पाण्डित्यं परमेश्वरि स्तुतिविधौ नैवाश्रयन्ते गिरां
वैरिञ्चान्यपि गुम्फनानि विगलद्गर्वाणि शर्वाणि ते ।
स्तोतुं त्वां परिफुल्लनीलनलिनश्यामाक्षि कामाक्षि मां
वाचालीकुरुते तथापि नितरां त्वत्पादसेवादरः ॥1॥

तापिञ्छस्तबकत्विषे तनुभृतां दारिद्र्यमुद्राद्विषे
संसाराख्यतमोमुषे पुररिपोर्वामाङ्कसीमाजुषे ।
कम्पातीरमुपेयुषे कवयतां जिह्वाकुटीं जग्मुषे
विश्वत्राणपुषे नमो‌உस्तु सततं तस्मै परञ्ज्योतिषे ॥2॥

ये सन्ध्यारुणयन्ति शङ्करजटाकान्तारचन्रार्भकं
सिन्दूरन्ति च ये पुरन्दरवधूसीमन्तसीमान्तरे ।
पुण्य.म् ये परिपक्कयन्ति भजतां काञ्चीपुरे माममी
पायासुः परमेश्वरप्रणयिनीपादोद्भवाः पांसवः ॥3॥

பாண்டித்யம் பரமேஶ்வரி ஸ்துதிவிதௌ னைவாஶ்ரயந்தே கிராம்
வைரிஞ்சாந்யபி கும்பனானி விகலத்கர்வாணி ஶர்வாணி தே |
ஸ்தோதும் த்வாம் பரிபுல்லனீலனலினஶ்யாமாக்ஷி காமாக்ஷி மாம்
வாசாலீகுருதே ததாபி னிதராம் த்வத்பாதஸேவாதர: ||1||

தாபிஞ்சஸ்தபகத்விஷே தனுப்ருதாம் தாரித்ர்யமுத்ராத்விஷே
ஸம்ஸாராக்யதமோமுஷே புரரிபோர்வாமாங்கஸீமாஜுஷே |
கம்பாதீரமுபேயுஷே கவயதாம் ஜிஹ்வாகுடீம் ஜக்முஷே
விஶ்வத்ராணபுஷே னமோ‌உஸ்து ஸததம் தஸ்மை பரம்ஜ்யோதிஷே ||2||

யே ஸந்த்யாருணயந்தி ஶம்கரஜடாகாந்தாரசந்ரார்பகம்
ஸிந்தூரந்தி ச யே புரந்தரவதூஸீமந்தஸீமாந்தரே |
புண்ய.ம் யே பரிபக்கயந்தி பஜதாம் காஞ்சீபுரே மாமமீ
பாயாஸு: பரமேஶ்வரப்ரணயினீபாதோத்பவா: பாம்ஸவ: ||3||

कामाडम्बरपूरया शशिरुचा कम्रस्मितानां त्विषा
कामारेरनुरागसिन्धुमधिकं कल्लोलितं तन्वती ।
कामाक्षीति समस्तसज्जननुता कल्याणदात्री नृणां
कारुण्याकुलमानसा भगवती कम्पातटे जृम्भते ॥4॥

कामाक्षीणपराक्रमप्रकटनं सम्भावयन्ती दृशा
श्यामा क्षीरसहोदरस्मितरुचिप्रक्षालिताशान्तरा ।
कामाक्षीजनमौलिभूषणमणिर्वाचां परा देवता
कामाक्षीति विभाति कापि करुणा कम्पातटिन्यास्तटे ॥5॥

श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने
सीमाशून्यकवित्ववर्षजननी या कापि कादम्बिनी ।
मारारातिमनोविमोहनविधौ काचितत्तमःकन्दली
कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पताम् ॥6॥

காமாடம்பரபூரயா ஶஶிருசா கம்ரஸ்மிதானாம் த்விஷா
காமாரேரனுராகஸிந்துமதிகம் கல்லோலிதம் தந்வதீ |
காமாக்ஷீதி ஸமஸ்தஸஜ்ஜனனுதா கல்யாணதாத்ரீ ந்ருணாம்
காருண்யாகுலமானஸா பகவதீ கம்பாதடே ஜ்ரும்பதே ||4||

காமாக்ஷீணபராக்ரமப்ரகடனம் ஸம்பாவயந்தீ த்ருஶா
ஶ்யாமா க்ஷீரஸஹோதரஸ்மிதருசிப்ரக்ஷாலிதாஶாந்தரா |
காமாக்ஷீஜனமௌலிபூஷணமணிர்வாசாம் பரா தேவதா
காமாக்ஷீதி விபாதி காபி கருணா கம்பாதடிந்யாஸ்தடே ||5||

ஶ்யாமா காசன சந்த்ரிகா த்ரிபுவனே புண்யாத்மனாமானனே
ஸீமாஶூந்யகவித்வவர்ஷஜனனீ யா காபி காதம்பினீ |
மாராராதிமனோவிமோஹனவிதௌ காசிதத்தம:கந்தலீ
காமாக்ஷ்யா: கருணாகடாக்ஷலஹரீ காமாய மே கல்பதாம் ||6||

प्रौढध्वान्तकदम्बके कुमुदिनीपुण्याङ्कुरं दर्शयन्
ज्योत्स्नासङ्गमने‌உपि कोकमिथुनं मिश्रं समुद्भावयन् ।
कालिन्दीलहरीदशां प्रकटयन्कम्रां नभस्यद्भुतां
कश्चिन्नेत्रमहोत्सवो विजयते काञ्चीपुरे शूलिनः ॥7॥

तन्द्राहीनतमालनीलसुषमैस्तारुण्यलीलागृहैः
तारानाथकिशोरलाञ्छितकचैस्ताम्रारविन्देक्षणैः ।
मातः संश्रयतां मनो मनसिजप्रागल्भ्यनाडिन्धमैः
कम्पातीरचरैर्घनस्तनभरैः पुण्याङ्करैः शाङ्करैः ॥8॥

नित्यं निश्चलतामुपेत्य मरुतां रक्षाविधिं पुष्णती
तेजस्सञ्चयपाटवेन किरणानुष्णद्युतेर्मुष्णती ।
काञ्चीमध्यगतापि दीप्तिजननी विश्वान्तरे जृम्भते
काचिच्चित्रमहो स्मृतापि तमसां निर्वापिका दीपिका ॥9॥

ப்ரௌடத்வாந்தகதம்பகே குமுதினீபுண்யாம்குரம் தர்ஶயந்
ஜ்யோத்ஸ்னாஸம்கமனே‌உபி கோகமிதுனம் மிஶ்ரம் ஸமுத்பாவயந் |
காலிந்தீலஹரீதஶாம் ப்ரகடயந்கம்ராம் னபஸ்யத்புதாம்
கஶ்சிந்னேத்ரமஹோத்ஸவோ விஜயதே காஞ்சீபுரே ஶூலின: ||7||

தந்த்ராஹீனதமாலனீலஸுஷமைஸ்தாருண்யலீலாக்ருஹை:
தாரானாதகிஶோரலாஞ்சிதகசைஸ்தாம்ராரவிந்தேக்ஷணை: |
மாத: ஸம்ஶ்ரயதாம் மனோ மனஸிஜப்ராகல்ப்யனாடிந்தமை:
கம்பாதீரசரைர்கனஸ்தனபரை: புண்யாங்கரை: ஶாம்கரை: ||8||

னித்யம் னிஶ்சலதாமுபேத்ய மருதாம் ரக்ஷாவிதிம் புஷ்ணதீ
தேஜஸ்ஸம்சயபாடவேன கிரணானுஷ்ணத்யுதேர்முஷ்ணதீ |
காஞ்சீமத்யகதாபி தீப்திஜனனீ விஶ்வாந்தரே ஜ்ரும்பதே
காசிச்சித்ரமஹோ ஸ்ம்ருதாபி தமஸாம் னிர்வாபிகா தீபிகா ||9||

कान्तैः केशरुचां चयैर्भ्रमरितं मन्दस्मितैः पुष्पितं
कान्त्या पल्लवितं पदाम्बुरुहयोर्नेत्रत्विषा पत्रितम् ।
कम्पातीरवनान्तरं विदधती कल्याणजन्मस्थली
काञ्चीमध्यमहामणिर्विजयते काचित्कृपाकन्दली ॥10॥

राकाचन्द्रसमानकान्तिवदना नाकाधिराजस्तुता
मूकानामपि कुर्वती सुरधनीनीकाशवाग्वैभवम् ।
श्रीकाञ्चीनगरीविहाररसिका शोकापहन्त्री सताम्
एका पुण्यपरम्परा पशुपतेराकारिणी राजते ॥11॥

जाता शीतलशैलतः सुकृतिनां दृश्या परं देहिनां
लोकानां क्षणमात्रसंस्मरणतः सन्तापविच्छेदिनी ।
आश्चर्यं बहु खेलनं वितनुते नैश्चल्यमाबिभ्रती
कम्पायास्तटसीम्नि कापि तटिनी कारुण्यपाथोमयी ॥12॥

காந்தை: கேஶருசாம் சயைர்ப்ரமரிதம் மந்தஸ்மிதை: புஷ்பிதம்
காந்த்யா பல்லவிதம் பதாம்புருஹயோர்னேத்ரத்விஷா பத்ரிதம் |
கம்பாதீரவனாந்தரம் விதததீ கல்யாணஜந்மஸ்தலீ
காஞ்சீமத்யமஹாமணிர்விஜயதே காசித்க்ருபாகந்தலீ ||10||

ராகாசந்த்ரஸமானகாந்திவதனா னாகாதிராஜஸ்துதா
மூகானாமபி குர்வதீ ஸுரதனீனீகாஶவாக்வைபவம் |
ஶ்ரீகாஞ்சீனகரீவிஹாரரஸிகா ஶோகாபஹந்த்ரீ ஸதாம்
ஏகா புண்யபரம்பரா பஶுபதேராகாரிணீ ராஜதே ||11||

ஜாதா ஶீதலஶைலத: ஸுக்ருதினாம் த்ருஶ்யா பரம் தேஹினாம்
லோகானாம் க்ஷணமாத்ரஸம்ஸ்மரணத: ஸந்தாபவிச்சேதினீ |
ஆஶ்சர்யம் பஹு கேலனம் விதனுதே னைஶ்சல்யமாபிப்ரதீ
கம்பாயாஸ்தடஸீம்னி காபி தடினீ காருண்யபாதோமயீ ||12||

ऐक्यं येन विरच्यते हरतनौ दम्भावपुम्भावुके
रेखा यत्कचसीम्नि शेखरदशां नैशाकरी गाहते ।
औन्नत्यं मुहुरेति येन स महान्मेनासखः सानुमान्
कम्पातीरविहारिणा सशरणास्तेनैव धाम्ना वयम् ॥13॥

अक्ष्णोश्च स्तनयोः श्रिया श्रवणयोर्बाह्वोश्च मूलं स्पृशन्
उत्तंसेन मुखेन च प्रतिदिनं द्रुह्यन्पयोजन्मने ।
माधुर्येण गिरां गतेन मृदुना हंसाङ्गनां ह्रेपयन्
काञ्चीसीम्नि चकास्ति को‌உपि कवितासन्तानबीजाङ्कुरः ॥14॥

खण्डं चान्द्रमसं वतंसमनिशं काञ्चीपुरे खेलनं
कालायश्छवितस्करीं तनुरुचिं कर्णजपे लोचने ।
तारुण्योष्मनखम्पचं स्तनभरं जङ्घास्पृशं कुन्तलं
भाग्यं देशिकसञ्चितं मम कदा सम्पादयेदम्बिके ॥15॥

ஐக்யம் யேன விரச்யதே ஹரதனௌ தம்பாவபும்பாவுகே
ரேகா யத்கசஸீம்னி ஶேகரதஶாம் னைஶாகரீ காஹதே |
ஔந்னத்யம் முஹுரேதி யேன ஸ மஹாந்மேனாஸக: ஸானுமாந்
கம்பாதீரவிஹாரிணா ஸஶரணாஸ்தேனைவ தாம்னா வயம் ||13||

அக்ஷ்ணோஶ்ச ஸ்தனயோ: ஶ்ரியா ஶ்ரவணயோர்பாஹ்வோஶ்ச மூலம் ஸ்ப்ருஶந்
உத்தம்ஸேன முகேன ச ப்ரதிதினம் த்ருஹ்யந்பயோஜந்மனே |
மாதுர்யேண கிராம் கதேன ம்ருதுனா ஹம்ஸாங்கனாம் ஹ்ரேபயந்
காஞ்சீஸீம்னி சகாஸ்தி கோ‌உபி கவிதாஸந்தானபீஜாங்குர: ||14||

கண்டம் சாந்த்ரமஸம் வதம்ஸமனிஶம் காஞ்சீபுரே கேலனம்
காலாயஶ்சவிதஸ்கரீம் தனுருசிம் கர்ணஜபே லோசனே |
தாருண்யோஷ்மனகம்பசம் ஸ்தனபரம் ஜங்காஸ்ப்ருஶம் குந்தலம்
பாக்யம் தேஶிகஸம்சிதம் மம கதா ஸம்பாதயேதம்பிகே ||15||

तन्वानं निजकेलिसौधसरणिं नैसर्गिकीणां गिरां
केदारं कविमल्लसूक्तिलहरीसस्यश्रियां शाश्वतम् ।
अंहोवञ्चनचुञ्चु किञ्चन भजे काञ्चीपुरीमण्डनं
पर्यायच्छवि पाकशासनमणेः पौष्पेषवं पौरुषम् ॥16॥

आलोके मुखपङ्कजे च दधती सौधाकरीं चातुरीं
चूडालङ्क्रियमाणपङ्कजवनीवैरागमप्रक्रिया ।
मुग्धस्मेरमुखी घन्सतनतटीमूर्च्छालमध्याञ्चिता
काञ्चीसीमनि कामिनी विजयते काचिज्जगन्मोहिनी ॥17॥

यस्मिन्नम्ब भवत्कटाक्षरजनी मन्दे‌உपि मन्दस्मित-
ज्योत्स्नासंस्नपिता भवत्यभिमुखी तं प्रत्यहो देहिनम् ।
द्रक्षामाक्षिकमाधुरीमदभरव्रीडाकरी वैखरी
कामाक्षि स्वयमातनोत्यभिसृतिं वामेक्षणेव क्षणम् ॥18॥

தந்வானம் னிஜகேலிஸௌதஸரணிம் னைஸர்கிகீணாம் கிராம்
கேதாரம் கவிமல்லஸூக்திலஹரீஸஸ்யஶ்ரியாம் ஶாஶ்வதம் |
அம்ஹோவஞ்சனசுஞ்சு கிம்சன பஜே காஞ்சீபுரீமண்டனம்
பர்யாயச்சவி பாகஶாஸனமணே: பௌஷ்பேஷவம் பௌருஷம் ||16||

ஆலோகே முகபங்கஜே ச தததீ ஸௌதாகரீம் சாதுரீம்
சூடாலம்க்ரியமாணபங்கஜவனீவைராகமப்ரக்ரியா |
முக்தஸ்மேரமுகீ கந்ஸதனதடீமூர்ச்சாலமத்யாஞ்சிதா
காஞ்சீஸீமனி காமினீ விஜயதே காசிஜ்ஜகந்மோஹினீ ||17||

யஸ்மிந்னம்ப பவத்கடாக்ஷரஜனீ மந்தே‌உபி மந்தஸ்மித-
ஜ்யோத்ஸ்னாஸம்ஸ்னபிதா பவத்யபிமுகீ தம் ப்ரத்யஹோ தேஹினம் |
த்ரக்ஷாமாக்ஷிகமாதுரீமதபரவ்ரீடாகரீ வைகரீ
காமாக்ஷி ஸ்வயமாதனோத்யபிஸ்ருதிம் வாமேக்ஷணேவ க்ஷணம் ||18||

कालिन्दीजलकान्तयः स्मितरुचिस्वर्वाहिनीपाथसि
प्रौढध्वान्तरुचः स्फुटाधरमहोलौहित्यसन्ध्योदये ।
मणिक्योपलकुण्डलांशुशिखिनि व्यामिश्रधूमश्रियः
कल्याणैकभुवः कटाक्षसुषमाः कामाक्षि राजन्ति ते ॥19॥

कलकलरणत्काञ्ची काञ्चीविभूषणमालिका
कचभरलसच्चन्द्रा चन्द्रावतंससधर्मिणी ।
कविकुलगिरः श्रावंश्रावं मिलत्पुलकाङ्कुरा
विरचितशिरःकम्पा कम्पातटे परिशोभते ॥20॥

सरसवचसां वीची नीचीभवन्मधुमाधुरी
भरितभुवना कीर्तिर्मूर्तिर्मनोभवजित्वरी ।
जननि मनसो योग्यं भोग्यं नृणां तव जायते
कथमिव विना काञ्चीभूषे कटाक्षतरङ्गितम् ॥21॥

காலிந்தீஜலகாந்தய: ஸ்மிதருசிஸ்வர்வாஹினீபாதஸி
ப்ரௌடத்வாந்தருச: ஸ்புடாதரமஹோலௌஹித்யஸந்த்யோதயே |
மணிக்யோபலகுண்டலாம்ஶுஶிகினி வ்யாமிஶ்ரதூமஶ்ரிய:
கல்யாணைகபுவ: கடாக்ஷஸுஷமா: காமாக்ஷி ராஜந்தி தே ||19||

கலகலரணத்காஞ்சீ காஞ்சீவிபூஷணமாலிகா
கசபரலஸச்சந்த்ரா சந்த்ராவதம்ஸஸதர்மிணீ |
கவிகுலகிர: ஶ்ராவம்ஶ்ராவம் மிலத்புலகாம்குரா
விரசிதஶிர:கம்பா கம்பாதடே பரிஶோபதே ||20||

ஸரஸவசஸாம் வீசீ னீசீபவந்மதுமாதுரீ
பரிதபுவனா கீர்திர்மூர்திர்மனோபவஜித்வரீ |
ஜனனி மனஸோ யோக்யம் போக்யம் ந்ருணாம் தவ ஜாயதே
கதமிவ வினா காஞ்சீபூஷே கடாக்ஷதரங்கிதம் ||21||

भ्रमरितसरित्कूलो नीलोत्पलप्रभया‌உ‌உभया
नतजनतमःखण्डी तुण्डीरसीम्नि विजृम्भते ।
अचलतपसामेकः पाकः प्रसूनशरासन-
प्रतिभटमनोहारी नारीकुलैकशिखामणिः ॥22॥

मधुरवचसो मन्दस्मेरा मतङ्गजगामिनः
तरुणिमजुषस्तापिच्छाभास्तमःपरिपन्थिनः ।
कुचभरनताः कुर्युर्भद्रं कुरङ्गविलोचनाः
कलितकरुणाः काञ्चीभाजः कपालिमहोत्सवाः ॥23॥

कमलसुषमाक्ष्यारोहे विचक्षणवीक्षणाः
कुमुदसुकृतक्रीडाचूडालकुन्तलबन्धुराः ।
रुचिररुचिभिस्तापिच्छश्रीप्रपञ्चनचुञ्चवः
पुरविजयिनः कम्पातीरे स्फुरन्ति मनोरथाः ॥24॥

ப்ரமரிதஸரித்கூலோ னீலோத்பலப்ரபயா‌உ‌உபயா
னதஜனதம:கண்டீ துண்டீரஸீம்னி விஜ்ரும்பதே |
அசலதபஸாமேக: பாக: ப்ரஸூனஶராஸன-
ப்ரதிபடமனோஹாரீ னாரீகுலைகஶிகாமணி: ||22||

மதுரவசஸோ மந்தஸ்மேரா மதங்கஜகாமின:
தருணிமஜுஷஸ்தாபிச்சாபாஸ்தம:பரிபந்தின: |
குசபரனதா: குர்யுர்பத்ரம் குரங்கவிலோசனா:
கலிதகருணா: காஞ்சீபாஜ: கபாலிமஹோத்ஸவா: ||23||

கமலஸுஷமாக்ஷ்யாரோஹே விசக்ஷணவீக்ஷணா:
குமுதஸுக்ருதக்ரீடாசூடாலகுந்தலபந்துரா: |
ருசிரருசிபிஸ்தாபிச்சஶ்ரீப்ரபஞ்சனசுஞ்சவ:
புரவிஜயின: கம்பாதீரே ஸ்புரந்தி மனோரதா: ||24||

कलितरतयः काञ्चीलीलाविधौ कविमण्डली-
वचनलहरीवासन्तीनां वसन्तविभूतयः ।
कुशलविधये भूयासुर्मे कुरङ्गविलोचनाः
कुसुमविशिखारातेरक्ष्णां कुतूहलविभ्रमाः ॥25॥

कबलिततमस्काण्डास्तुण्डीरमण्डलमण्डनाः
सरसिजवनीसन्तानानामरुन्तुदशेखराः ।
नयनसरणेर्नेदीयंसः कदा नु भवन्ति मे
तरुणजलदश्यामाः शम्भोस्तपःफलविभ्रमाः ॥26॥

अचरममिषुं दीनं मीनध्वजस्य मुखश्रिया
सरसिजभुवो यानं म्लानं गतेन च मञ्जुना ।
त्रिदशसदसामन्नं खिन्नं गिरा च वितन्वती
तिलकयति सा कम्पातीरं त्रिलोचनसुन्दरी ॥27॥

கலிதரதய: காஞ்சீலீலாவிதௌ கவிமண்டலீ-
வசனலஹரீவாஸந்தீனாம் வஸந்தவிபூதய: |
குஶலவிதயே பூயாஸுர்மே குரங்கவிலோசனா:
குஸுமவிஶிகாராதேரக்ஷ்ணாம் குதூஹலவிப்ரமா: ||25||

கபலிததமஸ்காண்டாஸ்துண்டீரமண்டலமண்டனா:
ஸரஸிஜவனீஸந்தானானாமருந்துதஶேகரா: |
னயனஸரணேர்னேதீயம்ஸ: கதா னு பவந்தி மே
தருணஜலதஶ்யாமா: ஶம்போஸ்தப:பலவிப்ரமா: ||26||

அசரமமிஷும் தீனம் மீனத்வஜஸ்ய முகஶ்ரியா
ஸரஸிஜபுவோ யானம் ம்லானம் கதேன ச மஞ்ஜுனா |
த்ரிதஶஸதஸாமந்னம் கிந்னம் கிரா ச விதந்வதீ
திலகயதி ஸா கம்பாதீரம் த்ரிலோசனஸுந்தரீ ||27||

जननि भुवने चङ्क्रम्ये‌உहं कियन्तमनेहसं
कुपुरुषकरभ्रष्टैर्दुष्टैर्धनैरुदरम्भरिः ।
तरुणकरुणे तन्द्राशून्ये तरङ्गय लोचने
नमति मयि ते किञ्चित्काञ्चीपुरीमणिदीपिके ॥28॥

मुनिजनमनःपेटीरत्नं स्फुरत्करुणानटी-
विहरणकलागेहं काञ्चीपुरीमणिभूषणम् ।
जगति महतो मोहव्याधेर्नृणां परमौषधं
पुरहरदृशां साफल्यं मे पुरः परिजृम्भताम् ॥29॥

मुनिजनमोधाम्ने धाम्ने वचोमयजाह्नवी-
हिमगिरितटप्राग्भारायाक्षराय परात्मने ।
विहरणजुषे काञ्चीदेशे महेश्वरलोचन-
त्रितयसरसक्रीडासौधाङ्गणाय नमो नमः ॥30॥

ஜனனி புவனே சங்க்ரம்யே‌உஹம் கியந்தமனேஹஸம்
குபுருஷகரப்ரஷ்டைர்துஷ்டைர்தனைருதரம்பரி: |
தருணகருணே தந்த்ராஶூந்யே தரங்கய லோசனே
னமதி மயி தே கிம்சித்காஞ்சீபுரீமணிதீபிகே ||28||

முனிஜனமன:பேடீரத்னம் ஸ்புரத்கருணானடீ-
விஹரணகலாகேஹம் காஞ்சீபுரீமணிபூஷணம் |
ஜகதி மஹதோ மோஹவ்யாதேர்ந்ருணாம் பரமௌஷதம்
புரஹரத்ருஶாம் ஸாபல்யம் மே புர: பரிஜ்ரும்பதாம் ||29||

முனிஜனமோதாம்னே தாம்னே வசோமயஜாஹ்னவீ-
ஹிமகிரிதடப்ராக்பாராயாக்ஷராய பராத்மனே |
விஹரணஜுஷே காஞ்சீதேஶே மஹேஶ்வரலோசன-
த்ரிதயஸரஸக்ரீடாஸௌதாங்கணாய னமோ னம: ||30||

मरकतरुचां प्रत्यादेशं महेश्वरचक्षुषाम्
अमृतलहरीपूरं पारं भवाख्यपयोनिधेः ।
सुचरितफलं काञ्चीभाजो जनस्य पचेलिमं
हिमशिखरिणो वंशस्यैकं वतंसमुपास्महे ॥31॥

प्रणमनदिनारम्भे कम्पानदीसखि तावके
सरसकवितोन्मेषः पूषा सतां समुदञ्चितः ।
प्रतिभटमहाप्रौढप्रोद्यत्कवित्वकुमुद्वतीं
नयति तरसा निद्रामुद्रां नगेश्वरकन्यके ॥32॥

शमितजडिमारम्भा कम्पातटीनिकटेचरी
निहतदुरितस्तोमा सोमार्धमुद्रितकुन्तला ।
फलितसुमनोवाञ्छा पाञ्चायुधी परदेवता
सफलयतु मे नेत्रे गोत्रेश्वरप्रियनन्दिनी ॥33॥

மரகதருசாம் ப்ரத்யாதேஶம் மஹேஶ்வரசக்ஷுஷாம்
அம்ருதலஹரீபூரம் பாரம் பவாக்யபயோனிதே: |
ஸுசரிதபலம் காஞ்சீபாஜோ ஜனஸ்ய பசேலிமம்
ஹிமஶிகரிணோ வம்ஶஸ்யைகம் வதம்ஸமுபாஸ்மஹே ||31||

ப்ரணமனதினாரம்பே கம்பானதீஸகி தாவகே
ஸரஸகவிதோந்மேஷ: பூஷா ஸதாம் ஸமுதஞ்சித: |
ப்ரதிபடமஹாப்ரௌடப்ரோத்யத்கவித்வகுமுத்வதீம்
னயதி தரஸா னித்ராமுத்ராம் னகேஶ்வரகந்யகே ||32||

ஶமிதஜடிமாரம்பா கம்பாதடீனிகடேசரீ
னிஹததுரிதஸ்தோமா ஸோமார்தமுத்ரிதகுந்தலா |
பலிதஸுமனோவாஞ்சா பாஞ்சாயுதீ பரதேவதா
ஸபலயது மே னேத்ரே கோத்ரேஶ்வரப்ரியனந்தினீ ||33||

मम तु धिषणा पीड्या जाड्यातिरेक कथं त्वया
कुमुदसुषमामैत्रीपात्रीवतंसितकुन्तलाम् ।
जगति शमितस्तम्भां कम्पानदीनिलयामसौ
श्रियति हि गलत्तन्द्रा चन्द्रावतंससधर्मिणीम् ॥34॥

परिमलपरीपाकोद्रेकं पयोमुचि काञ्चने
शिखरिणि पुनर्द्बैधीभावं शशिन्यरुणातपम् ।
अपि च जनयन्कम्बोर्लक्ष्मीमनम्बुनि को‌உप्यसौ
कुसुमधनुषः काञ्चीदेशे चकास्ति पराक्रमः ॥35॥

पुरदमयितुर्वामोत्सङ्गस्थलेन रसज्ञया
सरसकविताभाजा काञ्चीपुरोदरसीमया ।
तटपरिसरैर्नीहाराद्रेर्वचोभिरकृत्रिमैः
किमिव न तुलामस्मच्चेतो महेश्वरि गाहते ॥36॥

மம து திஷணா பீட்யா ஜாட்யாதிரேக கதம் த்வயா
குமுதஸுஷமாமைத்ரீபாத்ரீவதம்ஸிதகுந்தலாம் |
ஜகதி ஶமிதஸ்தம்பாம் கம்பானதீனிலயாமஸௌ
ஶ்ரியதி ஹி கலத்தந்த்ரா சந்த்ராவதம்ஸஸதர்மிணீம் ||34||

பரிமலபரீபாகோத்ரேகம் பயோமுசி காஞ்சனே
ஶிகரிணி புனர்த்பைதீபாவம் ஶஶிந்யருணாதபம் |
அபி ச ஜனயந்கம்போர்லக்ஷ்மீமனம்புனி கோ‌உப்யஸௌ
குஸுமதனுஷ: காஞ்சீதேஶே சகாஸ்தி பராக்ரம: ||35||

புரதமயிதுர்வாமோத்ஸங்கஸ்தலேன ரஸஜ்ஞயா
ஸரஸகவிதாபாஜா காஞ்சீபுரோதரஸீமயா |
தடபரிஸரைர்னீஹாராத்ரேர்வசோபிரக்ருத்ரிமை:
கிமிவ ன துலாமஸ்மச்சேதோ மஹேஶ்வரி காஹதே ||36||

नयनयुगलीमास्माकीनां कदा नु फलेग्रहीं
विदधति गतौ व्याकुर्वाणा गजेन्द्रचमत्क्रियाम् ।
मरतकरुचो माहेशाना घनस्तननम्रिताः
सुकृतविभवाः प्राञ्चः काञ्चीवतंसधुरन्धराः ॥37॥

मनसिजयशःपारम्पर्यं मरन्दझरीसुवां
कविकुलगिरां कन्दं कम्पानदीतटमण्डनम् ।
मधुरललितं मत्कं चक्षुर्मनीषिमनोहरं
पुरविजयिनः सर्वस्वं तत्पुरस्कुरुते कदा ॥38॥

शिथिलिततमोलीलां नीलारविन्दविलोचनां
दहनविलसत्फालां श्रीकामकोटिमुपास्महे ।
करधृतसच्छूलां कालारिचित्तहरां परां
मनसिजकृपालीलां लोलालकामलिकेक्षणाम् ॥39॥

னயனயுகலீமாஸ்மாகீனாம் கதா னு பலேக்ரஹீம்
விதததி கதௌ வ்யாகுர்வாணா கஜேந்த்ரசமத்க்ரியாம் |
மரதகருசோ மாஹேஶானா கனஸ்தனனம்ரிதா:
ஸுக்ருதவிபவா: ப்ராஞ்ச: காஞ்சீவதம்ஸதுரந்தரா: ||37||

மனஸிஜயஶ:பாரம்பர்யம் மரந்தஜரீஸுவாம்
கவிகுலகிராம் கந்தம் கம்பானதீதடமண்டனம் |
மதுரலலிதம் மத்கம் சக்ஷுர்மனீஷிமனோஹரம்
புரவிஜயின: ஸர்வஸ்வம் தத்புரஸ்குருதே கதா ||38||

ஶிதிலிததமோலீலாம் னீலாரவிந்தவிலோசனாம்
தஹனவிலஸத்பாலாம் ஶ்ரீகாமகோடிமுபாஸ்மஹே |
கரத்ருதஸச்சூலாம் காலாரிசித்தஹராம் பராம்
மனஸிஜக்ருபாலீலாம் லோலாலகாமலிகேக்ஷணாம் ||39||

कलालीलाशाला कविकुलवचःकैरववनी-
शरज्ज्योत्स्नाधारा शशधरशिशुश्लाघ्यमुकुटी ।
पुनीते नः कम्पापुलिनतटसौहार्दतरला
कदा चक्षुर्मार्गं कनकगिरिधानुष्कमहिषी ॥40॥

नमः स्तान्नम्रेभ्यः स्तनगरिमगर्वेण गुरुणा
दधानेभ्यश्चूडाभरणममृतस्यन्दि शिशिरम् ।
सदा वास्तवेभ्यः सुविधभुवि कम्पाख्यसरिते
यशोव्यापारेभ्यः सुकृतविभवेभ्यो रतिपतेः ॥41॥

असूयन्ती काचिन्मरकतरुचो नाकिमुकुटी-
कदम्बं चुम्बन्ती चरणनखचन्द्रांशुपटलैः ।
तमोमुद्रां विद्रावयतु मम काञ्चीर्निलयना
हरोत्सङ्गश्रीमन्मणिगृहमहादीपकलिका ॥42॥

கலாலீலாஶாலா கவிகுலவச:கைரவவனீ-
ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்னாதாரா ஶஶதரஶிஶுஶ்லாக்யமுகுடீ |
புனீதே ன: கம்பாபுலினதடஸௌஹார்ததரலா
கதா சக்ஷுர்மார்கம் கனககிரிதானுஷ்கமஹிஷீ ||40||

னம: ஸ்தாந்னம்ரேப்ய: ஸ்தனகரிமகர்வேண குருணா
ததானேப்யஶ்சூடாபரணமம்ருதஸ்யந்தி ஶிஶிரம் |
ஸதா வாஸ்தவேப்ய: ஸுவிதபுவி கம்பாக்யஸரிதே
யஶோவ்யாபாரேப்ய: ஸுக்ருதவிபவேப்யோ ரதிபதே: ||41||

அஸூயந்தீ காசிந்மரகதருசோ னாகிமுகுடீ-
கதம்பம் சும்பந்தீ சரணனகசந்த்ராம்ஶுபடலை: |
தமோமுத்ராம் வித்ராவயது மம காஞ்சீர்னிலயனா
ஹரோத்ஸங்கஶ்ரீமந்மணிக்ருஹமஹாதீபகலிகா ||42||

अनाद्यन्ता काचित्सुजननयनानन्दजननी
निरुन्धाना कान्तिं निजरुचिविलासैर्जलमुचाम् ।
स्मरारेस्तारल्यं मनसि जनयन्ती स्वयमहो
गलत्कम्पा शम्पा परिलसति कम्पापरिसरे ॥43॥

सुधाडिण्डीरश्रीः स्मितरुचिषु तुण्डीरविषयं
परिष्कुर्वाणासौ परिहसितनीलोत्पलरुचिः ।
स्तनाभ्यामानम्रा स्तबकयतु मे काङ्क्षिततरुं
दृशामैशानीनां सुकृतफलपाण्डित्यगरिमा ॥44॥

कृपाधाराद्रोणी कृपणधिषणानां प्रणमतां
निहन्त्री सन्तापं निगममुकुटोत्तंसकलिका ।
परा काञ्चीलीलापरिचयवती पर्वतसुता
गिरां नीवी देवी गिरिशपरतन्त्रा विजयते ॥45॥

அனாத்யந்தா காசித்ஸுஜனனயனானந்தஜனனீ
னிருந்தானா காந்திம் னிஜருசிவிலாஸைர்ஜலமுசாம் |
ஸ்மராரேஸ்தாரல்யம் மனஸி ஜனயந்தீ ஸ்வயமஹோ
கலத்கம்பா ஶம்பா பரிலஸதி கம்பாபரிஸரே ||43||

ஸுதாடிண்டீரஶ்ரீ: ஸ்மிதருசிஷு துண்டீரவிஷயம்
பரிஷ்குர்வாணாஸௌ பரிஹஸிதனீலோத்பலருசி: |
ஸ்தனாப்யாமானம்ரா ஸ்தபகயது மே காங்க்ஷிததரும்
த்ருஶாமைஶானீனாம் ஸுக்ருதபலபாண்டித்யகரிமா ||44||

க்ருபாதாராத்ரோணீ க்ருபணதிஷணானாம் ப்ரணமதாம்
னிஹந்த்ரீ ஸந்தாபம் னிகமமுகுடோத்தம்ஸகலிகா |
பரா காஞ்சீலீலாபரிசயவதீ பர்வதஸுதா
கிராம் னீவீ தேவீ கிரிஶபரதந்த்ரா விஜயதே ||45||

Stuthi Sathakam 46-48 Meaning

 

Stuthi Sathakam 46-48 Slokas

कवित्वश्रीकन्दः सुकृतपरिपाटी हिमगिरेः
विधात्री विश्वेषां विषमशरवीरध्वजपटी ।
सखी कम्पानद्याः पदहसितपाथोजयुगली
पुराणो पायान्नः पुरमथनसाम्राज्यपदवी ॥46॥

दरिद्राणा मध्ये दरदलिततापिच्छसुषमाः
स्तनाभोगक्कान्तास्तरुणहरिणाङ्काङ्कितकचाः ।
हराधीना नानाविबुधमुकुटीचुम्बितपदाः
कदा कम्पातीरे कथय विहरामो गिरिसुते ॥47॥

वरीवर्तु स्थेमा त्वयि मम गिरां देवि मनसो
नरीनर्तु प्रौढा वदनकमले वाक्यलहरी ।
चरीचर्तु प्रज्ञाजननि जडिमानः परजने
सरीसर्तु स्वैरं जननि मयि कामाक्षि करुणा ॥48॥

கவித்வஶ்ரீகந்த: ஸுக்ருதபரிபாடீ ஹிமகிரே:
விதாத்ரீ விஶ்வேஷாம் விஷமஶரவீரத்வஜபடீ |
ஸகீ கம்பானத்யா: பதஹஸிதபாதோஜயுகலீ
புராணோ பாயாந்ன: புரமதனஸாம்ராஜ்யபதவீ ||46||

தரித்ராணா மத்யே தரதலிததாபிச்சஸுஷமா:
ஸ்தனாபோகக்காந்தாஸ்தருணஹரிணாங்காங்கிதகசா: |
ஹராதீனா னானாவிபுதமுகுடீசும்பிதபதா:
கதா கம்பாதீரே கதய விஹராமோ கிரிஸுதே ||47||

வரீவர்து ஸ்தேமா த்வயி மம கிராம் தேவி மனஸோ
னரீனர்து ப்ரௌடா வதனகமலே வாக்யலஹரீ |
சரீசர்து ப்ரஜ்ஞாஜனனி ஜடிமான: பரஜனே
ஸரீஸர்து ஸ்வைரம் ஜனனி மயி காமாக்ஷி கருணா ||48||

क्षणात्ते कामाक्षि भ्रमरसुषमाशिक्षणगुरुः
कटाक्षव्याक्षेपो मम भवतु मोक्षाय विपदाम् ।
नरीनर्तु स्वैरं वचनलहरी निर्जरपुरी-
सरिद्वीचीनीचीकरणपटुरास्ये मम सदा ॥49॥

पुरस्तान्मे भूयःप्रशमनपरः स्तान्मम रुजां
प्रचारस्ते कम्पातटविहृतिसम्पादिनि दृशोः ।
इमां याच्ञामूरीकुरु सपदि दूरीकुरु तमः-
परीपाकं मत्कं सपदि बुधलोकं च नय माम् ॥50॥

उदञ्चन्ती काञ्चीनगरनिलये त्वत्करुणया
समृद्धा वाग्धाटी परिहसितमाध्वी कवयताम् ।
उपादत्ते मारप्रतिभटजटाजूटमुकुटी-
कुटीरोल्लासिन्याः शतमखतटिन्या जयपटीम् ॥51॥

க்ஷணாத்தே காமாக்ஷி ப்ரமரஸுஷமாஶிக்ஷணகுரு:
கடாக்ஷவ்யாக்ஷேபோ மம பவது மோக்ஷாய விபதாம் |
னரீனர்து ஸ்வைரம் வசனலஹரீ னிர்ஜரபுரீ-
ஸரித்வீசீனீசீகரணபடுராஸ்யே மம ஸதா ||49||

புரஸ்தாந்மே பூய:ப்ரஶமனபர: ஸ்தாந்மம ருஜாம்
ப்ரசாரஸ்தே கம்பாதடவிஹ்ருதிஸம்பாதினி த்ருஶோ: |
இமாம் யாச்ஞாமூரீகுரு ஸபதி தூரீகுரு தம:-
பரீபாகம் மத்கம் ஸபதி புதலோகம் ச னய மாம் ||50||

உதஞ்சந்தீ காஞ்சீனகரனிலயே த்வத்கருணயா
ஸம்ருத்தா வாக்தாடீ பரிஹஸிதமாத்வீ கவயதாம் |
உபாதத்தே மாரப்ரதிபடஜடாஜூடமுகுடீ-
குடீரோல்லாஸிந்யா: ஶதமகதடிந்யா ஜயபடீம் ||51||

श्रियं विद्यां दद्याज्जननि नमतां कीर्तिममितां
सुपुत्रान् प्रादत्ते तव झटिति कामाक्षि करुणा ।
त्रिलोक्यामाधिक्यं त्रिपुरपरिपन्थिप्रणयिनि
प्रणामस्त्वत्पादे शमितदुरिते किं न कुरुते ॥52॥

मनःस्तम्भं स्तम्भं गमयदुपकम्पं प्रणमतां
सदा लोलं नीलं चिकुरजितलोलम्बनिकरम् ।
गिरां दूरं स्मेरं धृतशशिकिशोरं पशुपतेः
दृशां योग्यं भोग्यं तुहिनगिरिभाग्यं विजयते ॥53॥

घनश्यामान्कामान्तकमहिषि कामाक्षि मधुरान्
दृशां पातानेतानमृतजलशीताननुपमान् ।
भवोत्पाते भीते मयि वितर नाथे दृढभव-
न्मनश्शोके मूके हिमगिरिपताके करुणया ॥54॥

ஶ்ரியம் வித்யாம் தத்யாஜ்ஜனனி னமதாம் கீர்திமமிதாம்
ஸுபுத்ராந் ப்ராதத்தே தவ ஜடிதி காமாக்ஷி கருணா |
த்ரிலோக்யாமாதிக்யம் த்ரிபுரபரிபந்திப்ரணயினி
ப்ரணாமஸ்த்வத்பாதே ஶமிததுரிதே கிம் ன குருதே ||52||

மன:ஸ்தம்பம் ஸ்தம்பம் கமயதுபகம்பம் ப்ரணமதாம்
ஸதா லோலம் னீலம் சிகுரஜிதலோலம்பனிகரம் |
கிராம் தூரம் ஸ்மேரம் த்ருதஶஶிகிஶோரம் பஶுபதே:
த்ருஶாம் யோக்யம் போக்யம் துஹினகிரிபாக்யம் விஜயதே ||53||

கனஶ்யாமாந்காமாந்தகமஹிஷி காமாக்ஷி மதுராந்
த்ருஶாம் பாதானேதானம்ருதஜலஶீதானனுபமாந் |
பவோத்பாதே பீதே மயி விதர னாதே த்ருடபவ-
ந்மனஶ்ஶோகே மூகே ஹிமகிரிபதாகே கருணயா ||54||

नतानां मन्दानां भवनिगलबन्धाकुलधियां
महान्ध्यां रुन्धानामभिलषितसन्तानलतिकाम् ।
चरन्तीं कम्पायास्तटभुवि सवित्रीं त्रिजगतां
स्मरामस्तां नित्यं स्मरमथनजीवातुकलिकाम् ॥55॥

परा विद्या हृद्याश्रितमदनविद्या मरकत-
प्रभानीला लीलापरवशितशूलायुधमनाः ।
तमःपूरं दूरं चरणनतपौरन्दरपुरी-
मृगाक्षी कामाक्षी कमलतरलाक्षी नयतु मे ॥56॥

अहन्ताख्या मत्कं कबलयति हा हन्त हरिणी
हठात्संविद्रूपं हरमहिषि सस्याङ्कुरमसौ ।
कटाक्षव्याक्षेपप्रकटहरिपाषाणपटलैः
इमामुच्चैरुच्चाटय झटिति कामाक्षि कृपया ॥57॥

னதானாம் மந்தானாம் பவனிகலபந்தாகுலதியாம்
மஹாந்த்யாம் ருந்தானாமபிலஷிதஸந்தானலதிகாம் |
சரந்தீம் கம்பாயாஸ்தடபுவி ஸவித்ரீம் த்ரிஜகதாம்
ஸ்மராமஸ்தாம் னித்யம் ஸ்மரமதனஜீவாதுகலிகாம் ||55||

பரா வித்யா ஹ்ருத்யாஶ்ரிதமதனவித்யா மரகத-
ப்ரபானீலா லீலாபரவஶிதஶூலாயுதமனா: |
தம:பூரம் தூரம் சரணனதபௌரந்தரபுரீ-
ம்ருகாக்ஷீ காமாக்ஷீ கமலதரலாக்ஷீ னயது மே ||56||

அஹந்தாக்யா மத்கம் கபலயதி ஹா ஹந்த ஹரிணீ
ஹடாத்ஸம்வித்ரூபம் ஹரமஹிஷி ஸஸ்யாங்குரமஸௌ |
கடாக்ஷவ்யாக்ஷேபப்ரகடஹரிபாஷாணபடலை:
இமாமுச்சைருச்சாடய ஜடிதி காமாக்ஷி க்ருபயா ||57||

बुधे वा मूके वा तव पतति यस्मिन्क्षणमसौ
कटाक्षः कामाक्षि प्रकटजडिमक्षोदपटिमा ।
कथङ्कारं नास्मै करमुकुलचूडालमुकुटा
नमोवाकं ब्रूयुर्नमुचिपरिपन्थिप्रभृतयः ॥58॥

प्रतीचीं पश्यामः प्रकटरुचिनीवारकमणि-
प्रभासध्रीचीनां प्रदलितषडाधारकमलाम् ।
चरन्तीं सौषुम्ने पथि परपदेन्दुप्रविगल-
त्सुधार्द्रां कामाक्षीं परिणतपरञ्ज्योतिरुदयाम् ॥59॥

जम्भारातिप्रभृतिमुकुटीः पादयोः पीठयन्ती
गुम्फान्वाचां कविजनकृतान्स्वैरमारामयन्ती ।
शम्पालक्ष्मीं मणिगणरुचापाटलैः प्रापयन्ती
कम्पातीरे कविपरिषदां जृम्भते भाग्यसीमा ॥60॥

புதே வா மூகே வா தவ பததி யஸ்மிந்க்ஷணமஸௌ
கடாக்ஷ: காமாக்ஷி ப்ரகடஜடிமக்ஷோதபடிமா |
கதம்காரம் னாஸ்மை கரமுகுலசூடாலமுகுடா
னமோவாகம் ப்ரூயுர்னமுசிபரிபந்திப்ரப்ருதய: ||58||

ப்ரதீசீம் பஶ்யாம: ப்ரகடருசினீவாரகமணி-
ப்ரபாஸத்ரீசீனாம் ப்ரதலிதஷடாதாரகமலாம் |
சரந்தீம் ஸௌஷும்னே பதி பரபதேந்துப்ரவிகல-
த்ஸுதார்த்ராம் காமாக்ஷீம் பரிணதபரம்ஜ்யோதிருதயாம் ||59||

ஜம்பாராதிப்ரப்ருதிமுகுடீ: பாதயோ: பீடயந்தீ
கும்பாந்வாசாம் கவிஜனக்ருதாந்ஸ்வைரமாராமயந்தீ |
ஶம்பாலக்ஷ்மீம் மணிகணருசாபாடலை: ப்ராபயந்தீ
கம்பாதீரே கவிபரிஷதாம் ஜ்ரும்பதே பாக்யஸீமா ||60||

चन्द्रापीडां चतुरवदनां चञ्चलापाङ्गलीलां
कुन्दस्मेरां कुचभरनतां कुन्तलोद्धूतभृङ्गाम् ।
मारारातेर्मदनशिखिनं मांसलं दीपयन्तीं
कामाक्षीं तां कविकुलगिरां कल्पवल्लीमुपासे ॥61॥

कालाम्भोदप्रकरसुषमां कान्तिभिस्तिर्जयन्ती
कल्याणानामुदयसरणिः कल्पवल्ली कवीनाम् ।
कन्दर्पारेः प्रियसहचरी कल्मषाणां निहन्त्री
काञ्चीदेशं तिलकयति सा कापि कारुण्यसीमा ॥62॥

ऊरीकुर्वन्नुरसिजतटे चातुरीं भूधराणां
पाथोजानां नयनयुगले परिपन्थ्यं वितन्वन् ।
कम्पातीरे विहरति रुचा मोघयन्मेघशैलीं
कोकद्वेषं शिरसि कलयन्को‌உपि विद्याविशेषः ॥63॥

சந்த்ராபீடாம் சதுரவதனாம் சஞ்சலாபாங்கலீலாம்
குந்தஸ்மேராம் குசபரனதாம் குந்தலோத்தூதப்ருங்காம் |
மாராராதேர்மதனஶிகினம் மாம்ஸலம் தீபயந்தீம்
காமாக்ஷீம் தாம் கவிகுலகிராம் கல்பவல்லீமுபாஸே ||61||

காலாம்போதப்ரகரஸுஷமாம் காந்திபிஸ்திர்ஜயந்தீ
கல்யாணானாமுதயஸரணி: கல்பவல்லீ கவீனாம் |
கந்தர்பாரே: ப்ரியஸஹசரீ கல்மஷாணாம் னிஹந்த்ரீ
காஞ்சீதேஶம் திலகயதி ஸா காபி காருண்யஸீமா ||62||

ஊரீகுர்வந்னுரஸிஜதடே சாதுரீம் பூதராணாம்
பாதோஜானாம் னயனயுகலே பரிபந்த்யம் விதந்வந் |
கம்பாதீரே விஹரதி ருசா மோகயந்மேகஶைலீம்
கோகத்வேஷம் ஶிரஸி கலயந்கோ‌உபி வித்யாவிஶேஷ: ||63||

काञ्चीलीलापरिचयवती कापि तापिच्छलक्ष्मीः
जाड्यारण्ये हुतवहशिखा जन्मभूमिः कृपायाः ।
माकन्दश्रीर्मधुरकविताचातुरी कोकिलानां
मार्गे भूयान्मम नयनयोर्मान्मथी कापि विद्या ॥64॥

सेतुर्मातर्मरतकमयो भक्तिभाजां भवाब्धौ
लीलालोला कुवलयमयी मान्मथी वैजयन्ती ।
काञ्चीभूषा पशुपतिदृशां कापि कालाञ्जनाली
मत्कं दुःखं शिथिलयतु ते मञ्जुलापाङ्गमाला ॥65॥

व्यावृण्वानाः कुवलयदलप्रक्रियावैरमुद्रां
व्याकुर्वाणा मनसिजमहाराजसाम्राज्यलक्ष्मीम् ।
काञ्चीलीलाविहृतिरसिके काङ्क्षितं नः क्रियासुः
बन्धच्छेदे तव नियमिनां बद्धदीक्षाः कटाक्षाः ॥66॥

காஞ்சீலீலாபரிசயவதீ காபி தாபிச்சலக்ஷ்மீ:
ஜாட்யாரண்யே ஹுதவஹஶிகா ஜந்மபூமி: க்ருபாயா: |
மாகந்தஶ்ரீர்மதுரகவிதாசாதுரீ கோகிலானாம்
மார்கே பூயாந்மம னயனயோர்மாந்மதீ காபி வித்யா ||64||

ஸேதுர்மாதர்மரதகமயோ பக்திபாஜாம் பவாப்தௌ
லீலாலோலா குவலயமயீ மாந்மதீ வைஜயந்தீ |
காஞ்சீபூஷா பஶுபதித்ருஶாம் காபி காலாஞ்ஜனாலீ
மத்கம் து:கம் ஶிதிலயது தே மஞ்ஜுலாபாங்கமாலா ||65||

வ்யாவ்ருண்வானா: குவலயதலப்ரக்ரியாவைரமுத்ராம்
வ்யாகுர்வாணா மனஸிஜமஹாராஜஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீம் |
காஞ்சீலீலாவிஹ்ருதிரஸிகே காங்க்ஷிதம் ன: க்ரியாஸு:
பந்தச்சேதே தவ னியமினாம் பத்ததீக்ஷா: கடாக்ஷா: ||66||

कालाम्भोदे शशिरुचि दलं कैतकं दर्शयन्ती
मध्येसौदामिनि मधुलिहां मालिकां राजयन्ती ।
हंसारावं विकचकमले मञ्जुमुल्लासयन्ती
कम्पातीरे विलसति नवा कापि कारुण्यलक्ष्मीः ॥67॥

चित्रं चित्रं निजमृदुतया भर्त्सयन्पल्लवालीं
पुंसां कामान्भुवि च नियतं पूरयन्पुण्यभाजाम् ।
जातः शैलान्न तु जलनिधेः स्वैरसञ्चारशीलः
काञ्चीभूषा कलयतु शिवं को‌உपि चिन्तामणिर्मे ॥68॥

ताम्राम्भोजं जलदनिकटे तत्र बन्धूकपुष्पं
तस्मिन्मल्लीकुसुमसुषमां तत्र वीणानिनादम् ।
व्यावृन्वाना सुकृतलहरी कापि काञ्चिनगर्याम्
ऐशानी सा कलयतितरामैन्द्रजालं विलासम् ॥69॥

காலாம்போதே ஶஶிருசி தலம் கைதகம் தர்ஶயந்தீ
மத்யேஸௌதாமினி மதுலிஹாம் மாலிகாம் ராஜயந்தீ |
ஹம்ஸாராவம் விகசகமலே மஞ்ஜுமுல்லாஸயந்தீ
கம்பாதீரே விலஸதி னவா காபி காருண்யலக்ஷ்மீ: ||67||

சித்ரம் சித்ரம் னிஜம்ருதுதயா பர்த்ஸயந்பல்லவாலீம்
பும்ஸாம் காமாந்புவி ச னியதம் பூரயந்புண்யபாஜாம் |
ஜாத: ஶைலாந்ன து ஜலனிதே: ஸ்வைரஸம்சாரஶீல:
காஞ்சீபூஷா கலயது ஶிவம் கோ‌உபி சிந்தாமணிர்மே ||68||

தாம்ராம்போஜம் ஜலதனிகடே தத்ர பந்தூகபுஷ்பம்
தஸ்மிந்மல்லீகுஸுமஸுஷமாம் தத்ர வீணானினாதம் |
வ்யாவ்ருந்வானா ஸுக்ருதலஹரீ காபி காஞ்சினகர்யாம்
ஐஶானீ ஸா கலயதிதராமைந்த்ரஜாலம் விலாஸம் ||69||

आहारांशं त्रिदशसदसामाश्रये चातकानाम्
आकाशोपर्यपि च कलयन्नालयं तुङ्गमेषाम् ।
कम्पातीरे विहरतितरां कामधेनुः कवीनां
मन्दस्मेरो मदननिगमप्रक्रियासम्प्रदायः ॥70॥

आर्द्रीभूतैरविरलकृपैरात्तलीलाविलासैः
आस्थापूर्णैरधिकचपलैरञ्चिताम्भोजशिल्पैः ।
कान्तैर्लक्ष्मीललितभवनैः कान्तिकैवल्यसारैः
काश्मल्यं नः कबलयतु सा कामकोटी कटाक्षैः ॥71॥

आधून्वन्त्यै तरलनयनैराङ्गजीं वैजयन्तीम्
आनन्दिन्यै निजपदजुषामात्तकाञ्चीपुरायै ।
आस्माकीनं हृदयमखिलैरागमानां प्रपञ्चैः
आराध्यायै स्पृहयतितरामदिमायै जनन्यै ॥72॥

ஆஹாராம்ஶம் த்ரிதஶஸதஸாமாஶ்ரயே சாதகானாம்
ஆகாஶோபர்யபி ச கலயந்னாலயம் துங்கமேஷாம் |
கம்பாதீரே விஹரதிதராம் காமதேனு: கவீனாம்
மந்தஸ்மேரோ மதனனிகமப்ரக்ரியாஸம்ப்ரதாய: ||70||

ஆர்த்ரீபூதைரவிரலக்ருபைராத்தலீலாவிலாஸை:
ஆஸ்தாபூர்ணைரதிகசபலைரஞ்சிதாம்போஜஶில்பை: |
காந்தைர்லக்ஷ்மீலலிதபவனை: காந்திகைவல்யஸாரை:
காஶ்மல்யம் ன: கபலயது ஸா காமகோடீ கடாக்ஷை: ||71||

ஆதூந்வந்த்யை தரலனயனைராங்கஜீம் வைஜயந்தீம்
ஆனந்திந்யை னிஜபதஜுஷாமாத்தகாஞ்சீபுராயை |
ஆஸ்மாகீனம் ஹ்ருதயமகிலைராகமானாம் ப்ரபஞ்சை:
ஆராத்யாயை ஸ்ப்ருஹயதிதராமதிமாயை ஜனந்யை ||72||

दूरं वाचां त्रिदशसदसां दुःखसिन्धोस्तरित्रं
मोहक्ष्वेलक्षितिरुहवने क्रूरधारं कुठारम् ।
कम्पातीरप्रणयि कविभिर्वर्णितोद्यच्चरित्रं
शान्त्यै सेवे सकलविपदां शाङ्करं तत्कलत्रम् ॥73॥

खण्डीकृत्य प्रकृतिकुटिलं कल्मषं प्रातिभश्री-
शुण्डीरत्वं निजपदजुषां शून्यतन्द्रं दिशन्ती ।
तुण्डीराख्यै महति विषये स्वर्णवृष्टिप्रदात्री
चण्डी देवी कलयति रतिं चन्द्रचूडालचूडे ॥74॥

येन ख्यातो भवति स गृही पूरुषो मेरुधन्वा
यद्दृक्कोणे मदननिगमप्राभवं बोभवीति ।
यत्प्रीत्यैव त्रिजगदधिपो जृम्भते किम्पचानः
कम्पातीरे स जयति महान्कश्चिदोजोविशेषः ॥75॥

தூரம் வாசாம் த்ரிதஶஸதஸாம் து:கஸிந்தோஸ்தரித்ரம்
மோஹக்ஷ்வேலக்ஷிதிருஹவனே க்ரூரதாரம் குடாரம் |
கம்பாதீரப்ரணயி கவிபிர்வர்ணிதோத்யச்சரித்ரம்
ஶாந்த்யை ஸேவே ஸகலவிபதாம் ஶாம்கரம் தத்கலத்ரம் ||73||

கண்டீக்ருத்ய ப்ரக்ருதிகுடிலம் கல்மஷம் ப்ராதிபஶ்ரீ-
ஶுண்டீரத்வம் னிஜபதஜுஷாம் ஶூந்யதந்த்ரம் திஶந்தீ |
துண்டீராக்யை மஹதி விஷயே ஸ்வர்ணவ்ருஷ்டிப்ரதாத்ரீ
சண்டீ தேவீ கலயதி ரதிம் சந்த்ரசூடாலசூடே ||74||

யேன க்யாதோ பவதி ஸ க்ருஹீ பூருஷோ மேருதந்வா
யத்த்ருக்கோணே மதனனிகமப்ராபவம் போபவீதி |
யத்ப்ரீத்யைவ த்ரிஜகததிபோ ஜ்ரும்பதே கிம்பசான:
கம்பாதீரே ஸ ஜயதி மஹாந்கஶ்சிதோஜோவிஶேஷ: ||75||

धन्या धन्या गतिरिह गिरां देवि कामाक्षि यन्मे
निन्द्यां भिन्द्यात्सपदि जडतां कल्मषादुन्मिषन्तीम् ।
साध्वी माध्वीरसमधुरताभञ्जिनी मञ्जुरीतिः
वाणीवेणी झटिति वृणुतात्स्वर्धुनीस्पर्धिनी माम् ॥76॥

यस्या वाटी हृदयकमलं कौसुमी योगभाजां
यस्याः पीठी सततशिशिरा शीकरैर्माकरन्दैः ।
यस्याः पेटी श्रुतिपरिचलन्मौलिरत्नस्य काञ्ची
सा मे सोमाभरणमहिषी साधयेत्काङ्क्षितानि ॥77॥

एका माता सकलजगतामीयुषी ध्यानमुद्राम्
एकाम्राधीश्वरचरणयोरेकतानां समिन्धे ।
ताटङ्कोद्यन्मणिगणरुचा ताम्रकर्णप्रदेशा
तारुण्यश्रीस्तबकिततनुस्तापसी कापि बाला ॥78॥

தந்யா தந்யா கதிரிஹ கிராம் தேவி காமாக்ஷி யந்மே
னிந்த்யாம் பிந்த்யாத்ஸபதி ஜடதாம் கல்மஷாதுந்மிஷந்தீம் |
ஸாத்வீ மாத்வீரஸமதுரதாபஞ்ஜினீ மஞ்ஜுரீதி:
வாணீவேணீ ஜடிதி வ்ருணுதாத்ஸ்வர்துனீஸ்பர்தினீ மாம் ||76||

யஸ்யா வாடீ ஹ்ருதயகமலம் கௌஸுமீ யோகபாஜாம்
யஸ்யா: பீடீ ஸததஶிஶிரா ஶீகரைர்மாகரந்தை: |
யஸ்யா: பேடீ ஶ்ருதிபரிசலந்மௌலிரத்னஸ்ய காஞ்சீ
ஸா மே ஸோமாபரணமஹிஷீ ஸாதயேத்காங்க்ஷிதானி ||77||

ஏகா மாதா ஸகலஜகதாமீயுஷீ த்யானமுத்ராம்
ஏகாம்ராதீஶ்வரசரணயோரேகதானாம் ஸமிந்தே |
தாடங்கோத்யந்மணிகணருசா தாம்ரகர்ணப்ரதேஶா
தாருண்யஶ்ரீஸ்தபகிததனுஸ்தாபஸீ காபி பாலா ||78||

दन्तादन्तिप्रकटनकरी दन्तिभिर्मन्दयानैः
मन्दाराणां मदपरिणतिं मथ्नती मन्दहासैः ।
अङ्कूराभ्यां मनसिजतरोरङ्कितोराः कुचाभ्या-
मन्तःकाञ्चि स्फुरति जगतामादिमा कापि माता ॥79॥

त्रियम्बककुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमिन्दिरां
पुलिन्दपतिसुन्दरीं त्रिपुरभैरवीं भारतीम् ।
मतङ्गकुलनायिकां महिषमर्दनीं मातृकां
भणन्ति विबुधोत्तमा विहृतिमेव कामाक्षि ते ॥80॥

महामुनिमनोनटी महितरम्यकम्पातटी-
कुटीरकविहारिणी कुटिलबोधसंहारिणी ।
सदा भवतु कामिनी सकलदेहिनां स्वामिनी
कृपातिशयकिङ्करी मम विभूतये शाङ्करी ॥81॥

தந்தாதந்திப்ரகடனகரீ தந்திபிர்மந்தயானை:
மந்தாராணாம் மதபரிணதிம் மத்னதீ மந்தஹாஸை: |
அங்கூராப்யாம் மனஸிஜதரோரங்கிதோரா: குசாப்யா-
மந்த:காஞ்சி ஸ்புரதி ஜகதாமாதிமா காபி மாதா ||79||

த்ரியம்பககுடும்பினீம் த்ரிபுரஸுந்தரீமிந்திராம்
புலிந்தபதிஸுந்தரீம் த்ரிபுரபைரவீம் பாரதீம் |
மதங்ககுலனாயிகாம் மஹிஷமர்தனீம் மாத்ருகாம்
பணந்தி விபுதோத்தமா விஹ்ருதிமேவ காமாக்ஷி தே ||80||

மஹாமுனிமனோனடீ மஹிதரம்யகம்பாதடீ-
குடீரகவிஹாரிணீ குடிலபோதஸம்ஹாரிணீ |
ஸதா பவது காமினீ ஸகலதேஹினாம் ஸ்வாமினீ
க்ருபாதிஶயகிம்கரீ மம விபூதயே ஶாம்கரீ ||81||

जडाः प्रकृतिनिर्धना जनविलोचनारुन्तुदा
नरा जननि वीक्षणं क्षणमवाप्य कामाक्षि ते ।
वचस्सु मधुमाधुरीं प्रकटयन्ति पौरन्दरी-
विभूतिषु विडम्बनां वपुषि मान्मथीं प्रक्रियाम् ॥82॥

घन्सतनतटस्फुटस्फुरितकञ्चुलीचञ्चली-
कृतत्रिपुरशासना सुजनशीलितोपासना ।
दृशोः सरणिमश्नुते मम कदा नु काञ्चीपुरे
परा परमयोगिनां मनसि चित्कुला पुष्कला ॥83॥

कवीन्द्रहृदयेचरी परिगृहीतकाञ्चीपुरी
निरूढकरुणाझरी निखिललोकरक्षाकरी ।
मनःपथदवीयसी मदनशासनप्रेयसी
महागुणगरीयसी मम दृशो‌உस्तु नेदीयसी ॥84॥

ஜடா: ப்ரக்ருதினிர்தனா ஜனவிலோசனாருந்துதா
னரா ஜனனி வீக்ஷணம் க்ஷணமவாப்ய காமாக்ஷி தே |
வசஸ்ஸு மதுமாதுரீம் ப்ரகடயந்தி பௌரந்தரீ-
விபூதிஷு விடம்பனாம் வபுஷி மாந்மதீம் ப்ரக்ரியாம் ||82||

கந்ஸதனதடஸ்புடஸ்புரிதகஞ்சுலீசஞ்சலீ-
க்ருதத்ரிபுரஶாஸனா ஸுஜனஶீலிதோபாஸனா |
த்ருஶோ: ஸரணிமஶ்னுதே மம கதா னு காஞ்சீபுரே
பரா பரமயோகினாம் மனஸி சித்குலா புஷ்கலா ||83||

கவீந்த்ரஹ்ருதயேசரீ பரிக்ருஹீதகாஞ்சீபுரீ
னிரூடகருணாஜரீ னிகிலலோகரக்ஷாகரீ |
மன:பததவீயஸீ மதனஶாஸனப்ரேயஸீ
மஹாகுணகரீயஸீ மம த்ருஶோ‌உஸ்து னேதீயஸீ ||84||

धनेन न रमामहे खलजनान्न सेवामहे
न चापलमयामहे भवभयान्न दूयामहे ।
स्थिरां तनुमहेतरां मनसि किं च काञ्चीरत-
स्मरान्तककुटुम्बिनीचरणपल्लवोपासनाम् ॥85॥

सुराः परिजना वपुर्मनसिजाय वैरायते
त्रिविष्टपनितम्बिनीकुचतटी च केलीगिरिः ।
गिरः सुरभयो वयस्तरुणिमा दरिद्रस्य वा
कटाक्षसरणौ क्षणं निपतितस्य कामाक्षि ते ॥86॥

पवित्रय जगत्त्रयीविबुधबोधजीवातुभिः
पुरत्रयविमर्दिनः पुलककञ्चुलीदायिभिः ।
भवक्षयविचक्षणैर्व्यसनमोक्षणैर्वीक्षणैः
निरक्षरशिरोमणिं करुणयैव कामाक्षि माम् ॥87॥

தனேன ன ரமாமஹே கலஜனாந்ன ஸேவாமஹே
ன சாபலமயாமஹே பவபயாந்ன தூயாமஹே |
ஸ்திராம் தனுமஹேதராம் மனஸி கிம் ச காஞ்சீரத-
ஸ்மராந்தககுடும்பினீசரணபல்லவோபாஸனாம் ||85||

ஸுரா: பரிஜனா வபுர்மனஸிஜாய வைராயதே
த்ரிவிஷ்டபனிதம்பினீகுசதடீ ச கேலீகிரி: |
கிர: ஸுரபயோ வயஸ்தருணிமா தரித்ரஸ்ய வா
கடாக்ஷஸரணௌ க்ஷணம் னிபதிதஸ்ய காமாக்ஷி தே ||86||

பவித்ரய ஜகத்த்ரயீவிபுதபோதஜீவாதுபி:
புரத்ரயவிமர்தின: புலககஞ்சுலீதாயிபி: |
பவக்ஷயவிசக்ஷணைர்வ்யஸனமோக்ஷணைர்வீக்ஷணை:
னிரக்ஷரஶிரோமணிம் கருணயைவ காமாக்ஷி மாம் ||87||

कदा कलितखेलनाः करुणयैव काञ्चीपुरे
कलायमुकुलत्विषः शुभकदम्बपूर्णाङ्कुराः ।
पयोधरभरालसाः कविजनेषु ते बन्धुराः
पचेलिमकृपारसा परिपतन्ति मार्गे दृशोः ॥88॥

अशोध्यमचलोद्भवं हृदयनन्दनं देहिनाम्
अनर्घमधिकाञ्चि तत्किमपि रत्नमुद्द्योतते ।
अनेन समलङ्कृता जयति शङ्कराङ्कस्थली
कदास्य मम मानसं व्रजति पेटिकाविभ्रमम् ॥89॥

परामृतझरीप्लुता जयति नित्यमन्तश्चरी
भुवामपि बहिश्चरी परमसंविदेकात्मिका ।
महद्भिरपरोक्षिता सततमेव काञ्चीपुरे
ममान्वहमहंमतिर्मनसि भातु माहेश्वरी ॥90॥

கதா கலிதகேலனா: கருணயைவ காஞ்சீபுரே
கலாயமுகுலத்விஷ: ஶுபகதம்பபூர்ணாங்குரா: |
பயோதரபராலஸா: கவிஜனேஷு தே பந்துரா:
பசேலிமக்ருபாரஸா பரிபதந்தி மார்கே த்ருஶோ: ||88||

அஶோத்யமசலோத்பவம் ஹ்ருதயனந்தனம் தேஹினாம்
அனர்கமதிகாஞ்சி தத்கிமபி ரத்னமுத்த்யோததே |
அனேன ஸமலம்க்ருதா ஜயதி ஶங்கராங்கஸ்தலீ
கதாஸ்ய மம மானஸம் வ்ரஜதி பேடிகாவிப்ரமம் ||89||

பராம்ருதஜரீப்லுதா ஜயதி னித்யமந்தஶ்சரீ
புவாமபி பஹிஶ்சரீ பரமஸம்விதேகாத்மிகா |
மஹத்பிரபரோக்ஷிதா ஸததமேவ காஞ்சீபுரே
மமாந்வஹமஹம்மதிர்மனஸி பாது மாஹேஶ்வரீ ||90||

तमोविपिनधाविनं सततमेव काञ्चीपुरे
विहाररसिका परा परमसंविदुर्वीरुहे ।
कटाक्षनिगलैर्दृढं हृदयदुष्टदन्तावलं
चिरं नयतु मामकं त्रिपुरवैरिसीमन्तिनी ॥91॥

त्वमेव सति चण्डिका त्वमसि देवि चामुण्डिका
त्वमेव परमातृका त्वमपि योगिनीरूपिणी ।
त्वमेव किल शाम्भवी त्वमसि कामकोटी जया
त्वमेव विजया त्वयि त्रिजगदम्ब किं ब्रूमहे ॥92॥

परे जननि पार्वति प्रणतपालिनि प्रातिभ-
प्रदात्रि परमेश्वरि त्रिजगदाश्रिते शाश्वते ।
त्रियम्बककुटुम्बिनि त्रिपदसङ्गिनि त्रीक्षणे
त्रिशक्तिमयि वीक्षणं मयि निधेहि कामाक्षि ते ॥93॥

தமோவிபினதாவினம் ஸததமேவ காஞ்சீபுரே
விஹாரரஸிகா பரா பரமஸம்விதுர்வீருஹே |
கடாக்ஷனிகலைர்த்ருடம் ஹ்ருதயதுஷ்டதந்தாவலம்
சிரம் னயது மாமகம் த்ரிபுரவைரிஸீமந்தினீ ||91||

த்வமேவ ஸதி சண்டிகா த்வமஸி தேவி சாமுண்டிகா
த்வமேவ பரமாத்ருகா த்வமபி யோகினீரூபிணீ |
த்வமேவ கில ஶாம்பவீ த்வமஸி காமகோடீ ஜயா
த்வமேவ விஜயா த்வயி த்ரிஜகதம்ப கிம் ப்ரூமஹே ||92||

பரே ஜனனி பார்வதி ப்ரணதபாலினி ப்ராதிப-
ப்ரதாத்ரி பரமேஶ்வரி த்ரிஜகதாஶ்ரிதே ஶாஶ்வதே |
த்ரியம்பககுடும்பினி த்ரிபதஸங்கினி த்ரீக்ஷணே
த்ரிஶக்திமயி வீக்ஷணம் மயி னிதேஹி காமாக்ஷி தே ||93||

मनोमधुकरोत्सवं विदधती मनीषाजुषां
स्वयम्प्रभववैखरीविपिनवीथिकालम्बिनी ।
अहो शिशिरिता कृपामधुरसेन कम्पातटे
चराचरविधायिनी चलति कापि चिन्मञ्जरी ॥94॥

कलावति कलाभृतो मुकुटसीम्नि लीलावति
स्पृहावति महेश्वरे भुवनमोहने भास्वति ।
प्रभावति रमे सदा महितरूपशोभावति
त्वरावति परे सतां गुरुकृपाम्बुधारावति ॥95॥

त्वयैव जगदम्बया भुवनमण्डलं सूयते
त्वयैव करुणार्द्रया तदपि रक्षणं नीयते ।
त्वयैव खरकोपया नयनपावके हूयते
त्वयैव किल नित्यया जगति सन्ततं स्थीयते ॥96॥

மனோமதுகரோத்ஸவம் விதததீ மனீஷாஜுஷாம்
ஸ்வயம்ப்ரபவவைகரீவிபினவீதிகாலம்பினீ |
அஹோ ஶிஶிரிதா க்ருபாமதுரஸேன கம்பாதடே
சராசரவிதாயினீ சலதி காபி சிந்மஞ்ஜரீ ||94||

கலாவதி கலாப்ருதோ முகுடஸீம்னி லீலாவதி
ஸ்ப்ருஹாவதி மஹேஶ்வரே புவனமோஹனே பாஸ்வதி |
ப்ரபாவதி ரமே ஸதா மஹிதரூபஶோபாவதி
த்வராவதி பரே ஸதாம் குருக்ருபாம்புதாராவதி ||95||

த்வயைவ ஜகதம்பயா புவனமண்டலம் ஸூயதே
த்வயைவ கருணார்த்ரயா ததபி ரக்ஷணம் னீயதே |
த்வயைவ கரகோபயா னயனபாவகே ஹூயதே
த்வயைவ கில னித்யயா ஜகதி ஸந்ததம் ஸ்தீயதே ||96||

जय जगदम्बिके हरकुटुम्बिनि वक्त्ररुचा
जितशरदम्बुजे घनविडम्बिनि केशरुचा ।
परमवलम्बनं कुरु सदा पररूपधरे
मम गतसंविदो जडिमडम्बरताण्डविनः ॥97॥

भुवनजननि भूषाभूतचन्द्रे नमस्ते
कलुषशमनि कम्पातीरगेहे नमस्ते ।
निखिलनिगमवेद्ये नित्यरूपे नमस्ते
परशिवमयि पाशच्छेदहस्ते नमस्ते ॥98॥

क्वणत्काञ्ची काञ्चीपुरमणिविपञ्चीलयझरी-
शिरःकम्पा कम्पावसतिरनुकम्पाजलनिधिः ।
घनश्यामा श्यामा कठिनकुचसीमा मनसि मे
मृगाक्षी कामाक्षी हरनटनसाक्षी विहरतात् ॥99॥

ஜய ஜகதம்பிகே ஹரகுடும்பினி வக்த்ரருசா
ஜிதஶரதம்புஜே கனவிடம்பினி கேஶருசா |
பரமவலம்பனம் குரு ஸதா பரரூபதரே
மம கதஸம்விதோ ஜடிமடம்பரதாண்டவின: ||97||

புவனஜனனி பூஷாபூதசந்த்ரே னமஸ்தே
கலுஷஶமனி கம்பாதீரகேஹே னமஸ்தே |
னிகிலனிகமவேத்யே னித்யரூபே னமஸ்தே
பரஶிவமயி பாஶச்சேதஹஸ்தே னமஸ்தே ||98||

க்வணத்காஞ்சீ காஞ்சீபுரமணிவிபஞ்சீலயஜரீ-
ஶிர:கம்பா கம்பாவஸதிரனுகம்பாஜலனிதி: |
கனஶ்யாமா ஶ்யாமா கடினகுசஸீமா மனஸி மே
ம்ருகாக்ஷீ காமாக்ஷீ ஹரனடனஸாக்ஷீ விஹரதாத் ||99||

समरविजयकोटी साधकानन्दधाटी
मृदुगुणपरिपेटी मुख्यकादम्बवाटी ।
मुनिनुतपरिपाटी मोहिताजाण्डकोटी
परमशिववधूटी पातु मां कामकोटी ॥100॥

इमं परवरप्रदं प्रकृतिपेशलं पावनं
परापरचिदाकृतिप्रकटनप्रदीपायितम् ।
स्तवं पठति नित्यदा मनसि भावयन्नम्बिकां
जपैरलमलं मखैरधिकदेहसंशोषणैः ॥101॥

॥ इति स्तुतिशतकं सम्पूर्णम् ॥

ஸமரவிஜயகோடீ ஸாதகானந்ததாடீ
ம்ருதுகுணபரிபேடீ முக்யகாதம்பவாடீ |
முனினுதபரிபாடீ மோஹிதாஜாண்டகோடீ
பரமஶிவவதூடீ பாது மாம் காமகோடீ ||100||

இமம் பரவரப்ரதம் ப்ரக்ருதிபேஶலம் பாவனம்
பராபரசிதாக்ருதிப்ரகடனப்ரதீபாயிதம் |
ஸ்தவம் படதி னித்யதா மனஸி பாவயந்னம்பிகாம்
ஜபைரலமலம் மகைரதிகதேஹஸம்ஶோஷணை: ||101||

|| இதி ஸ்துதிஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||