Shyamala Sathsanga Mandali

August2020

Soundarya Lahari Sloka 1 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 1   Soundarya Lahari Sloka 1 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 1 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 1 ஶிவ꞉ ஶக்த்யா யுக்தோ யதி³ ப⁴வதி ஶக்த꞉ ப்ரப⁴விதும்ʼ ந சேதே³வம்ʼ தே³வோ ந க²லு குஶல꞉ ஸ்பந்தி³துமபி . அதஸ்த்வாமாராத்⁴யாம்ʼ ஹரிஹரவிரிஞ்சாதி³பி⁴ரபி ப்ரணந்தும்ʼ ஸ்தோதும்ʼ வா கத²மக்ருʼதபுண்ய꞉ ப்ரப⁴வதி .. 1   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 1 शिवः शक्त्या[…]

Soundarya Lahari Sloka 2 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 2 Soundarya Lahari Sloka 2 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 2 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 2 தனீயாம்ʼஸம்ʼ பாம்ʼஸும்ʼ தவ சரணபங்கேருஹப⁴வம்ʼ விரிஞ்சிஸ்ஸஞ்சின்வன் விரசயதி லோகானவிகலம் . வஹத்யேனம்ʼ ஶௌரி꞉ கத²மபி ஸஹஸ்ரேண ஶிரஸாம்ʼ ஹரஸ்ஸங்க்ஷுத்³யைனம்ʼ ப⁴ஜதி ப⁴ஸிதோத்³தூ⁴லனவிதி⁴ம்   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 2 तनीयांसं पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिस्सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् । वहत्येनं शौरिः कथमपि[…]

Soundarya Lahari Sloka 3 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 3   Soundarya Lahari Sloka 3 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 3 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 3 அவித்³யாநாமந்த-ஸ்திமிர-மிஹிரத்³வீபநக³ரீ ஜடா³னாம்ʼ சைதன்ய-ஸ்தப³க-மகரந்த³-ஸ்ருதிஜ²ரீ . த³ரித்³ராணாம்ʼ சிந்தாமணிகு³ணனிகா ஜன்மஜலதௌ⁴ நிமக்³னானாம்ʼ த³ம்ʼஷ்ட்ரா முரரிபு-வராஹஸ்ய ப⁴வதி   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 3 अविद्यानामन्त-स्तिमिर-मिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्य-स्तबक-मकरन्द-स्रुतिझरी । दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपु-वराहस्य भवति

Soundarya Lahari Sloka 4 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 4   Soundarya Lahari Sloka 4 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 4 Lyrics   சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 4 த்வத³ன்ய꞉ பாணிப்⁴யாமப⁴யவரதோ³ தை³வதக³ண꞉ த்வமேகா நைவாஸி ப்ரகடிதவராபீ⁴த்யபி⁴னயா . ப⁴யாத் த்ராதும்ʼ தா³தும்ʼ ப²லமபி ச வாஞ்சா²ஸமதி⁴கம்ʼ ஶரண்யே லோகானாம்ʼ தவ ஹி சரணாவேவ நிபுணௌ   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 4 त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया[…]

Soundarya Lahari Sloka 5 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 5   Soundarya Lahari Sloka 5 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 5 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 5 ஹரிஸ்த்வாமாராத்⁴ய ப்ரணதஜனஸௌபா⁴க்³யஜனனீம்ʼ புரா நாரீ பூ⁴த்வா புரரிபுமபி க்ஷோப⁴மனயத் . ஸ்மரோ(அ)பி த்வாம்ʼ நத்வா ரதிநயனலேஹ்யேன வபுஷா முனீநாமப்யந்த꞉ ப்ரப⁴வதி ஹி மோஹாய மஹதாம் श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 5 हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् । स्मरोऽपि[…]

Soundarya Lahari Sloka 6 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 6   Soundarya Lahari Sloka 6 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 6 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 6 த⁴னு꞉ பௌஷ்பம்ʼ மௌர்வீ மது⁴கரமயீ பஞ்ச விஶிகா²꞉ வஸந்த꞉ ஸாமந்தோ மலயமருதா³யோத⁴னரத²꞉ . ததா²ப்யேக꞉ ஸர்வம்ʼ ஹிமகி³ரிஸுதே காமபி க்ருʼபாம் அபாங்கா³த்தே லப்³த்⁴வா ஜக³தி³த³-மனங்கோ³ விஜயதே श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 6 धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्च विशिखाः वसन्तः सामन्तो[…]

Soundarya Lahari Sloka 7 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 7   Soundarya Lahari Sloka 7 Meaning Part 1   Soundarya Lahari Sloka 7 Meaning Part 2   Soundarya Lahari Sloka 7 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 7 க்வணத்காஞ்சீதா³மா கரிகலப⁴கும்ப⁴ஸ்தனனதா பரிக்ஷீணா மத்⁴யே பரிணதஶரச்சந்த்³ரவத³னா . த⁴னுர்பா³ணான் பாஶம்ʼ ஸ்ருʼணிமபி த³தா⁴னா கரதலை꞉ புரஸ்தாதா³ஸ்தாம்ʼ ந꞉ புரமதி²துராஹோபுருஷிகா श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 7 क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परिक्षीणा[…]

Soundarya Lahari Sloka 8 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 8   Soundarya Lahari Sloka 8 Meaning Part 1   Soundarya Lahari Sloka 8 Meaning Part 2   Soundarya Lahari Sloka 8 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 8 ஸுதா⁴ஸிந்தோ⁴ர்மத்⁴யே ஸுரவிடபிவாடீபரிவ்ருʼதே மணித்³வீபே நீபோபவனவதி சிந்தாமணிக்³ருʼஹே . ஶிவாகாரே மஞ்சே பரமஶிவபர்யங்கநிலயாம்ʼ ப⁴ஜந்தி த்வாம்ʼ த⁴ன்யா꞉ கதிசன சிதா³னந்த³லஹரீம்   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 8 सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटीपरिवृते[…]

Soundarya Lahari Sloka 9 with meaning and lyrics

Soundarya Lahari Sloka 9   Soundarya Lahari Sloka 9 meaning   Soundarya Lahari Sloka 9 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 9 மஹீம்ʼ மூலாதா⁴ரே கமபி மணிபூரே ஹுதவஹம்ʼ ஸ்தி²தம்ʼ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னே ஹ்ருʼதி³ மருதமாகாஶமுபரி . மனோ(அ)பி ப்⁴ரூமத்⁴யே ஸகலமபி பி⁴த்வா குலபத²ம்ʼ ஸஹஸ்ராரே பத்³மே ஸஹ ரஹஸி பத்யா விஹரஸே   श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 9 महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं[…]

Soundarya Lahari Sloka 10 with Meaning and Lyrics

Soundarya Lahari Sloka 10   Soundarya Lahari Sloka 10 Meaning   Soundarya Lahari Sloka 10 Lyrics சௌந்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் 10 ஸுதா⁴தா⁴ராஸாரைஶ்சரணயுக³லாந்தர்விக³லிதை꞉ ப்ரபஞ்சம்ʼ ஸிஞ்சந்தீ புனரபி ரஸாம்னாயமஹஸ꞉ . அவாப்ய ஸ்வாம்ʼ பூ⁴மிம்ʼ பு⁴ஜக³னிப⁴மத்⁴யுஷ்டவலயம்ʼ ஸ்வமாத்மானம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்டே³ குஹரிணி श्री सौन्दर्यलहरी स्तोत्र 10 सुधाधारासारैश्चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ती पुनरपि रसाम्नायमहसः । अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा[…]

Stay up to date!