ஸ்ரீ வாஞ்சா கல்பலதா மகா மந்த்ரம்

அஸ்ய ஸ்ரீ வாஞ்சா கல்பலதா மகா மந்த்ரஸ்ய

கனக ஆங்கீரஸ சம்வானன ரிஷய:
தேவி காயத்ரி நிச்ருத் காயத்ரி த்ரிஷ்டுப் காயத்ரி அனுஷ்டுப் சந்தாம்ஸி
ஸ்ரீ மகா திரிபுர சுந்தரி மகா கணபதி வித்யா கணபதி சம்வாதாக்னி அம்ருத ருத்ரா தேவதா
ஐம் பீஜம் ஹ்ரீம் சக்தி: ஸ்ரீம் கீலகம்
ஸ்ரீ மகா திரிபுர சுந்தரி மகா கணபதி வித்யா கணபதி சம்வாதாக்னி அம்ருத ருத்ரா பிரசாத சித்தியர்த்தே ஸ்ரீ வாஞ்சா கல்பலதா மகா மந்த்ர ஜபே விநியோக:

 

கர ந்யாஸம்

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் சர்வ சக்தி தாம்னே ப்ரஹமாத்மனே ஹராம் காம் அங்குஷ்டப்யாம் நம:

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் நித்ய திருப்தி சக்தி தாம்னே விஷ்ணுவாத்மனே ஹ்ரீம் கீம் தர்ஜனீப்யாம் நம:

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் அனாதி போத சக்தி தாம்னே ருத்திராத்மனே ஹ்ரும் கூம் மத்யாமப்யாம் நம:

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் சர்வ ஸ்வதந்த்ர சக்தி தாம்னே ஈஸ்வராத்மனே ஹைம் கைம் அனாமிகாப்யாம் நம:

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் நித்யம் அலுப்த சக்தி தாம்னே சதா சிவாத்மனே ஹரௌம் கௌம் கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் அனந்த சக்தி தாம்னே சர்வாத்மனே ஹர: க: கர தல கர ப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

 

ஹ்ருதயாதி ந்யாஸம்

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் சர்வ சக்தி தாம்னே ப்ரஹமாத்மனே ஹராம் காம் ஹ்ருதயாய நம:

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் நித்ய திருப்தி சக்தி தாம்னே விஷ்ணுவாத்மனே ஹ்ரீம் கீம் சிரசே நம:

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் அனாதி போத சக்தி தாம்னே ருத்திராத்மனே ஹ்ரும் கூம் சிகாய வஷட்

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் சர்வ ஸ்வதந்த்ர சக்தி தாம்னே ஈஸ்வராத்மனே ஹைம் கைம் கவசாய ஹும்

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் நித்யம் அலுப்த சக்தி தாம்னே சதா சிவாத்மனே ஹரௌம் கௌம் நேத்ர த்ரயாய வௌஷட்

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் அனந்த சக்தி தாம்னே சர்வாத்மனே ஹர: க: அஸ்த்ராய பட் பூர்புவஸ்வரோம் இதி திக் பந்த:

 

த்யானம்

த்வாப்யாம் விப்ராஜமானம் த்ரித கலச மஹா ச்ருங்கலாப்யாம் புஜாப்யாம் பீஜா பூராதி பிப்ரத் தச புஜமருணம் நாக பூஷம் த்ரிநேத்ரம் சந்தியா சிந்தூரவர்ணம் ஸ்தன பர நிமிதம் துந்திலம் சந்திரா சூடம் கர்ணா தூரத்வம் கரீந்திரம் யுவதி மயம் அதஸ் நௌமி வித்யா கணேசம்.

பீஜா பூர கதேக்ஷு கார்முக ருஜா சக்ராப்ஜ பசோத்பல வரீஹ்யக்ர
ஸ்வவிஷண ரத்ன கலச ப்ரோத்யத் கராம் போருஹ:
த்யேயோ வல்லபயா சபத்மகரயா ஸ்லிஷ்டோ ஜ்வலத் பூஷயா
விஷ்வோத்பத்தி விபத்தி சமஸ்திதி கரோ விக்னேச இஷ்டார்த்தத:

லம் பிருத்வி யாத்மனே கந்தம் கல்பயாமி
ஹம் ஆகாசத்மனே புஷ்பம் கல்பயாமி
யம் வாயுவாத்மனே தூபம் கல்பயாமி
ரம் அக்னியாத்மனே தீபம் கல்பயாமி
வம் அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் கல்பயாமி
ஸம் சர்வாத்மனே சர்வோபசார பூஜாம் கல்பயாமி

 

மூல மந்த்ரம்

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் கலீம் க்ளௌம் கம் ஐம் க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம் தத்சவிதுர் வரேண்யம் கணபதயே கலீம் ஹஸக ஹல ஹ்ரீம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி வர வரத சௌ: ஸக ல ஹ்ரீம் தியோ யோன: ப்ரசோதயாத் சர்வ ஜனம்மே வசமானய ஸ்வாஹா

 

ஹ்ருதயாதி ந்யாஸம்

 

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் சர்வ சக்தி தாம்னே ப்ரஹமாத்மனே ஹராம் காம் ஹ்ருதயாய நம:

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் நித்ய திருப்தி சக்தி தாம்னே விஷ்ணுவாத்மனே ஹ்ரீம் கீம் சிரசே நம:

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் அனாதி போத சக்தி தாம்னே ருத்திராத்மனே ஹ்ரும் கூம் சிகாய வஷட்

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் சர்வ ஸ்வதந்த்ர சக்தி தாம்னே ஈஸ்வராத்மனே ஹைம் கைம் கவசாய ஹும்

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் நித்யம் அலுப்த சக்தி தாம்னே சதா சிவாத்மனே ஹரௌம் கௌம் நேத்ர த்ரயாய வௌஷட்

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் கலீம் சௌ: ஹ்ரீம் அனந்த சக்தி தாம்னே சர்வாத்மனே ஹர: க: அஸ்த்ராய பட் பூர்புவஸ்வரோம் இதி திக் விமோக:

 

த்யானம்

த்வாப்யாம் விப்ராஜமானம் த்ரித கலச மஹா ச்ருங்கலாப்யாம் புஜாப்யாம் பீஜா பூராதி பிப்ரத் தச புஜமருணம் நாக பூஷம் த்ரிநேத்ரம் சந்தியா சிந்தூரவர்ணம் ஸ்தன பர நிமிதம் துந்திலம் சந்திரா சூடம் கர்ணா தூரத்வம் கரீந்திரம் யுவதி மயம் அதஸ் நௌமி வித்யா கணேசம்.

பீஜா பூர கதேக்ஷு கார்முக ருஜா சக்ராப்ஜ பசோத்பல வரீஹ்யக்ர
ஸ்வவிஷண ரத்ன கலச ப்ரோத்யத் கராம் போருஹ:
த்யேயோ வல்லபயா சபத்மகரயா ஸ்லிஷ்டோ ஜ்வலத் பூஷயா
விஷ்வோத்பத்தி விபத்தி சமஸ்திதி கரோ விக்னேச இஷ்டார்த்தத:

லம் பிருத்வி யாத்மனே கந்தம் கல்பயாமி
ஹம் ஆகாசத்மனே புஷ்பம் கல்பயாமி
யம் வாயுவாத்மனே தூபம் கல்பயாமி
ரம் அக்னியாத்மனே தீபம் கல்பயாமி
வம் அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் கல்பயாமி
ஸம் சர்வாத்மனே சர்வோபசார பூஜாம் கல்பயாமி