர்மமாஸ்து ஸாரூப்யம் ||39||

வதனாரவிந்தவக்ஷோவாமாங்கதடீவஶம்வதீபூதா |
பூருஷத்ரிதயே த்ரேதா புரந்த்ரிரூபா த்வமேவ காமாக்ஷி ||40||

बाधाकरीं भवाब्धेराधाराद्यम्बुजेषु विचरन्तीम् ।
आधारीकृतकाञ्ची बोधामृतवीचिमेव विमृशामः ॥41॥

कलयाम्यन्तः शशधरकलया‌உङ्कितमौलिममलचिद्वलयाम् ।
अलयामागमपीठीनिलयां वलयाङ्कसुन्दरीमम्बाम् ॥42॥

शर्वादिपरमसाधकगुर्वानीताय कामपीठजुषे ।
सर्वाकृतये शोणिमगर्वायास्मै समर्प्यते हृदयम् ॥43॥

समया सान्ध्यमयूखैः समया बुद्धया सदैव शीलितया ।
उमया काञ्चीरतया न मया लभ्यते किं नु तादात्म्यम् ॥44॥

பாதாகரீம் பவாப்தேராதாராத்யம்புஜேஷு விசரந்தீம் |
ஆதாரீக்ருதகாஞ்சீ போதாம்ருதவீசிமேவ விம்ருஶாம: ||41||

கலயாம்யந்த: ஶஶதரகலயா‌உங்கிதமௌலிமமலசித்வலயாம் |
அலயாமாகமபீடீனிலயாம் வலயாங்கஸுந்தரீமம்பாம் ||42||

ஶர்வாதிபரமஸாதககுர்வானீதாய காமபீடஜுஷே |
ஸர்வாக்ருதயே ஶோணிமகர்வாயாஸ்மை ஸமர்ப்யதே ஹ்ருதயம் ||43||

ஸமயா ஸாந்த்யமயூகை: ஸமயா புத்தயா ஸதைவ ஶீலிதயா |
உமயா காஞ்சீரதயா ன மயா லப்யதே கிம் னு தாதாத்ம்யம் ||44||

जन्तोस्तव पदपूजनसन्तोषतरङ्गितस्य कामाक्षि ।
वन्धो यदि भवति पुनः सिन्धोरम्भस्सु बम्भ्रमीति शिला ॥45॥

कुण्डलि कुमारि कुटिले चण्डि चराचरसवित्रि चामुण्डे ।
गुणिनि गुहारिणि गुह्ये गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षि ॥46॥

अभिदाकृतिर्भिदाकृतिरचिदाकृतिरपि चिदाकृतिर्मातः ।
अनहन्ता त्वमहन्ता भ्रमयसि कामाक्षि शाश्वती विश्वम् ॥47॥

शिव शिव पश्यन्ति समं श्रीकामाक्षीकटाक्षिताः पुरुषाः ।
विपिनं भवनममित्रं मित्रं लोष्टं च युवतिबिम्बोष्ठम् ॥48॥

ஜந்தோஸ்தவ பதபூஜனஸந்தோஷதரங்கிதஸ்ய காமாக்ஷி |
வந்தோ யதி பவதி புன: ஸிந்தோரம்பஸ்ஸு பம்ப்ரமீதி ஶிலா ||45||

குண்டலி குமாரி குடிலே சண்டி சராசரஸவித்ரி சாமுண்டே |
குணினி குஹாரிணி குஹ்யே குருமூர்தே த்வாம் னமாமி காமாக்ஷி ||46||

அபிதாக்ருதிர்பிதாக்ருதிரசிதாக்ருதிரபி சிதாக்ருதிர்மாத: |
அனஹந்தா த்வமஹந்தா ப்ரமயஸி காமாக்ஷி ஶாஶ்வதீ விஶ்வம் ||47||

ஶிவ ஶிவ பஶ்யந்தி ஸமம் ஶ்ரீகாமாக்ஷீகடாக்ஷிதா: புருஷா: |
விபினம் பவனமமித்ரம் மித்ரம் லோஷ்டம் ச யுவதிபிம்போஷ்டம் ||48||

कामपरिपन्थिकामिनि कामेश्वरि कामपीठमध्यगते ।
कामदुघा भव कमले कामकले कामकोटि कामाक्षि ॥49॥

मध्येहृदयं मध्येनिटिलं मध्येशिरो‌உपि वास्तव्याम् ।
चण्डकरशक्रकार्मुकचन्द्रसमाभां नमामि कामाक्षीम् ॥50॥

अधिकाञ्चि केलिलोलैरखिलागमयन्त्रतन्त्रमयैः ।
अतिशीतं मम मानसमसमशरद्रोहिजीवनोपायैः ॥51॥

नन्दति मम हृदि काचन मन्दिरयन्ता निरन्तरं काञ्चीम् ।
इन्दुरविमण्डलकुचा बिन्दुवियन्नादपरिणता तरुणी ॥52॥

காமபரிபந்திகாமினி காமேஶ்வரி காமபீடமத்யகதே |
காமதுகா பவ கமலே காமகலே காமகோடி காமாக்ஷி ||49||

மத்யேஹ்ருதயம் மத்யேனிடிலம் மத்யேஶிரோ‌உபி வாஸ்தவ்யாம் |
சண்டகரஶக்ரகார்முகசந்த்ரஸமாபாம் நமாமி காமாக்ஷீம் ||50||

அதிகாஞ்சி கேலிலோலைரகிலாகமயந்த்ரதந்த்ரமயை: |
அதிஶீதம் மம மானஸமஸமஶரத்ரோஹிஜீவனோபாயை: ||51||

நந்ததி மம ஹ்ருதி காசன மந்திரயந்தா நிரந்தரம் காஞ்சீம் |
இந்துரவிமண்டலகுசா பிந்துவியந்னாதபரிணதா தருணீ ||52||

शम्पालतासवर्णं सम्पादयितुं भवज्वरचिकित्साम् ।
लिम्पामि मनसि किञ्चन कम्पातटरोहि सिद्धभैषज्यम् ॥53॥

अनुमितकुचकाठिन्यामधिवक्षःपीठमङ्गजन्मरिपोः ।
आनन्ददां भजे तामानङ्गब्रह्मतत्वबोधसिराम् ॥54॥

ऐक्षिषि पाशाङ्कुशधरहस्तान्तं विस्मयार्हवृत्तान्तम् ।
अधिकाञ्चि निगमवाचां सिद्धान्तं शूलपाणिशुद्धान्तम् ॥55॥

आहितविलासभङ्गीमाब्रह्मस्तम्बशिल्पकल्पनया ।
आश्रितकाञ्चीमतुलामाद्यां विस्फूर्तिमाद्रिये विद्याम् ॥56॥

ஶம்பாலதாஸவர்ணம் ஸம்பாதயிதும் பவஜ்வரசிகித்ஸாம் |
லிம்பாமி மனஸி கிம்சன கம்பாதடரோஹி ஸித்தபைஷஜ்யம் ||53||

அனுமிதகுசகாடிந்யாமதிவக்ஷ:பீடமங்கஜந்மரிபோ: |
ஆனந்ததாம் பஜே தாமானங்கப்ரஹ்மதத்வபோதஸிராம் ||54||

ஐக்ஷிஷி பாஶாங்குஶதரஹஸ்தாந்தம் விஸ்மயார்ஹவ்ருத்தாந்தம் |
அதிகாஞ்சி னிகமவாசாம் ஸித்தாந்தம் ஶூலபாணிஶுத்தாந்தம் ||55||

ஆஹிதவிலாஸபங்கீமாப்ரஹ்மஸ்தம்பஶில்பகல்பனயா |
ஆஶ்ரிதகாஞ்சீமதுலாமாத்யாம் விஸ்பூர்திமாத்ரியே வித்யாம் ||56||

मूको‌உपि जटिलदुर्गतिशोको‌உपि स्मरति यः क्षणं भवतीम् ।
एको भवति स जन्तुर्लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि ॥57॥

पञ्चदशवर्णरूपं कञ्चन काञ्चीविहारधौरेयम् ।
पञ्चशरीयं शम्भोर्वञ्चनवैदग्ध्यमूलमवलम्बे ॥58॥

परिणतिमतीं चतुर्धा पदवीं सुधियां समेत्य सौषुम्नीम् ।
पञ्चाशदर्णकल्पितमदशिल्पां त्वां नमामि कामाक्षि ॥59॥

आदिक्षन्मम गुरुराडादिक्षान्ताक्षरात्मिकां विद्याम् ।
स्वादिष्ठचापदण्डां नेदिष्ठामेव कामपीठगताम् ॥60॥

மூகோ‌உபி ஜடிலதுர்கதிஶோகோ‌உபி ஸ்மரதி ய: க்ஷணம் பவதீம் |
ஏகோ பவதி ஸ ஜந்துர்லோகோத்தரகீர்திரேவ காமாக்ஷி ||57||

பஞ்சதஶவர்ணரூபம் கம்சன காஞ்சீவிஹாரதௌரேயம் |
பஞ்சஶரீயம் ஶம்போர்வஞ்சனவைதக்த்யமூலமவலம்பே ||58||

பரிணதிமதீம் சதுர்தா பதவீம் ஸுதியாம் ஸமேத்ய ஸௌஷும்னீம் |
பஞ்சாஶதர்ணகல்பிதமதஶில்பாம் த்வாம் னமாமி காமாக்ஷி ||59||

ஆதிக்ஷந்மம குருராடாதிக்ஷாந்தாக்ஷராத்மிகாம் வித்யாம் |
ஸ்வாதிஷ்டசாபதண்டாம் னேதிஷ்டாமேவ காமபீடகதாம் ||60||

तुष्यामि हर्षितस्मरशासनया काञ्चिपुरकृतासनया ।
स्वासनया सकलजगद्भासनया कलितशम्बरासनया ॥61॥

प्रेमवती कम्पायां स्थेमवती यतिमनस्सु भूमवती ।
सामवती नित्यगिरा सोमवती शिरसि भाति हैमवती ॥62॥

कौतुकिना कम्पायां कौसुमचापेन कीलितेनान्तः ।
कुलदैवतेन महता कुड्मलमुद्रां धुनोतु नःप्रतिभा ॥63॥

यूना केनापि मिलद्देहा स्वाहासहायतिलकेन ।
सहकारमूलदेशे संविद्रूपा कुटुम्बिनी रमते ॥64॥

துஷ்யாமி ஹர்ஷிதஸ்மரஶாஸனயா காஞ்சிபுரக்ருதாஸனயா |
ஸ்வாஸனயா ஸகலஜகத்பாஸனயா கலிதஶம்பராஸனயா ||61||

ப்ரேமவதீ கம்பாயாம் ஸ்தேமவதீ யதிமனஸ்ஸு பூமவதீ |
ஸாமவதீ னித்யகிரா ஸோமவதீ ஶிரஸி பாதி ஹைமவதீ ||62||

கௌதுகினா கம்பாயாம் கௌஸுமசாபேன கீலிதேனாந்த: |
குலதைவதேன மஹதா குட்மலமுத்ராம் துனோது ன: ப்ரதிபா ||63||

யூனா கேனாபி மிலத்தேஹா ஸ்வாஹாஸஹாயதிலகேன |
ஸஹகாரமூலதேஶே ஸம்வித்ரூபா குடும்பினீ ரமதே ||64||

कुसुमशरगर्वसम्पत्कोशगृहं भाति काञ्चिदेशगतम् ।
स्थापितमस्मिन्कथमपि गोपितमन्तर्मया मनोरत्नम् ॥65॥

दग्धषडध्वारण्यं दरदलितकुसुम्भसम्भृतारुण्यम् ।
कलये नवतारुण्यं कम्पातटसीम्नि किमपि कारुण्यम् ॥66॥

अधिकाञ्चि वर्धमानामतुलां करवाणि पारणामक्ष्णोः ।
आनन्दपाकभेदामरुणिमपरिणामगर्वपल्लविताम् ॥67॥

बाणसृणिपाशकार्मुकपाणिममुं कमपि कामपीठगतम् ।
एणधरकोणचूडं शोणिमपरिपाकभेदमाकलये ॥68॥

குஸுமஶரகர்வஸம்பத்கோஶக்ருஹம் பாதி காஞ்சிதேஶகதம் |
ஸ்தாபிதமஸ்மிந்கதமபி கோபிதமந்தர்மயா மனோரத்னம் ||65||

தக்தஷடத்வாரண்யம் தரதலிதகுஸும்பஸம்ப்ருதாருண்யம் |
கலயே னவதாருண்யம் கம்பாதடஸீம்னி கிமபி காருண்யம் ||66||

அதிகாஞ்சி வர்தமானாமதுலாம் கரவாணி பாரணாமக்ஷ்ணோ: |
ஆனந்தபாகபேதாமருணிமபரிணாமகர்வபல்லவிதாம் ||67||

பாணஸ்ருணிபாஶகார்முகபாணிமமும் கமபி காமபீடகதம் |
ஏணதரகோணசூடம் ஶோணிமபரிபாகபேதமாகலயே ||68||

किं वा फलति ममान्यौर्बिम्बाधरचुम्बिमन्दहासमुखी ।
सम्बाधकरी तमसामम्बा जागर्ति मनसि कामाक्षी ॥69॥

मञ्चे सदाशिवमये परिशिवमयललितपौष्पपर्यङ्के ।
अधिचक्रमध्यमास्ते कामाक्षी नाम किमपि मम भाग्यम् ॥70॥

रक्ष्यो‌உस्मि कामपीठीलासिकया घनकृपाम्बुराशिकया ।
श्रुतियुवतिकुन्तलीमणिमालिकया तुहिनशैलबालिकया ॥71॥

लीये पुरहरजाये माये तव तरुणपल्लवच्छाये ।
चरणे चन्द्राभरणे काञ्चीशरणे नतार्तिसंहरणे ॥72॥

கிம் வா பலதி மமாந்யௌர்பிம்பாதரசும்பிமந்தஹாஸமுகீ |
ஸம்பாதகரீ தமஸாமம்பா ஜாகர்தி மனஸி காமாக்ஷீ ||69||

மஞ்சே ஸதாஶிவமயே பரிஶிவமயலலிதபௌஷ்பபர்யங்கே |
அதிசக்ரமத்யமாஸ்தே காமாக்ஷீ னாம கிமபி மம பாக்யம் ||70||

ரக்ஷ்யோ‌உஸ்மி காமபீடீலாஸிகயா கனக்ருபாம்புராஶிகயா |
ஶ்ருதியுவதிகுந்தலீமணிமாலிகயா துஹினஶைலபாலிகயா ||71||

லீயே புரஹரஜாயே மாயே தவ தருணபல்லவச்சாயே |
சரணே சந்த்ராபரணே காஞ்சீஶரணே னதார்திஸம்ஹரணே ||72||

मूर्तिमति मुक्तिबीजे मूर्ध्नि स्तबकितचकोरसाम्राज्ये ।
मोदितकम्पाकूले मुहुर्मुहुर्मनसि मुमुदिषा‌உस्माकम् ॥73॥

वेदमयीं नादमयीं बिन्दुमयीं परपदोद्यदिन्दुमयीम् ।
मन्त्रमयीं तन्त्रमयीं प्रकृतिमयीं नौमि विश्वविकृतिमयीम् ॥74॥

पुरमथनपुण्यकोटी पुञ्जितकविलोकसूक्तिरसधाटी ।
मनसि मम कामकोटी विहरतु करुणाविपाकपरिपाटी ॥75॥

कुटिलं चटुलं पृथुलं मृदुलं कचनयनजघनचरणेषु ।
अवलोकितमवलम्बितमधिकम्पातटममेयमस्माभिः ॥76॥

மூர்திமதி முக்திபீஜே மூர்த்னி ஸ்தபகிதசகோரஸாம்ராஜ்யே |
மோதிதகம்பாகூலே முஹுர்முஹுர்மனஸி முமுதிஷா‌உஸ்மாகம் ||73||

வேதமயீம் னாதமயீம் பிந்துமயீம் பரபதோத்யதிந்துமயீம் |
மந்த்ரமயீம் தந்த்ரமயீம் ப்ரக்ருதிமயீம் னௌமி விஶ்வவிக்ருதிமயீம் ||74||

புரமதனபுண்யகோடீ புஞ்ஜிதகவிலோகஸூக்திரஸதாடீ |
மனஸி மம காமகோடீ விஹரது கருணாவிபாகபரிபாடீ ||75||

குடிலம் சடுலம் ப்ருதுலம் ம்ருதுலம் கசனயனஜகனசரணேஷு |
அவலோகிதமவலம்பிதமதிகம்பாதடமமேயமஸ்மாபி: ||76||

प्रत्यङ्मुख्या दृष्टया प्रसाददीपाङ्कुरेण कामाक्ष्याः ।
पश्यामि निस्तुलमहो पचेलिमं कमपि परशिवोल्लासम् ॥77॥

विद्ये विधातृविषये कात्यायनि कालि कामकोटिकले ।
भारति भैरवि भद्रे शाकिनि शाम्भवि शिवे स्तुवे भवतीम् ॥78॥

मालिनि महेशचालिनि काञ्चीखेलिनि विपक्षकालिनि ते ।
शूलिनि विद्रुमशालिनि सुरजनपालिनि कपालिनि नमो‌உस्तु ॥79॥

देशिक इति किं शङ्के तत्तादृक्तव नु तरुणिमोन्मेषः ।
कामाक्षि शूलपाणेः कामागमसमयदीक्षायाम् ॥80॥

ப்ரத்யங்முக்யா த்ருஷ்டயா ப்ரஸாததீபாங்குரேண காமாக்ஷ்யா: |
பஶ்யாமி னிஸ்துலமஹோ பசேலிமம் கமபி பரஶிவோல்லாஸம் ||77||

வித்யே விதாத்ருவிஷயே காத்யாயனி காளி காமகோடிகலே |
பாரதி பைரவி பத்ரே ஶாகினி ஶாம்பவி ஶிவே ஸ்துவே பவதீம் ||78||

மாலினி மஹேஶசாலினி காஞ்சீகேலினி விபக்ஷகாலினி தே |
ஶூலினி வித்ருமஶாலினி ஸுரஜனபாலினி கபாலினி நமோ‌ஸ்து ||79||

தேஶிக இதி கிம் ஶம்கே தத்தாத்ருக்தவ னு தருணிமோந்மேஷ: |
காமாக்ஷி ஶூலபாணே: காமாகமஸமயதீக்ஷாயாம் ||80||

वेतण्डकुम्भडम्बरवैतण्डिककुचभरार्तमध्याय ।
कुङ्कुमरुचे नमस्यां शङ्करनयनामृताय रचयामः ॥81॥

अधिकाञ्चितमणिकाञ्चनकाञ्चीमधिकाञ्चि काञ्चिदद्राक्षम् ।
अवनतजनानुकम्पामनुकम्पाकूलमस्मदनुकूलाम् ॥82॥

परिचितकम्पातीरं पर्वतराजन्यसुकृतसन्नाहम् ।
परगुरुकृपया वीक्षे परमशिवोत्सङ्गमङ्गलाभरणम् ॥83॥

दग्धमदनस्य शम्भोः प्रथीयसीं ब्रह्मचर्यवैदग्धीम् ।
तव देवि तरुणिमश्रीचतुरिमपाको न चक्षमे मातः ॥84॥

வேதண்டகும்படம்பரவைதண்டிககுசபரார்தமத்யாய |
குங்குமருசே னமஸ்யாம் ஶம்கரனயனாம்ருதாய ரசயாம: ||81||

அதிகாஞ்சிதமணிகாஞ்சனகாஞ்சீமதிகாஞ்சி காம்சிதத்ராக்ஷம் |
அவனதஜனானுகம்பாமனுகம்பாகூலமஸ்மதனுகூலாம் ||82||

பரிசிதகம்பாதீரம் பர்வதராஜந்யஸுக்ருதஸந்னாஹம் |
பரகுருக்ருபயா வீக்ஷே பரமஶிவோத்ஸங்கமங்கலாபரணம் ||83||

தக்தமதனஸ்ய ஶம்போ: ப்ரதீயஸீம் ப்ரஹ்மசர்யவைதக்தீம் |
தவ தேவி தருணிமஶ்ரீசதுரிமபாகோ ன சக்ஷமே மாத: ||84||

मदजलतमालपत्रा वसनितपत्रा करादृतखानित्रा ।
विहरति पुलिन्दयोषा गुञ्जाभूषा फणीन्द्रकृतवेषा ॥85॥

अङ्के शुकिनी गीते कौतुकिनी परिसरे च गायकिनी ।
जयसि सविधे‌உम्ब भैरवमण्डलिनी श्रवसि शङ्खकुन्डलिनी ॥86॥

प्रणतजनतापवर्गा कृतबहुसर्गा ससिंहसंसर्गा ।
कामाक्षि मुदितभर्गा हतरिपुवर्गा त्वमेव सा दुर्गा ॥87॥

श्रवणचलद्वेतण्डा समरोद्दण्डा धुतासुरशिखण्डा ।
देवि कलितान्त्रषण्डा धृतनरमुण्डा त्वमेव चामुण्डा ॥88॥

மதஜலதமாலபத்ரா வஸனிதபத்ரா கராத்ருதகானித்ரா |
விஹரதி புலிந்தயோஷா குஞ்ஜாபூஷா பணீந்த்ரக்ருதவேஷா ||85||

அங்கே ஶுகினீ கீதே கௌதுகினீ பரிஸரே ச காயகினீ |
ஜயஸி ஸவிதே‌ம்ப பைரவமண்டலினீ ஶ்ரவஸி ஶங்ககுந்டலினீ ||86||

ப்ரணதஜனதாபவர்கா க்ருதபஹுஸர்கா ஸஸிம்ஹஸம்ஸர்கா |
காமாக்ஷி முதிதபர்கா ஹதரிபுவர்கா த்வமேவ ஸா துர்கா ||87||

ஶ்ரவணசலத்வேதண்டா ஸமரோத்தண்டா துதாஸுரஶிகண்டா |
தேவி கலிதாந்த்ரஷண்டா த்ருதனரமுண்டா த்வமேவ சாமுண்டா ||88||

उर्वीधरेन्द्रकन्ये दर्वीभरितेन भक्तपूरेण ।
गुर्वीमकिञ्चनार्ति खर्वीकुरुषे त्वमेव कामाक्षि ॥89॥

ताडितरिपुपरिपीडनभयहरण निपुणहलमुसला ।
क्रोडपतिभीषणमुखी क्रीडसि जगति त्वमेव कामाक्षि ॥90॥

स्मरमथनवरणलोला मन्मथहेलाविलासमणिशाला ।
कनकरुचिचौर्यशीला त्वमम्ब बाला कराब्जधृतमाला ॥91॥

विमलपटी कमलकुटी पुस्तकरुद्राक्षशस्तहस्तपुटी ।
कामाक्षि पक्ष्मलाक्षी कलितविपञ्ची विभासि वैरिञ्ची ॥92॥

உர்வீதரேந்த்ரகந்யே தர்வீபரிதேன பக்தபூரேண |
குர்வீமகிம்சனார்தி கர்வீகுருஷே த்வமேவ காமாக்ஷி ||89||

தாடிதரிபுபரிபீடனபயஹரண னிபுணஹலமுஸலா |
க்ரோடபதிபீஷணமுகீ க்ரீடஸி ஜகதி த்வமேவ காமாக்ஷி ||90||

ஸ்மரமதனவரணலோலா மந்மதஹேலாவிலாஸமணிஶாலா |
கனகருசிசௌர்யஶீலா த்வமம்ப பாலா கராப்ஜத்ருதமாலா ||91||

விமலபடீ கமலகுடீ புஸ்தகருத்ராக்ஷஶஸ்தஹஸ்தபுடீ |
காமாக்ஷி பக்ஷ்மலாக்ஷீ கலிதவிபஞ்சீ விபாஸி வைரிஞ்சீ ||92||

कुङ्कुमरुचिपिङ्गमसृक्पङ्किलमुण्डालिमण्डितं मातः ।
श्रीकामाक्षि तदीयसङ्गमकलामन्दीभवत्कौतुकः
जयति तव रूपधेयं जपपटपुस्तकवराभयकराब्जम् ॥93॥

कनकमणिकलितभूषां कालायसकलहशीलकान्तिकलाम् ।
कामाक्षि शीलये त्वां कपालशूलाभिरामकरकमलाम् ॥94॥

लोहितिमपुञ्जमध्ये मोहितभुवने मुदा निरीक्षन्ते ।
वदनं तव कुवयुगलं काञ्चीसीमां च के‌உपि कामाक्षि ॥95॥

जलधिद्विगुणितहुतबहदिशादिनेश्वरकलाश्विनेयदलैः ।
नलिनैर्महेशि गच्छसि सर्वोत्तरकरकमलदलममलम् ॥96॥

குங்குமருசிபிங்கமஸ்ருக்பங்கிலமுண்டாலிமண்டிதம் மாத: |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ததீயஸங்கமகலாமந்தீபவத்கௌதுக:
ஜயதி தவ ரூபதேயம் ஜபபடபுஸ்தகவராபயகராப்ஜம் ||93||

கனகமணிகலிதபூஷாம் காலாயஸகலஹஶீலகாந்திகலாம் |
காமாக்ஷி ஶீலயே த்வாம் கபாலஶூலாபிராமகரகமலாம் ||94||

லோஹிதிமபுஞ்ஜமத்யே மோஹிதபுவனே முதா னிரீக்ஷந்தே |
வதனம் தவ குவயுகலம் காஞ்சீஸீமாம் ச கே‌பி காமாக்ஷி ||95||

ஜலதித்விகுணிதஹுதபஹதிஶாதினேஶ்வரகலாஶ்வினேயதலை: |
நலினைர்மஹேஶி கச்சஸி ஸர்வோத்தரகரகமலதலமமலம் ||96||

सत्कृतदेशिकचरणाः सबीजनिर्बीजयोगनिश्रेण्या ।
अपवर्गसौधवलभीमारोहन्त्यम्ब के‌உपि तव कृपया ॥97॥

अन्तरपि बहिरपि त्वं जन्तुततेरन्तकान्तकृदहन्ते ।
चिन्तितसन्तानवतां सन्ततमपि तन्तनीषि महिमानम् ॥98॥

कलमञ्जुलवागनुमितगलपञ्जरगतशुकग्रहौत्कण्ठ्यात् ।
अम्ब रदनाम्बरं ते बिम्बफलं शम्बरारिणा न्यस्तम् ॥99॥

जय जय जगदम्ब शिवे जय जय कामाक्षि जय जयाद्रिसुते ।
जय जय महेशदयिते जय जय चिद्गगनकौमुदीधारे ॥100॥

आर्याशतकं भक्त्या पठतामार्याकटाक्षेण ।
निस्सरति वदनकमलाद्वाणी पीयूषधोरणी दिव्या ॥101॥

॥ इति आर्याशतकं सम्पूर्णम् ॥

ஸத்க்ருததேஶிகசரணா: ஸபீஜனிர்பீஜயோகனிஶ்ரேண்யா |
அபவர்கஸௌதவலபீமாரோஹந்த்யம்ப கே‌பி தவ க்ருபயா ||97||

அந்தரபி பஹிரபி த்வம் ஜந்துததேரந்தகாந்தக்ருதஹந்தே |
சிந்திதஸந்தானவதாம் ஸந்ததமபி தந்தனீஷி மஹிமானம் ||98||

கலமஞ்ஜுலவாகனுமிதகலபஞ்ஜரகதஶுகக்ரஹௌத்கண்ட்யாத் |
அம்ப ரதனாம்பரம் தே பிம்பபலம் ஶம்பராரிணா ந்யஸ்தம் ||99||

ஜய ஜய ஜகதம்ப ஶிவே ஜய ஜய காமாக்ஷி ஜய ஜயாத்ரிஸுதே |
ஜய ஜய மஹேஶதயிதே ஜய ஜய சித்ககனகௌமுதீதாரே ||100||

ஆர்யாஶதகம் பக்த்யா படதாமார்யாகடாக்ஷேண |
நிஸ்ஸரதி வதனகமலாத்வாணீ பீயூஷதோரணீ திவ்யா ||101||

|| இதி ஆர்யாஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||